Úvod Starosta informuje Oznámenie o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce - Peter Matejov
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 19 až 21 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 17 až 15 °C a denné maximá 25 až 27 °C.

Oznámenie o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce - Peter Matejov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 06 Február 2020 11:23

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer zámeny a predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer predať nehnuteľný majetok:

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce a to:

- pozemok registra E KN parc. č. 225/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1164 a

- pozemok registra E KN parc. č. 225/9 trvalý trávnaty porast o výmere 12 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1164

do výlučného vlastníctva Petrovi Matejovi, nar. 22.5.1986 a Veronike Matejovej rod. Podhanyiovej, nar. 24.8.1989 obaja bytom Skýcov, ul. Mierová 336/5

za podmienok, že náklady s vypracovaním kúpnej zmluvy a zápisom do katastra nehnuteľností budú v plnom rozsahu znášať kupujúci.

Cena nehnuteľnosti: 2,20 €/m²

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje: že pozemky z pohľadu obce nie sú samostatne využiteľné, nakoľko obidva pozemky susedia s pozemkami žiadateľov a odkúpením pozemkov sa zosúladí stav v katastri so skutočnosťou.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja.

Poznámka:

Uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa na predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove uznesením č. 100/2020 dňa 31.1.2020.

Návrh na predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Skýcove.

 

Doba zverejnenia: od 06.02.2020 do 21.02.2020

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce Skýcov www.skycov.sk a úradná tabuľa Obce Skýcov

 

V Skýcove dňa 6. februára 2020

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Posledná úprava Nedeľa, 01 Marec 2020 15:29
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Brigada_dre...
Image Detail