Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2020 Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 31.01.2020
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a búrky, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 15 až 17 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 13 až 11 °C a denné maximá 20 až 22 °C.

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 31.01.2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 05 Február 2020 08:28

 

Zápisnica

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 31. januára 2020.

__________________________________________________________________________

Prítomní : Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci : Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko,, Alžbeta Pavková,

Ospravedlnení : poslanci Ľubomír Černák a Jarmila Minárová,

Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Ďalší prítomní : Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

Počas prerokovania bodu 7 – p. Dušan Lukáč

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Prehliadka kultúrneho domu a jeho ďalšie využitie

5. Žiadosť o odkúpenie obecného majetku – Peter Matejov

6. Požiarny poriadok obce, ustanovenie za vedúceho kontrolnej skupiny a za preventivára požiarnej ochrany obce

7. Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy so ZO SZCH

8. Schválenie Municipálneho úveru – Eurofondy

9. Návrh vybavenia zariadenia školskej jedálne – cenová ponuka

10. Návrh na vybavenie plynovej kotolne ZŠ snímačom na únik plynov – cenová ponuka

11. Schválenie zámeru predaja stavebných pozemkov – IBV 3 RD

12. Prerokovanie možností označenia zberných nádob na komunálny odpad

13. Informácie starostu obce

14. Záver

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Peter Michalisko, Pavol Drienovský

Zapisovateľka: Gabriela Pauková

Hlasovanie: za: 5 ( Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

 

Hlasovanie: za: 5 ( Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

Schválený program rokovania:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Prehliadka kultúrneho domu a jeho ďalšie využitie

5. Žiadosť o odkúpenie obecného majetku – Peter Matejov

6. Požiarny poriadok obce, ustanovenie za vedúceho kontrolnej skupiny a za preventivára požiarnej ochrany obce

7. Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy so ZO SZCH

8. Schválenie Municipálneho úveru – Eurofondy

9. Návrh vybavenia zariadenia školskej jedálne – cenová ponuka

10. Návrh na vybavenie plynovej kotolne ZŠ snímačom na únik plynov – cenová ponuka

11. Schválenie zámeru predaja stavebných pozemkov – IBV 3 RD

12. Prerokovanie možností označenia zberných nádob na komunálny odpad

13. Informácie starostu obce

14. Záver

 

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 98/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného

zastupiteľstva


K bodu 4. Prehliadka kultúrneho domu a jeho ďalšie využitie

Uznesenie č. 99/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e na v e d o m i e

- tvaromiestnu obhliadku kultúrneho domu pred začiatkom rokovania OZ a odporúča pozvať na ďalšie zasadnutie Jozefa Mihalíka a Branislava Gahéra


K bodu 5. Žiadosť o odkúpenie obecného majetku – Peter Matejov

Uznesenie č. 100/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e na v e d o m i e

- žiadosť o odkúpenie obecného majetku Petra Matejova a Veroniky Matejovej

s c h v a ľ u j e

- zámer predať nehnuteľný majetok :

- pozemok registra E KN parc. č. 225/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1164 a

- pozemok registra E KN parc. č. 225/9 trvalý trávny porast o výmere 12 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1164

do výlučného vlastníctva Petrovi Matejovi, nar. 12.5.1986 a Veronike Matejovej rod. Podhanyiovej, nar. 24.8.1989 obaja bytom Skýcov, ul. Mierová 336/5

za podmienok, že náklady s vypracovaním kúpnej zmluvy a zápisom do katastra nehnuteľností budú v plnom rozsahu znášať kupujúci.

 

Cena nehnuteľnosti: 2,20 €/m²

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje: že pozemky z pohľadu obce nie sú samostatne využiteľné, nakoľko obidva pozemky susedia s pozemkami žiadateľov a odkúpením pozemkov sa zosúladí stav v katastri so skutočnosťou.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce Skýcov www.skycov.sk a úradná tabuľa Obce Skýcov

Hlasovanie: za: 5 ( Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Požiarny poriadok obce, ustanovenie za vedúceho kontrolnej skupiny a za preventivára požiarnej ochrany obce

Uznesenie č. 101/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- požiarny poriadok obce Skýcov

- za vedúceho kontrolnej skupiny obce Skýcov Milana Dávida a členov Ing. Romana Černáka a  Ľubomíra Hirscha

- za preventivára požiarnej ochrany obce Skýcov Safeman s.r.o.

Hlasovanie: za: 5 ( Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy so ZO SZCH

Uznesenie č. 102/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e na v e d o m i e

- informácie starostu obce ohľadom presťahovania altánku a inventáru ZO SZCH z ich doterajšieho areálu do nových priestorov na futbalový štadión

- požiadavku p. Dušana Lukáča o zakúpenie plechového kontajnera a pomoc pri prácach so sťahovaním ZO SZCH

- uskutočniť tvaromiestnu obhliadku za účasti poslancov a členov ZO SZCH a FK Skýcov dňa 4.2.2020 o 15.00 hod.

s c h v a ľ u j e

- zakúpenie plechového kontajnera pre ZO Slovenského zväzu chovateľov

Hlasovanie: za: 5 ( Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Schválenie Municipálneho úveru - Eurofondy

Uznesenie č. 103/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- prijatie úveru vo výške 49.990,00 EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko a.s., so sídlom : Hodžova 11, 010 11Žilina, Slovenská republika, IČO : 31 575 951, IČ DPH : SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo : 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :

Nákup komunálnej techniky obec Skýcov s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Hlasovanie: za: 5 ( Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Návrh vybavenia zariadenia školskej jedálne – cenová ponuka

Uznesenie č. 104/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

- návrh na vybavenie zariadenia školskej jedálne : nové stoly, stoličky, komoda

s c h v a ľ u j e

- cenovú ponuku firmy INEX WOOD Peter Kocian Obyce na vybavenie zariadenia školskej jedálne pri MŠ Skýcov vo výške 2.121,60 € s DPH

Hlasovanie: za: 5 ( Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Návrh na vybavenie plynovej kotolne ZŠ snímačom na únik plynov – cenová ponuka

Uznesenie č. 105/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

- návrh na vybavenie plynovej kotolne ZŠ snímačom na únik plynu

- zároveň odporúča dať urobiť cenovú ponuku aj na zatvárač úniku plynu

 

K bodu 11. Schválenie zámeru predaja stavebných pozemkov – IBV 3 RD

Uznesenie č. 106/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e na v e d o m i e

- informácie starostu obce ohľadom predaja stavebných pozemkov IBV 3 RD na ul. Družstevná

s c h v a ľ u j e

- zámer predať majetok obce vo výlučnom vlastníctve obce priamym predajom v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je identifikovaný ako:

pozemok – parcela registra „C“ parc.č. 403/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 620 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov, za cenu najmenej vo výške 20 €/m2 a za celú výmeru najmenej vo výške 12 400 eur. K pozemku sú vybudované všetky inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia).

b e r i e na v e d o m i e

- všeobecnú hodnotu predmetného majetku stanovenú znaleckým posudkom číslo 3/2020 zo dňa 07.01.2020 vypracovaným znalcom Ing. Petrom Števulom – znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR vo výške 9362,00 eur.

s c h v a ľ u j e

- podmienky priameho predaja majetku:

1. Najnižšia t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné pozemky ponúkajú na predaj je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva vo výške 12.400 eur. t.j. 20 €/m2.

2. Obec Skýcov si vyhradzuje nasledovné podmienky predaja:

a) kupujúci je povinný do 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy zrealizovať výstavbu rodinného domu na príslušnom pozemku a v tejto lehote zároveň predložiť obci Skýcov právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby rodinného domu,

b) ak kupujúci nezačne s výstavbou rodinného domu v lehote uvedenej v bode a) vyhradzuje si obec Skýcov právo spätnej kúpy – obec Skýcov je oprávnená v lehote do 1 roka od uplynutia lehoty uvedenej v bode a) požiadať kupujúceho o vrátenie predmetu prevodu s tým, že obec Skýcov vráti zaplatenú kúpnu cenu, to všetko za podmienok bližšie určených v kúpnej zmluve,

c) ak kupujúci začne s výstavbou, ale v lehote stanovenej v bode a) nepredloží obci Skýcov právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby rodinného domu, má obec Skýcov nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur, pričom spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty a jej úhrady bude bližšie určený v kúpnej zmluve,

d) predávajúci príslušný pozemok predáva s výhradou, že mu kupujúci pozemok ponúkne na predaj za rovnakú cenu, za akú mu ho predávajúci predal, keby kupujúci chcel pozemok predať; toto predkupné právo bude vo forme vecného práva, podmienky bližšie určené v kúpnej zmluve

e) kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť najneskôr do troch dní od účinnosti zmluvy, pričom návrh na vklad podá predávajúci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 24. 02. 2020 do 12.00 hod.

4. Cenovú ponuku je potrebné v stanovenej lehote predložiť v podateľni Obecného úradu obce Skýcov, alebo poštou na adresu: Obec Skýcov, so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu obce Skýcov do 24. 02. 2020 do 12.00 hod.

5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej nápisom „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA č . 1 – NEOTVÁRAŤ.“

6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) označenie záujemcu:

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a tel. č.. Ak je záujemca ženatý/vydatá uvedené údaje sa musia uviesť aj vo vzťahu k manželovi/manželke.

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, zápis v registri, štatutárny orgán a tel.č..

b) označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to č. parcely, druh pozemku, výmeru, kat. územie.

c) výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok v eurách.

d) účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.

e) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9 ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

čestné vyhlásenie záujemcu – právnickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9 ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

f) súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

g) vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy) ako aj náklady, ktoré vznikli obci Skýcov v súvislosti s priamym predajom (náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a pod.).

7. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolávať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

8. Obec Skýcov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

9. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi komisia finančná a správy majetku obce OZ a obecné zastupiteľstvo rozhodne o priamom predaji majetku obce Skýcov za cenu minimálne vo výške uvedenej v bode 2. tohto zámeru. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

10. V prípade záujmu o bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu priameho predaja môžete získať na tel. č. 037/6346216 , e-mailom Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo osobne na Obecnom úrade obce Skýcov, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

Hlasovanie: za: 5 ( Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Uznesenie č. 107/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- zámer predať majetok obce vo výlučnom vlastníctve obce priamym predajom v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je identifikovaný ako:

pozemok – parcela registra „C“ parc.č. 403/78 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 735 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov, za cenu najmenej vo výške 20 €/m2 a za celú výmeru najmenej vo výške 14 700 eur. K pozemku sú vybudované všetky inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia).

b e r i e na v e d o m i e

- všeobecnú hodnotu predmetného majetku stanovenú znaleckým posudkom číslo 3/2020 zo dňa 07.01.2020 vypracovaným znalcom Ing. Petrom Števulom – znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR vo výške 11 098,50 eur.

s c h v a ľ u j e

- podmienky priameho predaja majetku:

1. Najnižšia t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné pozemky ponúkajú na predaj je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva vo výške 14.700 eur. t.j. 20 €/m2.

2. Obec Skýcov si vyhradzuje nasledovné podmienky predaja:

a) kupujúci je povinný do 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy zrealizovať výstavbu rodinného domu na príslušnom pozemku a v tejto lehote zároveň predložiť obci Skýcov právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby rodinného domu,

b) ak kupujúci nezačne s výstavbou rodinného domu v lehote uvedenej v bode a) vyhradzuje si obec Skýcov právo spätnej kúpy – obec Skýcov je oprávnená v lehote do 1 roka od uplynutia lehoty uvedenej v bode a) požiadať kupujúceho o vrátenie predmetu prevodu s tým, že obec Skýcov vráti zaplatenú kúpnu cenu, to všetko za podmienok bližšie určených v kúpnej zmluve,

c) ak kupujúci začne s výstavbou, ale v lehote stanovenej v bode a) nepredloží obci Skýcov právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby rodinného domu, má obec Skýcov nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur, pričom spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty a jej úhrady bude bližšie určený v kúpnej zmluve,

d) predávajúci príslušný pozemok predáva s výhradou, že mu kupujúci pozemok ponúkne na predaj za rovnakú cenu, za akú mu ho predávajúci predal, keby kupujúci chcel pozemok predať; toto predkupné právo bude vo forme vecného práva, podmienky bližšie určené v kúpnej zmluve

e) kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť najneskôr do troch dní od účinnosti zmluvy, pričom návrh na vklad podá predávajúci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 24. 02. 2020 do 12.00 hod.

4. Cenovú ponuku je potrebné v stanovenej lehote predložiť v podateľni Obecného úradu obce Skýcov alebo poštou na adresu: Obec Skýcov, so sídlom Školská 294, 951 85 Skýcov tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu obce Skýcov do 24. 02. 2020 do 12.00 hod.

5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej nápisom „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA č . 2 – NEOTVÁRAŤ.“

6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) označenie záujemcu:

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a tel. č.. Ak je záujemca ženatý/vydatá uvedené údaje sa musia uviesť aj vo vzťahu k manželovi/manželke.

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, zápis v registri, štatutárny orgán a tel.č..

b) označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to č. parcely, druh pozemku, výmeru, kat. územie.

c) výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok v eurách.

d) účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.

e) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9 ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

čestné vyhlásenie záujemcu – právnickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9 ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

f) súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

g) vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy) ako aj náklady, ktoré vznikli obci Skýcov v súvislosti s priamym predajom (náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a pod.).

7. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolávať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

8. Obec Skýcov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

9. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi komisia finančná a správy majetku obce OZ a obecné zastupiteľstvo rozhodne o priamom predaji majetku obce Skýcov za cenu minimálne vo výške uvedenej v bode 2. tohto zámeru. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

10. V prípade záujmu o bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu priameho predaja môžete získať na tel. č. 037/6346216 , e-mailom Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo osobne na Obecnom úrade obce Skýcov, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

 

Hlasovanie: za: 5 ( Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

Uznesenie č. 108/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- zámer predať majetok obce vo výlučnom vlastníctve obce priamym predajom v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je identifikovaný ako:

pozemok – parcela registra „C“ parc.č. 403/77 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 746 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov, za cenu najmenej vo výške 18 €/m2 a za celú výmeru najmenej vo výške 13 428 eur. Na pozemku sa nachádza ťarcha – elektrický kábel. K pozemku sú vybudované všetky inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia).

b e r i e na v e d o m i e

- všeobecnú hodnotu predmetného majetku stanovenú znaleckým posudkom číslo 3/2020 zo dňa 07.01.2020 vypracovaným znalcom Ing. Petrom Števulom – znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR vo výške 9772,60 eur.

s c h v a ľ u j e

- podmienky priameho predaja majetku:

1. Najnižšia t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné pozemky ponúkajú na predaj je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva vo výške 13.428 eur. t.j. 18 €/m2.

2. Obec Skýcov si vyhradzuje nasledovné podmienky predaja:

a) kupujúci je povinný do 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy zrealizovať výstavbu rodinného domu na príslušnom pozemku a v tejto lehote zároveň predložiť obci Skýcov právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby rodinného domu,

b) ak kupujúci nezačne s výstavbou rodinného domu v lehote uvedenej v bode a) vyhradzuje si obec Skýcov právo spätnej kúpy – obec Skýcov je oprávnená v lehote do 1 roka od uplynutia lehoty uvedenej v bode a) požiadať kupujúceho o vrátenie predmetu prevodu s tým, že obec Skýcov vráti zaplatenú kúpnu cenu, to všetko za podmienok bližšie určených v kúpnej zmluve,

c) ak kupujúci začne s výstavbou, ale v lehote stanovenej v bode a) nepredloží obci Skýcov právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby rodinného domu, má obec Skýcov nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur, pričom spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty a jej úhrady bude bližšie určený v kúpnej zmluve,

d) predávajúci príslušný pozemok predáva s výhradou, že mu kupujúci pozemok ponúkne na predaj za rovnakú cenu, za akú mu ho predávajúci predal, keby kupujúci chcel pozemok predať; toto predkupné právo bude vo forme vecného práva, podmienky bližšie určené v kúpnej zmluve

e) kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť najneskôr do troch dní od účinnosti zmluvy, pričom návrh na vklad podá predávajúci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 24. 02. 2020 do 12.00 hod.

4. Cenovú ponuku je potrebné v stanovenej lehote predložiť v podateľni Obecného úradu obce Skýcov alebo poštou na adresu: Obec Skýcov, so sídlom Školská 294, 951 85 Skýcov tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu obce Skýcov do 24. 02. 2020 do 12.00 hod.

5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej nápisom „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA č . 3 – NEOTVÁRAŤ.“

6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) označenie záujemcu:

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a tel. č.. Ak je záujemca ženatý/vydatá uvedené údaje sa musia uviesť aj vo vzťahu k manželovi/manželke.

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, zápis v registri, štatutárny orgán a tel.č..

b) označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to č. parcely, druh pozemku, výmeru, kat. územie.

c) výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok v eurách.

d) účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.

e) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9 ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

čestné vyhlásenie záujemcu – právnickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9 ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

f) súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

g) vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy) ako aj náklady, ktoré vznikli obci Skýcov v súvislosti s priamym predajom (náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a pod.).

7. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolávať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

8. Obec Skýcov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

9. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi komisia finančná a správy majetku obce OZ a obecné zastupiteľstvo rozhodne o priamom predaji majetku obce Skýcov za cenu minimálne vo výške uvedenej v bode 2. tohto zámeru. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

10. V prípade záujmu o bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu priameho predaja môžete získať na tel. č. 037/63642156 , e-mailom Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo osobne na Obecnom úrade obce Skýcov, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

Hlasovanie: za: 5 ( Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 12. Prerokovanie možností označenia zberných nádob na komunálny odpad

Uznesenie č. 109/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e na v e d o m i e

- informácie starostu obce o označovaní zberných nádob na komunálny odpad nálepkami, ktoré si spolu s letákom budú občania preberať na Obecnom úrade

s c h v a ľ u j e

- označovanie zberných nádob na komunálny odpad nálepkami na rok 2020

 

K bodu 13. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 110/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e na v e d o m i e

- o pridelení finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na rekonštrukciu strechy a vykurovania KD vo výške 40.000,- €

- o doplnení žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 2020 – zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ Skýcov

- riešiť havarijnú situáciu elektroinštalácie v ZŠ

- vysporiadaní pozemkov pod zberným dvorom (ďalej rokovať s p. Matejovou)

- o projekte na fasádu Domu smútku

- o podpísaní zmluvy na vybudovanie rozhľadne na Vápennom vrchu, s prácami sa začne podľa počasia

- o potrebe vodičského preukazu na zakúpený traktor

- doplatku za rekonštrukciu elektriny v KD 8.000,- € z úveru

- uskutočnení výročnej členskej schôdze Jednoty dôchodcov dňa 9.2.2020

- premiéra divadelného predstavenia dňa 16.2.2020

- žiadosti zaradiť pamätník 1. a 2. svetovej vojny pri kostole do zoznamu vojnových hrobov a podať žiadosť o dotáciu z MV SR

- o finančnom stave obce

- predajnom stánku za KD – majiteľ rieši zmenu účelu stavby a dal si žiadosť na drobnú stavbu do 25 m2 – v súčasnosti je to zastavené

 

K bodu 14. Záver

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 hod.

Zapísala: Gabriela Pauková

 

Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce Skýcov

 

Overovatelia:

 

Peter Michalisko

 

Pavol Drienovský

 

 

Posledná úprava Piatok, 14 Február 2020 09:16
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Obecný_Ples...
Image Detail