Úvod Starosta informuje Oznámenie o zámere obce Skýcov prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 1 až -1 °C a najvyššie denné teploty 10 až 12 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 10 až 12 °C.

Oznámenie o zámere obce Skýcov prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 02 Jún 2020 14:18

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce

a výzvu na predloženie žiadostí

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle § 9a ods.1 písm. c) v spojitosti s odsekom 5 a odsekom 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Skýcove č. 136/2020 zo dňa 29.5.2020 zverejňuje

zámer priameho prenájmu svojho majetku a

výzvu na predloženie žiadostí

na prenájom

a) nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 674 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov, a to stavby obecného bytu v školskej bytovke na ulici Školská v Skýcove, súpisné číslo 523, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 403/49 – bytový dom o výmere 83 m2 celkovej podlahovej plochy ako aj pozemku, na ktorom je stavba postavená.

 

Cena nájmu, za ktorú Obec Skýcov ponúka na prenájom stavbu spolu s pozemkom, na ktorom je postavená, je stanovená Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008.

 

Špecifické požiadavky:

1. Záujemca o prenájom hore uvedenej nehnuteľnosti musí spolu so žiadosťou predložiť potvrdenia zo Sociálnej a Zdravotnej poisťovne o tom, že nie je dlžníkom a čestné vyhlásenie o tom, že nie je dlžníkom voči iným subjektom. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú - 1 rok.

 

Podmienky predloženia žiadostí:

1. Žiadosť treba predložiť priamo na Obecnom úrade v Skýcove, alebo poštou na adresu Školská 294/2, 951 85 Skýcov tak, aby žiadosť bola doručená na Obecný úrad v Skýcove najneskôr do 18. 6. 2018 do 12.00 hodiny.

2. Žiadosť musí obsahovať:

a) označenie záujemcu:

fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

b) označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

c) splnenie špecifických požiadaviek,

d) ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či si vec prenajíma sám, alebo spolu s manželom (v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

e) čestné vyhlásenie záujemcu:

fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Skýcov, poslancom Obecného zastupiteľstva v Skýcove, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej, alebo založenej Obcou Skýcov, zamestnancom Obce Skýcov, hlavným kontrolórom Obce Skýcov, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.

f) súhlas záujemcu, fyzickej osoby, so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie.

 

3. Obec Skýcov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, odmietnuť všetky žiadosti, resp. priamy prenájom zrušiť.

 

4. Vyhodnotenie žiadostí vykoná finančná komisia dňa 24. 06. 2020 o 15.00 hod.. Komisia predloží svoje závery starostovi obce Skýcov. Závery komisie majú pre starostu obce Skýcov len odporúčací charakter.

 

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 037/6346216, 0918 969 517, alebo osobne na Obecnom úrade v Skýcove.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Zverejnené: od 02. 06. 2020 do 17. 06. 2020

Spôsob zverejnenia: web stránka obce – www.skycov.sk a úradná tabuľa pri obecnom úrade.

Posledná úprava Utorok, 02 Jún 2020 14:28
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
turnaj_2011...
Image Detail