Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2019 Zápisnica z 5. zasadnutia OZ zo dňa 7.6.2019
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 4 až 2 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ zo dňa 7.6.2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 18 Jún 2019 09:59

 

Zápisnica

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 7. júna 2019.

__________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci : Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková,

 

Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce, Iveta Belančíková, vedúca školskej

jedálne prítomná počas prerokovania bodu č. 8

Andrej Šedivý – prítomný počas prerokovávania bodu č. 6 – občan obce

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Záverečný účet obce Skýcov za rok 2018
 5. Zmeny a doplnky k Územnému plánu obce Skýcov
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku (Žikavský, Šedivý, Pauček)
 7. Predaj obecného majetku – Pavkoví, Žikavská
 8. Návrh VZN o výške poplatkov v školskej jedálni
 9. Majetkovo - právne vysporiadanie ul. Pod Vŕškami
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Černák, Ing. Ľubomír Hosťovecký

Zapisovateľka: Gabriela Pauková

Hlasovanie: za: 7 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

 

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

s c h v a ľ u j e

program rokovania.

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Schválený program rokovania :


 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Záverečný účet obce Skýcov za rok 2018
 5. Zmeny a doplnky k Územnému plánu obce Skýcov
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku (Žikavský, Šedivý, Pauček)
 7. Predaj obecného majetku – Pavkoví, Žikavská
 8. Návrh VZN o výške poplatkov v školskej jedálni
 9. Majetkovo - právne vysporiadanie ul. Pod Vŕškami
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 48/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného

zastupiteľstva.

 

K bodu 4. Záverečný účet obce Skýcov za rok 2018

Uznesenie č. 49/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) b e r i e  n a v e d o m i e

- záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018. Je prílohou zápisnice č.1.

- odporúčajúce stanovisko hlavnej kontrolórky obce k schváleniu záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2018 bez výhrad (je prílohou zápisnice č.2)

b) k o n š t a t u j e , ž e

- príjmy obce za rok 2018 dosiahli výšku 806 116,62 €, čo predstavuje 100,44 %-né plnenie rozpočtu

- príjmy ZŠ dosiahli výšku 1 988,52 €, čo predstavuje 99,98 %-né plnenie rozpočtu

- celkové príjmy obce so ZŠ za rok 2018 dosiahli výšku 808 105,14 €, čo predstavuje 100,44 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky OcÚ za rok 2018 dosiahli výšku 557 638,59 €, čo predstavuje 92,84 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 200 784,61 €, čo predstavuje 98,47 %-né plnenie rozpočtu

- celkové výdavky obce so ZŠ za rok 2018 dosiahli výšku 758 423,20 €, čo predstavuje 94,27 %-né plnenie rozpočtu

- schodok rozpočtu upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv a školského stravovania bol v sume -38 686,53 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol počas roku 2018 krytý zostatkom finančných operácií

- zostatok finančných operácií v sume 37 788,61 €, bude zdrojom rezervného fondu obce v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.

c) s c h v a ľ u j e

- Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 bez výhrad

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu a na účet rezervného fondu odviesť za rok 2018 sumu vo výške 37 788,61 €, čo predstavuje upravené hospodárenie obce

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

a) s c h v a ľ u j e

- použiť na spolufinancovanie projektu „Skýcov – ul. Za humnami – rozšírenie kanalizácie“ finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 40 000,00 €

- úpravu rozpočtu obce v príjmovej časti o sumu 40 000,- € (použitie rezervného fondu obce – rozpočtová položka 454 001) a vo výdavkovej časti o sumu 40 000,- € (na kapitálový výdavok – „Skýcov – ul. Za humnami - rozšírenie kanalizácie z rezervného fondu obce – rozpočtová položka 717 002)

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Zmeny a doplnky k Územnému plánu obce Skýcov

Uznesenie č. 50/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e n a v e d o m i e

- informácie starostu obce ohľadom zmeny a doplnku k Územnému plánu obce Skýcov

p o v e r u j e starostu obce

- pripraviť do budúceho OZ návrh na konkrétne zmeny a doplnky k ÚP obce Skýcov

 

K bodu 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku (Žikavský, Šedivý, Pauček)

Uznesenie č. 51/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) Žiadosť Milana Žikavského (je prílohou zápisnice č.3)

n e s c h v a ľ u j e

- predaj obecného pozemku v k.ú. Skýcov parc.č. 283/1 o výmere 286 m2, z dôvodu možného ďalšieho využitia pre obec (napr. výstavbu bytovky)

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 52/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b) Žiadosť Andreja Šedivého (je prílohou zápisnice č.4)

b e r i e   na  v e d o m i e

- žiadosť Andreja Šedivého o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce E parc.č. – 381/2 o výmere 533 m2, kde by chcel stavať rodinný dom

- komisia uskutoční tvaro-miestnu obhliadku daného pozemku, a posúdi možnosť individuálnej bytovej výstavby

 

Uznesenie č. 53/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

c) Žiadosť Jána Paučeka

s c h v a ľ u j e

- zámer predať nehnuteľný majetok :

- pozemok v registri CKN, parc.č. 1842/305 o výmere 39 m² odčlenená z parc.č. 1842/140, vytvorená GP č. 57/2019 – zastavaná plocha zapísaná na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov Jánovi Paučekovi, bytom Skýcov, ul. M.R.Štefánika 385/11.

 

Cena nehnuteľnosti: 1 €

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- pozemok je priľahlou časťou k nehnuteľnosti užívanej Jánom Paučekom, bytom Skýcov, ul. M.R.Štefánika 385/11.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce Skýcov www.skycov.sk a úradná tabuľa Obce Skýcov

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 7. Predaj obecného majetku (Pavkoví, Žikavská)

Uznesenie č. 54/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- predaj nehnuteľného majetku Obce Skýcov

 

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 22/2019 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o., Kamenná č. 850/15, 951 97 Žitavany, IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 20.2.2019 pod č. 92/2019 a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 279/2 záhrada o výmere 93 m2 , ktorá vznikla odčlenením dielu č. 1 od pozemku registra E KN parc. č. 275 záhrada o výmere 248 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164 do výlučného vlastníctva

Vladimírovi Pavkovi, nar. 2.7.1971 a Lucii Pavkovovej rod. Bielichovej, nar. 2.11.1976 obaja bytom Skýcov, ul. Partizánska 487/27

 

za cenu 2,20 €/m2 v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že dotknutá časť pozemku z pohľadu obce nie je samostatne využiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľov, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadatelia vytvoria neoddeliteľný celok.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 55/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

r u š í

- uznesenie č. 146/2017 zo dňa 26.5.2017,

 

s ch v a ľ u j e

- predaj nehnuteľného majetku obce Skýcov

 

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 70/2019 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o., Kamenná č. 850/15, IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 27.5.2019 pod č. 277/2019, a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/56 orná pôda o výmere 124 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 327 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164,

 

- pozemok registra C KN parc. č. 403/57 orná pôda o výmere 4 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 327 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164,

 

Ivete Žikavskej, bytom Skýcov, Družstevná 310

 

za cenu 2,20 €/m2 v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že dotknutá časť pozemku je pre Obec Skýcov neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Návrh VZN o výške poplatkov v školskej jedálni

Uznesenie č. 56/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e n a v e d o m i e

- informácie starostu obce a vedúcej školskej jedálne o nových finančných pásmach na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019

- návrh VZN Obce Skýcov č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v Školskej jedálni ako súčasť Materskej školy Skýcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skýcov

s c h v a ľ u j e

- v školskej jedálni 3. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. septembra 2019

- úhradu rozdielu medzi nákladom na nákup potravín a dotáciou na podporu dieťaťa k stravovacím návykom obcou

- VZN Obce Skýcov č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v Školskej jedálni ako súčasť Materskej školy Skýcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skýcov (je prílohou zápisnice č.5).

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Majetkovo - právne vysporiadanie ul. Pod Vŕškami

Uznesenie č. 57/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

k o n š t a t u j e , ž e

- miestna komunikácia Pod Vŕškami v k.ú. Skýcov, ktorej časť tvoria pozemky parc.č. 1842/82, 1842/83 a 1842/99 podľa LV č. 1165 vo vlastníctve SR-SPF v celosti bola postavená pred rokom 1991a je udržiavaná z prostriedkov obce.

Stavba bola postavená v rokoch 1960-1965. Obec nadobudla pozemky a miestne komunikácie delimitáciou z MNV a doklady o výstavbe a nadobudnutí stavby sa v obci nenachádzajú.

s c h v a ľ u j e

- majetkovo – právne vysporiadania miestnej komunikácie Pod Vŕškami

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 58/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e    n a v e d o m i e informácie starostu obce :

- ohľadom fasády domu smútku

- že projektová dokumentácia na chodníky v cintoríne je hotová

- o zakúpení umývačky do ŠJ (dať vypracovať 2-3 cenové ponuky)

- o podaní projektu cez úrad podpredsedu vlády na rozhľadňu obce

- o našej žiadosti na Envirofonde na kultúrny dom – čakáme na vyhodnotenie

- o projekte elektroinštalácie a vody v KD

- o znaleckom posudku na drobné pozemkové úpravy

- o výberovom konaní na riaditeľku materskej školy, zvolená bola p. Alžbeta Černáková

- o vyhlásení výberového konania na riaditeľa základnej školy

- o začatí prevádzky školského klubu pri ZŠ od 20.5.2019, ktorý navštevuje 21 detí

- o akcii zberu papiera žiakmi ZŠ – vyzbierali cca 1 tonu

- o kolaudácii plyn, voda, kanálizácia, elektrina IBV pri ZŠ

- o asfaltovaní miestnych komunikácií (výtlkov) sypaným asfaltom

- o stretnutí občanov v kultúrnom dome DPÚ Brôdok

- o pripravovaných akciách – deň otcov 15.6.2019, gulášpárty 29.6.2019, kaštieľske slávnosti 20.7.2019 (podanie projektu cez Nadáciu ZSE)

- o zakúpení ďalších 20 ks kompostérov (20 ks sa už predalo)

s c h v a ľ u j e

- zakúpiť 20 ks 120 litrových žltých kuka nádob na plasty, obaly z kovov a tetrapakov

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 21.00 hod. zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Overovatelia:

 

Ľubomír Černák

Ing. Ľubomír Hosťovecký

Posledná úprava Utorok, 18 Jún 2019 10:11
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Hrušov_zima...
Image Detail