Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2008 24. zasadnutie OZ Skýcov - 28. november 2008
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá 2 až 4 °C.

24. zasadnutie OZ Skýcov - 28. november 2008 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 09 December 2008 07:53

Zápisnica

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 28. novembra 2008.


Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a p. Ľudmilu Herdovú a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 7), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Milana Černáka a Jarmilu Minárovú. Návrhová komisia je v zložení poslancov Ľubomíra Černáka a Alžbety Pavkovej.

 

U z n e s e n i a

z dvadsiatehoštvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 28. novembra 2008


Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

  1. Správu o plnení VP a uznesení OZ (cintorín, zateplenie OcÚ, bioodpad, rekonštrukcia kanalizácie II. etapa)

  2. Návrh zadania k ÚPD obce Skýcov

  3. Rozbor hospodárenia za ¾ r. 2008

  4. Voľné návrhy: - schválenie kontrolórky obce

- petícia o ul. Za humnami

- list p. Mariána Pavkova

- VZN č. 9/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce

  1. Uznesenie


U z n e s e n i a

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 147/2008

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e   n a  v e d o m i e

ústnu správu starostu obce o plnení investičnej časti VP ku dňu 24. schôdze OZ

a)

na akcii rekonštrukcia cintorína boli k dnešnému dňu osadené posledné ohradové vložky a uzávery na kovové stĺpiky oplotenia f. Strabag Prievidza

dispozične bola celá plocha cintorína upravená

do r. 2009 zostáva zrealizovať obloženie oplotenia a vstupu brány ako aj parkové a sadové úpravy

za zrealizované práce v r. 2008 zostáva f. Strabag uhradiť poslednú faktúru vo výške 211.563,- Sk

realizátor umeleckých architektonických prvkov arch. Belan k dnešnému dňu zhotovil a osadil vstupnú bránu a nosný stĺp na centrálnom rozlúčkovom mieste ako aj záhradné svietidlá pozdĺž chodníkov

rozpracovaný je centrálny bronzový kríž, záhradné lavičky a picie fontány. Všetky umelecké diela sa v prípade priaznivého počasia osadia do konca r. 2008 s tým, že okrem dohodnutej zálohy bude fakturácia realizovaná tak ako f. Strabag v 1. štvrťroku r. 2009

predbežným opatrením, ktorým je dohoda s f. Skydent o úhrade celoročného nájomného za budovu PZ v januári 2009, sa podarí sčasti eliminovať finančný záväzok obce za prevedené práce

prostredníctvom stavebnej firmy Vodostav bola objednaná analýza nákladov vybudovania jedno a dvojhrobových miest vo dvoch alternatívach

b)

na projekt likvidácie bioodpadu formou malých domových a centrálnych kompostární sme napriek neschváleniu finančných prostriedkov v 1. polroku 2008 získali prísľub realizácie ešte v závere r. 2008

na základe tejto informácie bol urobený predbežný prieskum na dodávku technológií v súlade s projektom zaslaným na Environmentálny fond. Oslovené boli firmy Support&Consulting, Trenčín a Záhradnícke potreby JKL - STEEL Zlaté Moravce

c)

na našu žiadosť doloženú projektom RN na zateplenie a rekonštrukciu budovy OcÚ sme od sprostredkovateľskej agentúry dostali kladnú odpoveď o postúpení do schvaľovacieho procesu MH SR

d)

informáciu o prevzatí realizácie projektu Rekonštrukcia kanalizácie II. etapa prevádzkovateľom ZsVS Nitra so žiadosťou zaradenia realizácie v koordinácii s plánovanou výmenou vodovodného potrubia na ul. Partizánska a Za humnami


K bodu 2/

Uznesenie č. 148/2008

Obecné zastupietľstvo v Skýcove

b e r i e  n a  v e d o m i e

textovú časť návrhu zadania ÚP obce spracovanú autorizovaným arch.Ing. J. Coplákom PhD. f. EKOPLÁN

s c h v a ľ u j e

návrhy a pripomienky starostu obce a poslancov OZ k ÚPD

rozšíriť intravilán obce o lokality Za humnami smerom do bývalého Kovoplastu, pokračovanie ul. Tabaková v smere na lokalitu Dolinky, priestor ornej pôdy pod bývalým Benzinolom, ornú pôdu na konci ul. Družstevná až po tzv. Krížne cesty a priestor okolo poľnej cesty v smere od vodojemu pod Vápenným vrchom so zámerom vytvorenia priestoru budúcej IBV a stavieb občianskej vybavenosti

zvýšiť plánovanú kapacitu stavených pozemkov z navrhovaných 30 na 50, predovšetkým obojstrannou zástavbou ul. Za humnami

zaradiť medzi kľúčové projekty prvého sledu výstavbu prepojovacieho chodníka centrom obce v náväznosti na rekonštrukciu námestia

preložku trafostanice z centra obce

rekonštrukciu a zateplenie budovy MŠ, ZŠ, PZ a v rámci zdravotného strediska zriadenie lekárne

počítať s výstavbou resp. so zriadením digitálnej internetovej siete

do požiadaviek na ochranu kultúrneho dedičstva zaradiť kaplnky v okolí obce a pod kostolom

do ochranných pásiem dopravných systémov a technického vybavenia zahrnúť ochranné pásma vodných zdrojov

z požiadaviek na riešenie bývania vypustiť vetu „v rámci nadmerných záhrad“

do požiadaviek rekreácie a CR zahrnúť aj existujúce Požitavské cyklotrasy Topoľčianky – Skýcov – Vrchhora

do výkresovej časti zahrnúť aj PD plynofikácie a telekomunikačných káblov

o d p o r ú č a  s t a r o s t o v i  o b c e

aby prerokoval návrhy a doplnky k ÚPD so spracovateľom a takto upravený návrh, aby bol zverejnený ešte pred samotným prerokovaním s obyvateľmi na VZO

V priebehu diskusie k ÚPD vystúpil posl. Dominik Černák na starostu obce s tým, že sa tu robí skurv........ komunistická politika, že starosta predáva pozemky na družstve a robí si čo chce.

Starosta upozornil posl. Dominika Černáka, aby diskutoval k prejednávanému programu, a aby nepoužíval hrubé slová nezlučiteľné s funkciou poslanca OZ. Napriek tomu objasnil okolnosti majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností bývalého JRD nebohému Pavlovi Magušinovi a úlohu OcÚ v tomto procese.


K bodu 3/

Uznesenie č. 149/2008

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e   n a  v e d o m i e

rozbor hospodárenia za ¾ r. 2008

správu kontrolórky obce k plneniu rozpočtu obce za ¾ r. 2008 (je prílohou zápisnice)

k o n š t a t u j e, ž e

príjmy obce za ¾ r. 2008 dosiahli výšku 10.172.630,84 Sk, čo je 79,45 %-né plnenie

výdavky obce za ¾ r. 2008 dosiahli výšku 6.581.196,70 Sk, čo je 77,03 %-né plnenie

výdavky ZŠ za ¾ r. 2008 dosiahli výšku 2.721.400,43 Sk, čo je 63,88 %-né plnenie

výdavky obce a ZŠ za ¾ r. 2008 dosiahli výšku 9.302.597,13 Sk, čo je 72,65 %-né plnenie

plnenie rozpočtu je v súlade so schváleným VP

s c h v a ľ u j e

rozbor hospodárenia za ¾ r. 2008. Pri hlasovaní boli z prítomných poslancov 4 za (D. Černák, Ľ. Černák, M. Černák a A. Pavková) a 1 poslankyňa bola proti (J. Minárová).

u k l a d á   ú č t o v n í č k e  o b c e

aby na rokovanie plánovacej komisie spracovala komplexnú analýzu doterajších nákladov obce na rekonštrukciu cintorína

Počas diskusie znova vystúpil posl. Dominik Černák s invektívou na starostu obce s tým, že porušuje uznesenia (zakúpil notebook a farebnú tlačiareň) a urobil obci hanbu na celé Slovensko, a aby zajtrajším dňom podal demisiu. Výrazy, ktoré pri tom používal pre vulgárnosť nie je vhodné uvádzať do zápisnice.

Starosta upozornil, že vystúpenia p. Dominika Černáka sú ďalším pokusom o zvrhnutie a rozbitie rokovania OZ s tým, že keď sa hanbí sedieť za jedným stolom so starostom obce ako prehlásil na VZO, tak ho nikto na to nenúti.

Poslanci Ľubomír Černák, Dominik Černák a Jarmila Minárová kritizovali vyplatenie príspevku pre SZPB a dotazovali sa akú akciu uskutočnili.

Starosta obce vysvetlil, že SZPB sa spolupodieľali ako spoluorganizátor pri akcii Náučného partizánskeho chodníka Zlatno – Skýcov a príspevok, ktorý za túto akciu obdržali bol spätne použitý na krytie nákladov na mapku k predmetnej akcii.


K bodu 4/

Uznesenie č. 150/2008

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

p. Ľudmilu Herdovú do funkcie hlavného kontrolóra obce s nástupom od 1.1.2009


Uznesenie č. 151/200

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e   n a  v e d o m i e

list p. Mariána Pavkova – žiadosť o nápravu zo dňa 12. augusta 2008 a odpoveď zo dňa 27.8.2008

list p. Mariána Pavkova (petícia) zo dňa 7.11.2008

žiadosť p. Mariána Pavkova zo dňa 12.11.2008

k o n š t a t u j e

že uznesením č. 135/08 sa obsah listu riešil na VZO dňa 12.10.2008

odpoveď na list zo dňa 7.11.2008 (petícia) bola zaslaná dňa 20.11.2008

odpoveď na žiadosť zo dňa 12.11.2008 bola v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o prístupe k informáciám zaslaná dňa 20.11.2008

o d p o r ú č a

aby problematika ul. Za humnami bola prerokovaná na VZO až po komplexnej identifikácii majiteľov – užívateľov nehnuteľností v záujmovom území v 1. štvrťroku 2009


Uznesenie č. 152/2008

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

VZN č. 9/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Skýcov (je prílohou zápisnice)


Diskusia:

Ľubomír Černák:

ÚPD je plánovací dokument na dlhé obdobie. Prvoradým by malo byť umožniť mladým ľuďom stavať.

neuznávame takú petíciu, ako poslal p. Marián Pavkov. Mňa a ďalších vlastníkov pozemkov na Zahumní nikto neoslovil a tým, čo to podpísali asi nikto nevysvetlil o čo vlastne ide. Keď bude komplexný zoznam vlastníkov pozemkov, treba všetkých prizvať na rokovanie do KD.

Jarmila Minárová:

či je možné ÚPD dopĺňať aj po jeho schválení

Dominik Černák:

upozornil, že v bare vysedávajú veľmi mladí ľudia (deti)

J. Minárová a D. Černák:

ako je organizované odpratávanie snehu, lebo sú sťažnosti ľudí, že horné ulice (Pod Vŕškami a Športová) sa neposýpajú

Štefan Gahér, starosta obce:

vysvetlil, že s odpratávaním snehu sa započalo ihneď ráno po nočnej kalamitnej nádielke dňa 25.11.2008, a že odpratávanie trvá 6 – 7 hodín. Uprednostnené boli MK, kde obyvatelia očakávali lekársku pohotovosť, priečne ul. M.R. Štefánika a kpt. Nálepku, ako aj prístupové cesty k firmám, kde obyvatelia dochádzajú do práce a za inými povinnosťami.

konštatoval, že na výzvu, aby majitelia motorových vozidiel neparkovali počas odpratávania snehu na MK, podľa vyjadrenia traktoristu takmer nikto nereagoval. Viacerí obyvatelia bývajúci pozdĺž chodníka ignorovali vyhlásenie o povinnosti zapojiť sa do odpratávania snehu z chodníkov.K bodu 5/


Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne okrem uznesenia č. 149/2008.

 

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

Štefan Gahér

starosta obce

 

 

Overovatelia:

Milan Černák

Jarmila Minárová

 

Zapísala: J. Černáková


Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 15:42
 
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Jeseň 2012_...
Image Detail