Úvod Starosta informuje Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a občasný dážď, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 1 až 3 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá -3 až -5 °C a denné maximá 1 až 3 °C.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Sobota, 07 Marec 2020 13:34

OBEC SKÝCOV

so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00 308 421

v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce, a to nehnuteľnosť v kat. území Skýcov za týchto podmienok:

 

 

 

1. PREDÁVAJÚCI (VYHLASOVATEĽ):

Obec Skýcov, so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00 308 421

zastúpená Mgr. Tomášom Kolembusom – starostom obce

2. PREDMET OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:

Prenájom nehnuteľnosti v kat. území Skýcov, a to parcely registra C KN: parc.č. 231/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 642 m2 zameraná GP č. 17/2020 zo dňa 13.02.2020 vyhotoveným Ing. Ľubošom Danišom, úradne overeným dňa 17.02.2020 pod č. 84/2020

Minimálna cena je 321 € s DPH ročne.

Nájomná zmluva s víťazom bude uzatvorená až po schválení obecným zastupiteľstvom Obce Skýcov.

3. MIESTO A SPÔSOB PREVZATIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV:

Osobne na adrese:

Obec Skýcov

Školská 294/2

951 85 Skýcov

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Kolembus

v lehote: od 06.03.2020 do 23.03.2020

v čase: od 08.00 hod. do 15.30 hod. v pracovné dni

4. POŽADOVANÉ NÁLEŽITOSTI SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU NA UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY

Súťažný návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení musí obsahovať:

a) názov, sídlo, IČO predkladateľa - ak ide o právnickú osobu, číslo účtu,

b) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo - ak ide o fyzickú osobu, číslo účtu,

c) meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO - ak ide o fyzickú osobu (podnikateľa), číslo účtu,

d) právnické osoby sú povinné predložiť výpis z obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži - nie starší ako 1 mesiac,

e) fyzické osoby - podnikatelia sú povinní predložiť originál výpisu živnostenského oprávnenia nie starší ako 1 mesiac,

f) predmet žiadosti o nájom,

g) účel nájmu

h) návrh nájomného za prenajímanú nehnuteľnosť,

i) vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

j) vyhlásenie účastníka súťaže, že nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,

k) záväzok a prehlásenie nájomcu uhradiť prenajímateľovi náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a zabezpečením inzercie.

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:

5.1. Účastníci obchodnej verejnej súťaže sú oprávnení návrhy predkladať do dňa 23. 3. 2020 do 12.00 hod.

5.2. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej vo vyhlásení súťaže na predkladanie návrhov.

5.3. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty stanovenej vo vyhlásení súťaže na predkladanie návrhov.

5.4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.

5.5. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne na adrese Obecného úradu Obce Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy s označením: „Neotvárať – verejná obchodná súťaž Nájom obecného majetku“ v pracovných dňoch do 23.3.2020 do 12.00 hod., alebo zaslané poštou s doručením do 23.3.2020 do 12.00 hod. na adresu Obecného úradu - Obce Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov, s hore uvedeným označením na obálke.

5.6. Obálky so súťažnými návrhmi sa otvárajú na adrese vyhlasovateľa dňa 25.3.2020. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené na vývesnej tabuli, ako aj na internetovej stránke www.skycov.sk v lehote do 5 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.

5.7. Súťažné návrhy vyhodnotí Komisia finančná a správy majetku obce obecného zastupiteľstva do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie návrhov podľa bodu 5.1.

5.8. Za víťazný bude vyhlásený návrh, ktorý

a) splní všetky podmienky súťaže a

b) ponúkne najvyššiu sumu nájomného a vzhľadom na účel nájmu ako i s prihliadnutím na zamýšľanú činnosť nájomcu a navrhnuté podmienky nájmu bude predstavovať pre rozvoj obce najväčší prínos, pričom na posúdenie tohto kritéria bude vyhlasovateľ najmä zohľadňovať charakter činnosti predkladateľa; dostupnosť obdobných služieb v obci, ak predkladateľ poskytuje služby alebo dostupnosť obdobných tovarov, ak predkladateľ predáva tovary; možnosť spolupráce s obcou prípadne inými subjektmi na území obce; charakter podnikateľského zámeru; prípadnú predchádzajúcu spoluprácu s obcou; možnosť vytvorenia pracovných miest pre obyvateľov obce; spoločenský, kultúrny alebo iný obdobný prínos pre obec a možnosť spolupráce v týchto oblastiach; plnenie záväzkov voči obci v prípade predchádzajúcej spolupráce, referencie od iných obcí a pôsobenie predkladateľa na ich území, schopnosť predkladateľa riadne plniť svoje peňažné záväzky s prihliadnutím na verejne dostupné údaje.

Na spresnenie sa dodáva, že výška nájomného nie je jediným rozhodujúcim kritériom.

5.9. Vyhlasovateľ vymedzuje nasledovné požiadavky na obsah zamýšľanej nájomnej zmluvy:

a) nájom sa uzatvára na dobu určitú – 5. rokov.

b) nájomnú zmluvu môže ktorákoľvek zo strán vypovedať i bez udania dôvodu vo výpovednej lehote dvoch mesiacov, výpoveď musí byť podaná písomne. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

c) nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímateľa prenechať prenajímaný pozemok, alebo jeho časť do užívania tretej osobe.

d) výška nájomného: zodpovedajúca cene nájomného ponúknutého víťazným uchádzačom.

e) nájomné bude účtované prenajímateľom ročne za predchádzajúci kalendárny rok.

f) nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečovať obvyklú údržbu predmetu nájmu.

g) nájomca si prenajíma predmetnú nehnuteľnosť - pozemok v stave, v akom sa nachádza ku dňu uzavretia písomnej zmluvy o nájme, nemá voči takémuto stavu námietky a ani si osobitné vlastnosti predmetu nájmu nevymieňuje. Úpravy, ktoré je potrebné vykonať, aby mohol nájomca užívať predmet nájmu na dohodnutý účel, nájomca zabezpečí na vlastné náklady.

h) nájomca môže vykonávať na predmete nájmu úpravy len so súhlasom prenajímateľa, a to na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu.

i) nájomca je povinný pred začatím užívania predmetu nájmu zložiť na účet obce depozit vo výške 3 – mesačného nájomného. Zloženie depozitu je podmienkou odovzdania predmetu nájmu do užívania. Depozit slúži na zabezpečenie pohľadávok obce voči nájomcovi, ktoré vzniknú v súvislosti s nájmom. Príslušenstvo depozitu vzniknuté počas doby jeho zloženia patrí obci.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úpravu písomnej nájomnej zmluvy.

5.10. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 5 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením jej výsledku.

5.11. Návrh nájomnej zmluvy predloží vyhlasovateľ víťaznému uchádzačovi v lehote do 30 dní. Vyhlasovateľ a vybratý účastník súťaže uzatvoria nájomnú zmluvu do 7 dní odo dňa predloženia nájomnej zmluvy vyhlasovateľom víťaznému účastníkovi. V prípade, že návrh nájomnej zmluvy predložený vyhlasovateľom nebude víťazným uchádzačom podpísaný v lehote do 10 dní odo dňa jeho predloženia, platí domnienka, že víťazný uchádzač sa vzdal práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

5.12. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zmene, alebo zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zmena, alebo zrušenie súťaže bude uverejnené na vývesnej tabuli a na internetovej stránke www.skycov.sk.

5.13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ uchádzačom do 15 dní od rozhodnutia o odmietnutí.

5.14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z verejnej obchodnej súťaže.

5.15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu. V prípade jej predĺženia uverejní túto zmenu na vývesnej tabuli a na internetovej stránke www.skycov.sk.

5.16. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto verejnej obchodnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.

5.17. V prípade, ak obecné zastupiteľstvo obchodnú verejnú súťaž neschváli, celá obchodná verejná súťaž sa zrušuje, pričom platí ustanovenie bodu 5.9 týchto súťažných podkladov a zároveň vyhlasovateľ vráti víťazovi súťaže zábezpeku.

6. OBHLIADKA NEHNUTEĽNOSTI

6.1 Obhliadka nehnuteľnosti opísanej v bode 2 je stanovená na deň 9.3.2020 o 9.00 hod. v Skýcove.

7. KRITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá cena nájmu, pričom minimálna nájomné je 321 EUR s DPH ročne.

8. UZÁVIERKA NA PODÁVANIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

Súťažné návrhy je možné podávať v lehote uvedenej v bode 5.1.

V prípade, ak koniec lehoty pripadne na štátny sviatok, alebo na deň pracovného voľna, za posledný deň pre podávanie súťažných návrhov sa považuje nasledujúci pracovný deň.

V Skýcove, dňa 6.3.2020

 

 

 

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

(v prípade právnickej osoby vypĺňa štatutárny orgán)

Dolupodpísaný .......................................................................................... (titul, meno a priezvisko, rod. priezvisko), s trvalým pobytom: .................................................................................................................,

dátum narodenia .............................................., rodné číslo: ..................................................... , št. občianstvo.................................. (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto dávam

SÚHLAS

so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi: Obec Skýcov, so sídlom Školská 294, 951 85 Skýcov, IČO: 00308421, a to k spracovaniu osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu, na účel vykonania potrebných úkonov spojených s verejnou obchodnou súťažou: Nájom obecného majetku, vrátane uzatvorenia nájomnej zmluvy.

Doba poskytnutia súhlasu : Na dobu trvania procesu verejnej obchodnej súťaže; ak na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže prevádzkovateľ s dotknutou osobou uzatvorí nájomnú zmluvu, na dobu 5 rokov odo dňa platnosti tejto zmluvy.

V .......................... dňa ....................

.....................................................

podpis

Čestné vyhlásenie podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Dolupodpísaný .......................................................................................... (titul, meno a priezvisko, rod. priezvisko), s trvalým pobytom: ....................................................................................................................,

dátum narodenia .............................................., rodné číslo: ..................................................... , št. občianstvo..................................

čestne vyhlasujem, že nie som osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,

teda starostom Obce Skýcov, poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Skýcov, prednostom Obecného úradu v Obci Skýcov, zamestnancom Obce Skýcov, hlavným kontrolórom Obce Skýcov ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.

Som si vedomý právnych následkov podania nepravdivého čestného vyhlásenia a v prípade, že sa preukáže nepravdivosť skutočností tvrdených v tomto čestnom vyhlásení, zaväzujem sa nahradiť celú škodu tým spôsobenú.

V .......................... dňa ....................

.....................................................

podpis

Čestné vyhlásenie podľa § 9a ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Dolupodpísaná .......................................................................................... (obchodné meno), sídlo: ....................................................................................................................,

IČO: ..................................................... , zápis v registri .................................., zastúpená ............................

čestne vyhlasujem, že nie som osobou uvedenou v § 9a ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,

teda nie som právnická osoba, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Som si vedomý právnych následkov podania nepravdivého čestného vyhlásenia a v prípade, že sa preukáže nepravdivosť skutočností tvrdených v tomto čestnom vyhlásení, zaväzujem sa nahradiť celú škodu tým spôsobenú.

V .......................... dňa ....................

.....................................................

podpis


 

Posledná úprava Sobota, 07 Marec 2020 13:35
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
akademia201...
Image Detail