Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2021 Zápisnica z 25. zasadnutia OZ zo dňa 11.10.2021
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 7 až 5 °C a najvyššie denné teploty 13 až 15 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 8 až 6 °C a denné maximá 14 až 16 °C.

Zápisnica z 25. zasadnutia OZ zo dňa 11.10.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 12 Október 2021 14:27

 

Zápisnica

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 11. októbra 2021.

__________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ďalší prítomní: Mária Danišová, zamestnankyňa obce

 

Ospravedlnená: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

 

PROGRAM :

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Rekonštrukcia časti ulice Družstevná
  4. Návrh na prijatie úveru
  5. Informácie starostu obce
  6. Záver

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Černák, Ing. Ľubomír Hosťovecký

Zapisovateľka: Mária Danišová

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

Návrhy poslancov:

Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu dnešného rokovania o dva body – Komunitný plán sociálnych služieb obce a návrh delegovania zástupcov zriaďovateľa do Rady školy.

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

s c h v a ľ u j e

program rokovania.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

Schválený program rokovania:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Rekonštrukcia časti ulice Družstevná

4. Návrh na prijatie úveru

5. Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2021 - 2030

6. Návrh delegovania zástupcov zriaďovateľa do Rady školy

7. Záver


K bodu 3/ Rekonštrukcia časti ulice Družstevná

Uznesenie č. 240/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- rekonštrukciu časti ulice Družstevná

p o v e r u j e Mgr. Tomáša Kolembusa, starostu obce

- uskutočniť verejné obstarávanie a následne uzatvoriť zmluvu s víťazným uchádzačom.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 4/ Návrh na prijatie úveru

Uznesenie č. 241/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

s c h v a ľ u j e

- prijatie úveru vo výške 20.000,- Eur poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičných projektov.

Kapitálové výdavky obce schválené obecným zastupiteľstvom.

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5/ Aktualizácia komunitného plánu obce

Uznesenie č. 242/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- Komunitný plán sociálnych služieb obce Skýcov na roky 2021-2030.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 6/ Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy

Uznesenie č. 243/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- delegovanie zástupcov zriaďovateľa Ing. Romana Černáka, Ing. Ľubomíra Hosťoveckého do Rady školy pri Základnej škole Skýcov.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Záver


V rámci diskusie poslankyňa OZ Jarmila Minárová upozornila na vyschnutý strom pri dome smútku a že na hrobe partizánov je spadnutá tabuľa s menami.

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 18.40 hod. zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: Mária Danišová

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Overovatelia:


 

Ľubomír Černák


 

Ing. Ľubomír Hosťovecký

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 12 Október 2021 14:34
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Štefan Bašt...
Image Detail