Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2008 23. zasadnutie OZ Skýcov - 6.november 2008, mimoriadne č. 6
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá 2 až 4 °C.

23. zasadnutie OZ Skýcov - 6.november 2008, mimoriadne č. 6 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 20 November 2008 11:44

Z á p i s n i c a

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

mimoriadne rokovanie č. 6, konaného dňa 6. novembra 2008.


Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce a konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 7 poslancov, 2 poslanci sú ospravedlnení), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Jána Gundu a Jána Hözla.

 

U z n e s e n i a

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, MR č. 6,

ktoré sa konalo dňa 6. novembra 2008


Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

p r e r o k o v a l o

1. Integrovanú stratégiu rozvoja územia Mikroregiónu Tribečsko

2. Organizačné opatrenia na úseku požiarnej ochrany

3. Organizačné zabezpečenie akcie 60. rokov výstavby obce

4. Návrh VZN č. 5/2008 o výške poplatkov v školskej jedálni

5. Návrh VZN č. 6/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Skýcov

6. Voľné návrhy :

výmena vodovodu a rekonštrukcia kanalizácie ZsVs

cintorín – informácia o súčasnom stave prác

žiadosť na zateplenie budovy OcÚ z eurofondov

7. Uznesenia


K návrhu programu neboli predložené pripomienky a program bol jednomyselne schválený.


K bodu 1/

Uznesenie č. 139/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

zaradenie obce Skýcov do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva Mikroregiónu TRÍBEČSKO (MAS)

členstvo obce Skýcov v občianskom združení Mikroregión TRÍBEČSKO (MAS)


Uznesenie č. 140/2008

b e r i e n a v e d o m i e

Integrovanú stratógiu rozvoja územia Mikroregiónu TRÍBEČSKO


Uznesenie č. 141/2008

s c h v a ľ u j e

Integrovanú stratégiu rozvoja územia Mikroregiónu TRÍBEČSKO


K bodu 2/

Uznesenie č. 142/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

informáciu starostu obce o vykonaní kontroly na úseku požiarnej ochrany

obsah zápisnice z kontroly obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z.z. zo dňa 24. októbra 2008

s c h v a ľ u j e

za preventivára požiarnej ochrany obce Skýcov p. Milana Matejovho

vedúceho kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci Skýcov p. Milana Matejovho

VZN č. 7/2008 – Povodňový plán záchranárskych prác obce Skýcov

Požiarny štatút obce Skýcov

Prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia

VZN č. 8/2008 – Požiarny poriadok obce Skýcov

Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol (právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb)

Plán preventívnych kontrol subjektov na jednotlivé roky – domácnosti 1x za päť rokov a podnikateľské subjekty 1x za dva roky

Hliadku na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol z poslancov OZ a zamestnancov obce, vo funkcii vedúci hliadky Milana Matejovho (preventivára obce), členovia hliadky Ján Hozl, Ján Gunda, Ľubomír Černák, Alžbeta Pavková

Zriadenie spoločného hasičského zboru s obcou Topoľčianky

Zmluvu na vypracovanie aktuálnych dokumentov PO v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi s Ing. Mariánom Sulíkom v dohodnutej sume 10.000,- Sk za vypracovanie kompletnej dokumentácie PO a BOZP a 1.000,- Sk mesačne od r. 2009, za zabezpečovanie prác v rozsahu podľa čl. 1 zmluvy o zabezpečovaní bezpečnostno-technických služieb a služieb technika požiarnej ochranyK bodu 3/

Uznesenie č. 143/2008

Obecné zastupiteľstvo v S ký c o v e

s c h v a ľ u j e

okruh verejných funkcií a zoznam verejnoprospešných činností a služieb obyvateľstvu. K zoznamu obyvateľov na udelenie ocenenia v rámci pripravovanej slávnosti „Osoby a osobnosti povojnového rozvoja obce“

1. Štátna správa :

Miestny národný výbor

Školstvo

Kultúra

Šport

ZPOZ

Požiarna ochrana

Podniky

2. Samospráva :

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce

Základná škola

Materská škola

Kultúra

Šport

Požiarna ochrana

Služby obyvateľstvo

3. Spoločenské organizácie a občianske združenia

4. Služby predajní a pohostinské zariadenia

5. Podniky služieb s pôsobnosťou na území obce

6. Reprezentácia obce

7. Iné činnosti

s c h v a ľ u j e

termín konania akcie v kultúrnom dome na deň 28. december 2008

náklady na materiálne zabezpečenie a občerstvenie pozvaných a účinkujúcich

z r i a ď u j e

komisiu v zložení : Štefan Gahér, Ľubomír Černák, Gabriela Pauková, na upresnenie zoznamu osôb a organizačno-technické zabezpečenie podujatia. Podľa návrhu a odporučenia komisie budú poslanci OZ schvaľovať zoznam osôb na ocenenie „Osoby a osobnosti povojnového rozvoja obce“.


K bodu 4/

Uznesenie č. 144/2008

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

VNZ č. 5/2008 o výške poplatkov v školskej jedálni (príloha zápisnice)K bodu 5/

Uznesenie č. 145/2008

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

VZN č. 6/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Skýcov (príloha zápisnice)


K bodu 6/

Uznesene č. 146/2008

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

informácie starostu obce :

a) o podaní žiadosti na zateplenie budovy OcÚ z eurofondov (príloha zápisnice)

b) o priebehu zememeračských prác na MK za účelom majetkového vysporiadania. K dnešnému dňu sú zamerané ul. Tabaková, ul. Konopniská a ul. Za humnami.

c) o stanovisku ZsVs k žiadosti obce o zaradenie investičných akcií výmena vodovodného potrubia na ul. Partizánska a ul. Za humnami, a rekonštrukcia kanalizácie na ul. Tabaková a ul. Partizánska (kópia žiadosti a stanovisko ZsVs Nitra je prílohou zápisnice)

d) žiadosť p.Karola Šedivého o odstránenie betónového múrika a oplotenia rekonštruovaného cintorína (kópie sú prílohou zápisnice)

e) návrh na zhotovenie geometrického plánu verejného priestranstva – parkoviska pre návštevníkov cintorínov

f) odporúčajúce stanovisko občanov na VZO zo dňa 12.10.2008 k žiadosti K. Šedivého o neumožnenie prejazdu prechodu na prenajatý pozemok cez rekonštruovaný cintorín

g) informáciu M. Matejova o zvýšenej spotrebe elektrickej energie verejného osvetlenia na odbernom mieste pod kostolom a o podozrení z možného a nelegálneho odberu elektrickej energie z VO a návrh o ukončení osvetlenia pri cintoríne a jeho zrušenie na Vápeniciach a Lesnej správe, z dôvodu rekonštrukcie sekundárnej siete v roku 2009

pripomienku poslanca p. Ľubomíra Černáka ohľadom používania pyrotechniky mimo Silvestra a Nového roka – pripraviť VZN

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

postup starostu obce p. Štefana Gahéra k žiadosti K. Šedivého o odstránenie oplotenia

návrh na zhotovenie GP parkoviska pre návštevníkov cintorínov a k ukončeniu protiprávneho užívania parkoviska K. Šedivým

ukončenie verejného osvetlenia pri cintoríne

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

n e s c h v a ľ u j e

žiadosť p. Karola Šedivého o umožnenie prechodu cez rekonštruovaný cintorín na prenajatý pozemok z nelegálne užívaného parkoviska pre návštevníkov cintorínov

k o n š t a t u j e

že p. K.Šedivý protiprávne užíva verejné priestranstvo – parkovisko bez nájomnej zmluvy prevádzkovateľom verejného priestranstva, ktorým je obec Skýcov

o d p o r ú č a

vykonať tvaromiestnu obhliadku vykonaných prác rekonštruovaného cintorína spoločne - za účasti všetkých poslancov v termíne: po ukončení dohodnutých prác v r. 2008


K bodu 7/


Uznesenia boli poslancami OZ schválené jednomyselne, okrem uznesenia č. 139/2008, 140/2008 a 141/2008 pri ktorých sa hlasovania zdržal 1 poslanec p. J.Hözl.


Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.


Štefan G a h é r

starosta obce


Overovatelia: Ján Gunda

Ján Hözl


Zapísala: Gabriela Pauková

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 18:37
 
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Exkurzia_BB...
Image Detail