Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2020 Zápisnica z 13. zasadnutia OZ zo dňa 17.07.2020
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 18 až 16 °C a najvyššie denné teploty 27 až 29 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 27 až 29 °C.

Zápisnica z 13. zasadnutia OZ zo dňa 17.07.2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 23 Júl 2020 11:09

 

Zápisnica

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 17. júla 2020.Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.


Ospravedlnený : poslanec Ing. Roman Černák


Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce, Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce, Milan Beliansky a Roman Švec

 

PROGRAM :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

5. Schválenie zámeru predaja stavebného pozemku

6. Prerokovanie uskutočnenia obecných akcií

7. Informácie starostu obce

8. Záver

 

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.


K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Pavol Drienovský a Ing. Ľubomír Hosťovecký

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

5. Schválenie zámeru predaja stavebného pozemku

6. Prerokovanie uskutočnenia obecných akcií

7. Informácie starostu obce

8. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 154/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- požiadavku prítomných zástupcov ZO chovateľov p. Milana Belianskeho a Romana Šveca, že na fungovanie organizácie potrebujú uzamykateľný sklad o rozmeroch aspoň 4x6 m, kde by mali uschované klietky a iný materiál organizácie. Zástupcovia zároveň informovali, že v roku 2020 sa z dôvodu Covid-19 tradičná výstava zvierat neuskutoční. Organizácia má v pláne predať doterajší altánok a získané finančné prostriedky použiť na ďalšie fungovanie organizácie, resp. sa nimi spolupodielať na vybudovaní nových priestorov pre organizáciu.

b) schvaľuje

- do 30.9.2020 vybudovať pre ZO chovateľov v areáli futbalového štadiónu uzamykateľný sklad o rozmeroch 4x6 m

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

c) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia sa priebežne plnia

 

K bodu 4. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 155/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) vyhlasuje

- Obchodnú verejnú súťaž v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce, a to nehnuteľnosť v kat. území Skýcov za týchto podmienok:

- prenájom nehnuteľnosti v kat. území Skýcov, a to časti parcely registra E KN: parc.č. 1414/1 vo výmere 814 m2 vyznačenej v grafickom náčrte (parc.č. 1414/1 – ostatná plocha vo výmere 986 m2 je zapísaná Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov)

Min. výška nájomného je podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva 1 Eur/m2.

Nájomná zmluva s víťazom bude uzatvorená až po schválení obecným zastupiteľstvom Obce Skýcov.

Súťažný návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení musí obsahovať:

a) názov, sídlo, IČO predkladateľa - ak ide o právnickú osobu, číslo účtu,

b) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo - ak ide o fyzickú osobu, číslo účtu,

c) meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO - ak ide o fyzickú osobu (podnikateľa), číslo účtu,

d) právnické osoby sú povinné predložiť výpis z obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži - nie starší ako 1 mesiac,

e) fyzické osoby - podnikatelia sú povinní predložiť originál výpisu živnostenského oprávnenia nie starší ako 1 mesiac,

f) predmet žiadosti o nájom,

g) účel nájmu

h) návrh nájomného za prenajímanú nehnuteľnosť,

i) vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

j) vyhlásenie účastníka súťaže, že nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,

k) záväzok a prehlásenie nájomcu uhradiť prenajímateľovi náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a zabezpečením inzercie.

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.

Účastníci obchodnej verejnej súťaže sú oprávnení návrhy predkladať do dňa 10.08.2020 do 15.30 hod.

Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej vo vyhlásení súťaže na predkladanie návrhov.

Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty stanovenej vo vyhlásení súťaže na predkladanie návrhov.

Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne na adrese Obecného úradu Obce Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy s označením: „Neotvárať – verejná obchodná súťaž Nájom obecného majetku“ v pracovných dňoch do 10.08.2020 do 15.30 hod., alebo zaslané poštou s doručením do 10.08.2020 do 15.30 hod. na adresu Obecného úradu - Obce Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov, s hore uvedeným označením na obálke.

Obálky so súťažnými návrhmi sa otvárajú na adrese vyhlasovateľa dňa 12.08.2020. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené na vývesnej tabuli, ako aj na internetovej stránke www.skycov.sk v lehote do 5 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.

Súťažné návrhy vyhodnotí Komisia finančná a správy majetku obce obecného zastupiteľstva (ďalej len „Komisia“) do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie návrhov podľa bodu 5.1.

Komisia v rámci vyhodnocovania súťažných návrhov bude posudzovať nasledovné kritériá, za ktoré môže účastník súťaže získať nasledovné bodové ohodnotenie:

a) výška nájomného 0 – 50 bodov

b) účel nájmu 0 - 50 bodov

c) prínos účelu nájmu pre obec 0 – 50 bodov

Komisia pri každom súťažnom návrhu posúdi jednotlivé kritéria a každému kritériu pridelí bodové ohodnotenie, následne body za všetky kritériá spočíta.

Za víťazný bude vyhlásený návrh, ktorý

a) splní všetky podmienky súťaže a

b) v rámci ohodnotenia súťažných návrhov, ktoré vykoná Komisia získa najvyššie bodové hodnotenie.

Na spresnenie sa dodáva, že výška nájomného nie je jediným rozhodujúcim kritériom.

Vyhlasovateľ vymedzuje nasledovné požiadavky na obsah zamýšľanej nájomnej zmluvy:

a) nájom sa uzatvára na dobu určitú – 5 rokov.

b) nájomnú zmluvu môže ktorákoľvek zo strán vypovedať i bez udania dôvodu vo výpovednej lehote dvoch mesiacov, výpoveď musí byť podaná písomne. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

c) nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímateľa prenechať prenajímaný pozemok, alebo jeho časť do užívania tretej osobe.

d) výška nájomného: zodpovedajúca cene nájomného ponúknutého víťazným uchádzačom; výška nájomného sa bude každoročne meniť o infláciu.

e) nájomné bude účtované prenajímateľom ročne, a to vopred za nasledujúci kalendárny rok.

f) nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečovať obvyklú údržbu predmetu nájmu.

g) nájomca si prenajíma predmetnú nehnuteľnosť - pozemok v stave, v akom sa nachádza ku dňu uzavretia písomnej zmluvy o nájme, nemá voči takémuto stavu námietky a ani si osobitné vlastnosti predmetu nájmu nevymieňuje. Úpravy, ktoré je potrebné vykonať, aby mohol nájomca užívať predmet nájmu na dohodnutý účel, nájomca zabezpečí na vlastné náklady – po predchádzajúcom odsúhlasení prenajímateľom.

h) nájomca môže vykonávať na predmete nájmu úpravy len so súhlasom prenajímateľa, a to na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu.

i) nájomca sa zaväzuje umožniť cez predmet nájmu prechod a prejazd vlastníkom susedných pozemkov. V prípade, ak nájomca túto povinnosť poruší, je to dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany prenajímateľa.

j) nájomca je povinný do 3 dní odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy uhradiť alikvótnu časť nájomného, ktorej výška sa určí zo sumy ročného nájomného, a to za obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do konca kalendárneho roka.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úpravu písomnej nájomnej zmluvy.

Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 5 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením jej výsledku.

Návrh nájomnej zmluvy predloží vyhlasovateľ víťaznému uchádzačovi v lehote do 30 dní. Vyhlasovateľ a vybratý účastník súťaže uzatvoria nájomnú zmluvu do 7 dní odo dňa predloženia nájomnej zmluvy vyhlasovateľom víťaznému účastníkovi. V prípade, že návrh nájomnej zmluvy predložený vyhlasovateľom nebude víťazným uchádzačom podpísaný v lehote do 10 dní odo dňa jeho predloženia, platí domnienka, že víťazný uchádzač sa vzdal práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zmene, alebo zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zmena, alebo zrušenie súťaže bude uverejnené na vývesnej tabuli a na internetovej stránke www.skycov.sk.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ uchádzačom do 15 dní od rozhodnutia o odmietnutí.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z verejnej obchodnej súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu. V prípade jej predĺženia uverejní túto zmenu na vývesnej tabuli a na internetovej stránke www.skycov.sk.

Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto verejnej obchodnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.

V prípade, ak obecné zastupiteľstvo obchodnú verejnú súťaž neschváli, celá obchodná verejná súťaž sa zrušuje, pričom platí ustanovenie bodu 5.10 týchto súťažných podkladov a zároveň vyhlasovateľ vráti víťazovi súťaže zábezpeku.

Obhliadka nehnuteľnosti opísanej v bode 2 je stanovená na deň 27.07.2020 o 9.00 hod. v Skýcove.

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie bodové ohodnotenie súťažného návrhu.

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Schválenie zámeru predaja stavebného pozemku

Uznesenie č. 156/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- zámer predať majetok obce vo výlučnom vlastníctve obce priamym predajom v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je identifikovaný ako:

pozemok – parcela registra „C“ parc.č. 403/78 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 735 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov, za cenu najmenej vo výške 20 €/m2 a za celú výmeru najmenej vo výške 14 700 eur. K pozemku sú vybudované všetky inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia).

b) berie na vedomie

- všeobecnú hodnotu predmetného majetku stanovenú znaleckým posudkom číslo 3/2020 zo dňa 07.01.2020 vypracovaným znalcom Ing. Petrom Števulom – znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR vo výške 11 098,50 eur.

c) schvaľuje

- podmienky priameho predaja majetku:

1. Najnižšia t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné pozemky ponúkajú na predaj je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva vo výške 14.700 eur. t.j. 20 €/m2.

2. Obec Skýcov si vyhradzuje nasledovné podmienky predaja:

a) kupujúci je povinný do 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy zrealizovať výstavbu rodinného domu na príslušnom pozemku a v tejto lehote zároveň predložiť obci Skýcov právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby rodinného domu,

b) ak kupujúci nezačne s výstavbou rodinného domu v lehote uvedenej v bode a) vyhradzuje si obec Skýcov právo spätnej kúpy – obec Skýcov je oprávnená v lehote do 1 roka od uplynutia lehoty uvedenej v bode a) požiadať kupujúceho o vrátenie predmetu prevodu s tým, že obec Skýcov vráti zaplatenú kúpnu cenu, to všetko za podmienok bližšie určených v kúpnej zmluve,

c) ak kupujúci začne s výstavbou, ale v lehote stanovenej v bode a) nepredloží obci Skýcov právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby rodinného domu, má obec Skýcov nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur, pričom spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty a jej úhrady bude bližšie určený v kúpnej zmluve,

d) predávajúci príslušný pozemok predáva s výhradou, že mu kupujúci pozemok ponúkne na predaj za rovnakú cenu, za akú mu ho predávajúci predal, keby kupujúci chcel pozemok predať; toto predkupné právo bude vo forme vecného práva, podmienky bližšie určené v kúpnej zmluve

e) kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť najneskôr do troch dní od účinnosti zmluvy, pričom návrh na vklad podá predávajúci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 10. 08. 2020 do 12.00 hod.

4. Cenovú ponuku je potrebné v stanovenej lehote predložiť v podateľni Obecného úradu obce Skýcov alebo poštou na adresu: Obec Skýcov, so sídlom Školská 294, 951 85 Skýcov tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu obce Skýcov do 10. 08. 2020 do 12.00 hod.

5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej nápisom „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA – NEOTVÁRAŤ.“

6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) označenie záujemcu:

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a tel. č.. Ak je záujemca ženatý/vydatá uvedené údaje sa musia uviesť aj vo vzťahu k manželovi/manželke.

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, zápis v registri, štatutárny orgán a tel.č..

b) označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to č. parcely, druh pozemku, výmeru, kat. územie.

c) výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok v eurách.

d) účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.

e) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9 ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

čestné vyhlásenie záujemcu – právnickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9 ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

f) súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

g) vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy) ako aj náklady, ktoré vznikli obci Skýcov v súvislosti s priamym predajom (náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a pod.).

7. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolávať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

8. Obec Skýcov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

9. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi komisia finančná a správy majetku obce OZ a obecné zastupiteľstvo rozhodne o priamom predaji majetku obce Skýcov za cenu minimálne vo výške uvedenej v bode 2. tohto zámeru. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

10. V prípade záujmu o bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu priameho predaja môžete získať na tel. č. 037/6346216 , e-mailom Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo osobne na Obecnom úrade obce Skýcov, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Prerokovanie uskutočnenia obecných akcií

Uznesenie č. 157/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) neschvaľuje

- usporiadanie obecných hodov dňa 15. augusta 2020. OZ navrhuje presunúť program na rok 2021.

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

b) schvaľuje

- uskutočnenie 32. ročníka NPCH Zlatno – Skýcov, pričom sa uskutoční len pochod a v Skýcove sa uskutoční slávnostný akt kladenia vencov bez ďalšieho sprievodného programu na futbalovom ihrisku. Nebude sa variť ani guláš.

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 158/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

a) berie na vedomie informácie starostu obce, že

- turistická rozhľadňa je postavená, pred jej sprístupnením verejnosti je ešte potrebná revízia bleskozvodu a následná kolaudácia veže

- sa uskutoční kontrola z PPA na nákup komunálnej techniky (traktor)

- projekt zjednosmernenia ul. Za Humnami bude v blízkej dobe hotový a následne sa uskutoční stretnutie s ľudmi, ktorí v predmetnom území vlastnia pozemok

- prebehla kolaudácia rozšírenia kanalizácie na ul. Za Humnami

- obec z Fondu na podporu umenia získala dotáciu vo výške 2 000,- € na nákup kníh do Obecnej knižnice

- je spustená možnosť žiadať o preplatenie časti mzdy zamestnancov MŠ z dôvodu pandémie

- prebehlo výberové konanie na riaditeľku MŠ, avšak nová riaditeľka nebola zvolená

- prišiel list z Úradu vlády SR – návrh správy z administratívnej finančnej kontroly (Výstavba detského ihriska v obci Skýcov), ktorého záverom sú zistené nedostatky vo verejnom obstarávaní a z toho dôvodu žiadajú vrátiť neoprávnené výdavky dotácie vo výške 2 125,- €. Obec sa plánuje odvolať.

- žiadosť na Environmentálnom fonde na zateplenie Základnej školy Skýcov je stále v štádiu posudzovania

b) odporúča starostovi obce

- zverejniť na webovú stránku obce informáciu ohľadne postavenej turistickej rozhladni

c) berie na vedomie

- požiadavku poslanca Ing. Ľubomíra Hosťoveckého, aby sa obecné oznamy nehlásili v čase od 12.00 do 15.00 hodiny

 

K bodu 8. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.10 hod.

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Overovatelia:

 

Pavol Drienovský


Ing. Ľubomír Hosťovecký

 

Posledná úprava Sobota, 01 August 2020 08:13
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Ostrihom_4
Image Detail