Úvod Starosta informuje OZNÁMENIE o zámere obce Skýcov zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Sneženie, najnižšie ranné teploty 1 až -1 °C a najvyššie denné teploty 3 až 5 °C. Zajtra zamračené a občasný dážď, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá -1 až 1 °C.

OZNÁMENIE o zámere obce Skýcov zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 09 August 2021 11:06

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer zámeny:

a) nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor ktoré sú zobrazené a označené v geometrickom pláne č. 132/2021, vyhotovenom dňa 27.07.2021 vyhotoviteľom geo,flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 02.08.2021 pod č. 437/2021 vo výlučnom vlastníctve Obce Skýcov, IČO 00308421 a to:  • diel č. 1 o výmere 234 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 4 záhrada o výmere 234 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 5/2 záhrada o výmere 526 m2,
  • diel č. 2 o výmere 103 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 141 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 5/2 záhrada o výmere 526 m2,
  • diel č. 3 o výmere 189 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 305/1 ostatná plocha o výmere 1007 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 5/2 záhrada o výmere 526 m2,
  • diel č. 4 o výmere 3 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 305/1 ostatná plocha o výmere 1007 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 6/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2,
  • diel č. 5 o výmere 107 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 305/1 ostatná plocha o výmere 1007 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 6/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2,
  • diel č. 6 o výmere 22 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 305/1 ostatná plocha o výmere 1007 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 7/2 záhrada o výmere 22 m2,

 

b) pozemku registra E KN parc. č. 475/2 orná pôda o výmere 1463 m2.

 

- za nehnuteľnosť v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor, ktorá je zobrazená a označená v  geometrickom pláne č. 140/2021, vyhotovenom dňa 28.07.2021 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 02.08.2021 pod č. 436/2021 a to

 

diel č. 1 o výmere 2121 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 2446/2 orná pôda o výmere 47556 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 2446/22 orná pôda o výmere 2121 m2

§ do výlučného vlastníctva Obce Skýcov, ul. Školská 294/2, 951 85, IČO 00308421

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci je, že na pozemku v súčasnom vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi bude obcou vybudovaná prístupová cesta a zberný dvor na biologicky rozložiteľný odpad a pozemky v majetku obce sú pre zámer obce nevyužiteľné.

Finančné vyrovnanie za zamieňané nehnuteľnosti si účastníci neposkytujú, nakoľko hodnota zamieňaných nehnuteľností je rovnaká.

Poznámka:

Uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa na zámenu vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom boli schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove uznesením č. 228/2021 dňa 6. augusta 2021.

Návrh na schválenie zámeny bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Skýcove.

 

Doba zverejnenia: 7.8.2021 – 22.8.2021

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce Skýcov www.skycov.sk a úradná tabuľa Obce Skýcov

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Posledná úprava Pondelok, 09 August 2021 11:08
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Svedomie_02
Image Detail