Úvod Miestna samospráva VZN VZN 2020 Dodatok č. 4 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o poplatku za KO a DSO
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty -4 až -6 °C a najvyššie denné teploty -1 až 1 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá 0 až 2 °C.

Dodatok č. 4 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o poplatku za KO a DSO PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 14 December 2020 14:58

 

Obec Skýcov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na prijatí tohto

 

dodatku č. 4

k Všeobecne záväznému nariadeniu

Obce Skýcov č. 1/2014 zo dňa 15.12.2014


O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

na území obce Skýcov

 

 

 

Článok VII

 

POPLATOK

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

§ 39

Sadzba poplatku

Sadzbu poplatku určuje správca dane v súlade s ustanovením § 78 ods. l a § 83 zákona o miestnych daniach v obci Skýcov vo výške :

 

a) 0,0740 € za osobu a kalendárny deň t.j. 27,- € ročne pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci,

 

b) u platiteľov poplatku, ktorým rodinné domy slúžia výlučne len na individuálnu rekreáciu za 1 osobu a kalendárny rok v čiastke 27,- € ročne bez ohľadu na počet osôb, ktorými bude nehnuteľnosť počas roka využívaná,

c) poplatok za odpad za zbernú nádobu na výnimku sa stanovuje vo výške 54,- € za rok / kus,

 

d) znížená sadzba poplatku vo výške 74,08 % za osobu a deň t.j. 20,- € ročne, pre osoby s preukazom ZŤP-S (so sprievodcom).

 

 

§ 40

Určenie poplatku za množstvový zber

 

Obec stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,0246 eur za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov, v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba za osobu a kalendárny deň.

Poplatníci ktorí majú prepožičané prípadne vlastnia veľkoobjemové nádoby alebo kuka nádoby na komunálny odpad platia odvoz podľa objemu a frekvencie odvozu komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov :

a) za 110 l kuka 2,70 € za 1 vývoz

 

b) za 1100 l kontajner 27,- € za 1 vývoz.

 

 

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,15 €/kg a ostatný odpad 0,10 €/kg

 

Pri drobnom stavebnom odpade a ostatnom odpade uhradí poplatník poplatok v hotovosti do pokladne správcu dane, t.j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi vydá následne doklad o jeho zaplatení. Poplatok za drobný stavebný odpad a ostatný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto obcou určené.

 

Ostatné ustanovenia VZN obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Skýcov, schválené uznesením č. 19/2014 Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 15.12.2014 a dodatku č. 3 okrem § 39 a § 40 zostávajú nezmenené a v platnosti.

 

Tento dodatok č. 4/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Skýcov, na rok 2021 a ďalšie kalendárne roky, bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 11.12.2020 uznesením č. 192/2020.

Dodatok nadobudne účinnosť dňom 1. januára 2021.

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

 

 

Návrh dodatku k VZN vyvesený dňa : 25. 11. 2020

 

Návrh dodatku k VZN zvesený dňa : 10. 12. 2020

 

 

 

Dodatku k VZN zverejnený dňa : 14. 12. 2020

 

Dodatku k VZN zvesený dňa : 31. 12. 2020

 

 

Posledná úprava Pondelok, 14 December 2020 15:01
 
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Hrušov_výle...
Image Detail