Úvod Starosta informuje Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Sneženie, najnižšie ranné teploty -10 až -12 °C a najvyššie denné teploty -4 až -2 °C. Zajtra prevažne oblačno a miestami prehánky, ranné minimá -8 až -10 °C a denné maximá -5 až -3 °C.

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 15 December 2020 10:19

Obec Skýcov

podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva


vyhlasuje výberové konanie na funkciu

hlavného kontrolóra obce

na deň 22. 01. 2021

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Skýcov zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 08.01.2021 do 14.00 hod. na obecný úrad ul. Školská 294/2, 951 85 Skýcov.

 

Požiadavky:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

- súhlas na zverejnenie osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

- fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- znalosť základných noriem samosprávy

 

Všeobecné podmienky:

- úväzok hlavného kontrolóra bude 2 hodiny týždenne

- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu 2 x ročne

- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

 

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

- hospodárenie s finančnými prostriedkami

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce

- dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

 

Preveruje:

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

 

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

- možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií

- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu

- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom

 

Zverejnené na: www.skycov.sk a vývesnej tabuli obce

 

Bližšie informácie poskytne Obecný úrad Skýcov, č.t. 037/6346216

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

Posledná úprava Utorok, 15 December 2020 10:26
 
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
krížová ces...
Image Detail