Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2020 Zápisnica z 15. zasadnutia OZ zo dňa 2.9.2020
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 11 až 9 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 11 až 9 °C a denné maximá 12 až 14 °C.

Zápisnica z 15. zasadnutia OZ zo dňa 2.9.2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 03 September 2020 12:51

Zápisnica

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 2. septembra 2020.

__________________________________________________________________________

Prítomní : Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov

Poslanci : Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Jarmila

Minárová, Alžbeta Pavková

 

Ospravedlnení : Ing. Roman Černák, Peter Michalisko

Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

 

Ďalší prítomní : Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Schválenie prenájmu obecného majetku – výsledok verejnej obchodnej súťaže

5. Schválenie predaja stavebného pozemku

6. Schválenie zámeru predaja obecného majetku (p. Danišová)

7. Pridelenie voľného nájomného bytu

8. Výpoveď zmluvy o nájme bytu (p.Zuziaková)

9. Záver

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce a privítal prítomných poslancov.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice


Overovatelia zápisnice: Ľubomír Černák, Jarmila Minárová

 

Zapisovateľka: Gabriela Pauková

 

Hlasovanie: za: 5 ( Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Poslanec Pavol Drienovský navrhol doplniť za bod 8. nový bod – vyhodnotenie akcií Hody a NPCH Zlatno Skýcov.

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

 

 

Schválený program rokovania :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Schválenie prenájmu obecného majetku – výsledok verejnej obchodnej súťaže

5. Schválenie predaja stavebného pozemku

6. Schválenie zámeru predaja obecného majetku (p. Danišová)

7. Pridelenie voľného nájomného bytu

8. Výpoveď zmluvy o nájme bytu (p.Zuziaková)

9. Vyhodnotenie akcií Hody a NPCH Zlatno Skýcov

10. Záver

 

Hlasovanie: za: 5 ( Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 159/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e   na  v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva , kde konštatoval, že prijaté uznesenia sa priebežne plnia.

- informáciu starostu obce, že nový sklad pre ZO SZCH bude pripravený v areáli futbalového ihriska k 30.9.2020.

 

 

K bodu 4. Schválenie prenájmu obecného majetku – výsledok verejnej obchodnej súťaže

Uznesenie č. 160/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

a) b e r i e n a   v e d o m i e

- výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti v kat. území Skýcov, a to časti parcely registra E KN: parc.č. 1414/1 vo výmere 814 m2 vyznačenej v grafickom náčrte (parc.č. 1414/1 – ostatná plocha vo výmere 986 m2 je zapísaná Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov)

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie schváliť nájomnú zmluvu (príloha č.1)

 

b) schvaľuje

- prenájom predmetnej nehnuteľnosti f. DREVOSKY spol. s.r.o., Topoľčianska 431, 951 85 Skýcov za cenu 814,- € s DPH ročne na obdobie 5 rokov.

 

c) odporúča starostovi obce

- uzatvoriť nájomnú zmluvu s víťaznou firmou


Hlasovanie: za: 5 ( Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Schválenie predaja stavebného pozemku

Uznesenie č. 161/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- priamy predaj nehnuteľného majetku Obce Skýcov, nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce a to:

- pozemok – parcela registra „C“ KN parc.č. 403/78 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 735 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre obec Skýcov,

v zmysle zámeru obce Skýcov o priamom predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce za cenu 14 700 € pre kupujúcich Ing. Petra Forgáča, nar. 14.05.1988 a manželku Ing. Luciu Forgáčovú, rod. Beliansku, nar. 19.07.1990 obaja bytom M.Benku 2037/7, 953 01 Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 vzhľadom k celku.

 

o d p o r ú č a starostovi obce

- uzatvoriť kúpnu zmluvu

 


Hlasovanie: za: 5 ( Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 6. Schválenie zámeru predaj obecného majetku (p. Danišová)

Uznesenie č. 162/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e  na   v e d o m i e

- žiadosť p. Lenky Danišovej o kúpu pozemku, ktorého vlastníkom je obec Skýcov a to časť pozemku registra E KN parc.č. 517 ostatná plocha o výmere cca 7 m2 (príloha k zápisnici č.3)

- odpredajom danej parcely by sa už tak úzka miestna komunikácia ulica Za Humnami zúžila ešte viac a bol by zhoršený prejazd ulice

- odporúča žiadateľke správne umiestniť elektrickú skriňu na jej pozemok

 

n e s c h v a ľ u j e

- žiadosť p. Danišovej o predaj časti obecného pozemku registra E KN parc.č. 517 ostatná plocha o výmere cca 7 m2

 

Hlasovanie: za: 5 ( Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 7. Pridelenie voľného nájomného bytu

Uznesenie č. 163/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e  na  v e d o m i e

- žiadosti o pridelenie nájomného jednoizbového obecného bytu

 

s c h v a ľ u j e

- pridelenie voľného jednoizbového nájomné bytu č. 2B v bytovom dome BJ na ulici Školská 529/8 žiadateľovi – Miroslavovi Ondrejkovi , bytom Skýcov Tabaková 74/5

 

o d p o r ú č a starostovi obce

- uzatvoriť nájomnú zmluvu s novým nájomcom

 

Hlasovanie: za: 5 ( Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 8. Výpoveď zmluvy o nájme bytu (p. Zuziaková)

Uznesenie č. 164/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

- výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom p. Ivetou Zuziakovou k 31.8.2020 (príloha k zápisnici č.4)

- v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 30.6.2020 sa nájom končí dohodou zmluvných strán, alebo uplynutím výpovednej doby, ktorá je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strany t.j. k 30.11.2020

- návrh poslancov na ukončenie nájomnej zmluvy dohodou k 30.9.2020

- uskutočniť tvaro-miestnu obhliadku bytu

 

s c h v a ľ u j e

- ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 30.6.2020 s nájomcom p. Ivetou Zuziakovou dohodou k 30. septembru 2020

 

Hlasovanie: za: 5 ( Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 9. Vyhodnotenie akcií Hody a NPCH Zlatno Skýcov

Uznesenie č. 165/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e  na   v e d o m i e

- informácie o vyhodnotení akcií obecné Hody a Náučný partizánsky chodník Zlatno Skýcov

- požiadavku poslancov Ing. Ľubomíra Hosťoveckého a p. Pavla Drienovského, o vysvetlenie a očistenie ich mena, nakoľko došlo k nepravdivej informácii, že iba oni dvaja boli proti uskutočneniu agapé po svätej omši na hody pri kostole

- nikto z poslancov nechcel nič rušiť, ani zakazovať, lebo agapé bolo v plnej réžii miestnej farnosti, bez spolupráce Obecného úradu, nakoľko bolo na predchádzajúcich zasadnutiach Obecného zastupiteľstva jednohlasne prijaté uznesenie, že sa všetky plánované obecné akcie rušia a 32. ročník turistického pochodu NPCH sa uskutoční len v obmedzenom režime

- p. Alžbeta Pavková bola oslovená ako súkromná osoba, nie ako poslankyňa a bolo to jej osobné rozhodnutie, že pomôže na hody pri kostole

- p. Pavková sa ospravedlnila obom poslancom Ing. Ľ.Hosťoveckému a p. P.Drienovskému, že došlo z jej strany k nepresnej informácii

- informáciu starostu obce o jeho rozhodnutí ohľadom občerstvenia pre pochodujúcich turistov a návštevníkov obce počas pochodu NPCH Zlatno Skýcov

 

 

K bodu 10. Záver


Poslanci sa dohodli uskutočniť najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo štvrtok 17.09.2020.

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 hod.

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

 


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

 

Overovatelia:

 

Ľubomír Černák

 

Jarmila Minárová

 

Posledná úprava Utorok, 22 September 2020 07:42
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Hrušov_výle...
Image Detail