Úvod Aktuality Aktuality Informácie Obecného úradu Skýcov - január 2009
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -2 až -4 °C a najvyššie denné teploty 8 až 10 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 1 až -1 °C a denné maximá 10 až 12 °C.

Informácie Obecného úradu Skýcov - január 2009 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 16 Január 2009 15:29

Január 2009

 

Informácie Obecného úradu Skýcov

 

Vážení spoluobčania !

 

     Kalendárny rok 2008 je za nami. Do akej miery splnil naše predsavzatia, očakávania a čím bol rok 2008 významný ?

Odpoveď by mohla byť celkom jednoduchá. Tak ako v rodine.

V obavách z dôsledku svetovej finančnej krízy a vstupu do tzv. eurozóny sme prijímali rozhodnutia, aby nás nič neprekvapilo.

     Rok 2008 sa niesol v znamení 710. výročia prvej písomnej zmienky o obci, čomu sme prispôsobili takmer celý spoločenský a kultúrny život počas celého roka.

Uskutočnilo sa množstvo podujatí. Zdá sa, že od r. 1945, kedy nás spoločný osud naposledy spojil, to bol práve r. 2008, kedy sme si uvedomili spolupatričnosť našťastie v slávnostnej atmosfére.

Rok 2008 bol príležitosťou na poďakovanie viac ako stovke žijúcim obyvateľom, dobrovoľným funkcionárom a  zamestnancom vo verejnej správe a v službách.

Rok 2008 ukončil aj prvú polovicu volebného obdobia 2006 – 2010 a tiež prvú polovicu volebných plánov a sľubov. Po prvých rozlúčkových obradoch v zrekonštruovanom dome smútku napriek obavám dnes už vnímame len pozitíva tohto kroku.

Následné bolo rozhodnutie o príprave dôstojného miesta na posledný odpočinok. Rok 2008 bol rozhodujúci aj pre realizáciu tohto zámeru. Očakávame, že po jeho dobudovaní aj v tomto prípade sa zbavíme obáv a predsudkov a nový spôsob ukladania telesných pozostatkov bez nákladného a neusporiadaného budovania „posmrtných domov“ prijme každý. V  upravenom prostredí s chodníkmi sa dostaneme ku každému hrobu. Naším želaním je, aby identifikácia zomrelého bola zvečnená na náhrobnom kameni, bez následného budovania betónových ohrád a mramorových príklopov. Jedno hrobové miesto bude pripravené pre dve rakvy a jeho údržba zo strany pozostalých nebude žiadna. Údržba trávnika, chodníkov a celého areálu bude v starostlivosti obce.

     Vráťme sa na veselšiu nôtu. Pred vypuknutím finančnej krízy sme sa dočkali nových chodníkov cez celú obec až k miestnym cintorínom. Za úspech považujeme aj následnú obnovu cesty stredom obce v spolupráci s NSK a Vodárenskou spoločnosťou. Úpravu námestia a najhorších častí miestnej cestnej siete, možno považovať za predprípravu na končenú úpravu v nadchádzajúcich rokoch.

Zo splnených sľubov hodno spomenúť obnovu dopravného značenia na všetkých cestných komunikáciách, vybudovanie informačného systému, rekonštrukciu pamätnej izby obce a čiastočnú rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Takmer všetky vymenované a zrealizované akcie sa týkajú životného prostredia, jeho kvality a udržateľnosti.

Zatiaľ, čo zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie splaškovej vody považujeme za uspokojivé, odvádzanie dažďovej vody z verejných priestranstiev a časti cestnej siete treba doriešiť.

Ochranu ovzdušia sme plynofikáciou obce mali takmer vyriešenú, nebyť známeho návratu k pevným palivám, našťastie vo väčšine prípadov k drevu. Medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia žiaľ patrí už len naša základná škola a bývalý dom brannej výchovy a z časti drevospracujúce firmy na územní obce.

Akoby to nestačilo. K znečisťovaniu sa dobrovoľne pripájame aj my obyvatelia pri jarných a jesenných prácach spaľovaním opadnutého lístia a pokosenej trávy, či konárov zo stromov a vňatí zo zeleniny. Možno nie všetci, ale dokonalý smog často dokážu vytvoriť traja - štyria „záhradníci“. V r. 2008 sa nám nepodarilo doriešiť ani separáciu biologicky rozložiteľného odpadu tak, aby sa tento neobjavoval v kuka nádobách.

Spokojnosť možno vysloviť so správaním sa väčšiny obyvateľov, ktorí už nevratné sklo a tzv. umelé fľaše nevhadzujú do kuka nádob. Aj preto sa poslanci Obecného zastupiteľstva rozhodli drasticky nezvyšovať poplatky za likvidáciu a odvoz domového odpadu a to napriek skutočnosti, že celkové náklady sa aj v r. 2008 vyšplhali na 647.143,-Sk, čo v prepočte na jedného obyvateľa činí cca 628,-Sk. Občan platil poplatok 350,- Sk. Doplatok obce za odpad bol vo výške 294.127,- Sk, doplatok na jedného obyvateľa bol cca 285,- Sk. 

     V snahe zabrániť vhadzovaniu biologicky rozložiteľného odpadu do kuka nádob obec v závere r. 2008 zadovážila s príspevkom z environmentálneho fondu pre každú rodinu tzv. domové kompostárne. Občania si kompostárne po vyhlásení v miestnom rozhlase môžu zakúpiť za symbolickú sumu 5 € (150,63 Sk) a prevziať na OcÚ.  Ich maloobchodná cena je 106,22 € (3.200,-Sk). Nárok na  zakúpenie 1 ks kompostárne má majiteľ nehnuteľnosti s trvalým pobytom v obci  Skýcov. Majiteľ kompostárne je povinný túto využívať v súlade s VZN obce č. 1/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

       Obecné zastupiteľstvo pre r. 2009 nezvyšovalo žiadne dane z nehnuteľností. Avšak vzhľadom k tomu, že v obci bol v r. 2008 ukončený Register obnovy a evidencie pôdy (tzv. ROEP) a v mnohých prípadoch došlo aj v intraviláne obce k zmenám v majetkovo-právnych vzťahoch bude potrebné vyplniť nové tlačivá „Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti“. Daňovník je povinný vyplniť tlačivo - svoje údaje a časť identifíkáciu pozemkov a stavieb - čísla jednotlivých parciel  podliehajúcich dani z nehnuteľnosti a ich výmeru v m2. Správca dane OcÚ vyplní výpočet dane. Daňovník  je povinný odovzdať daňové priznanie do konca mesiaca január 2009. Až potom mu bude vystavený platobný výmer. Poplatky za likvidáciu domového odpadu OcÚ bude prijímať ihneď po vyhlásení v miestnom rozhlase.

 

Iba tri malé úpravy schválilo OZ. Ročné nájomné za kuka nádobu vo výške 3 € (90,37 Sk) z dôvodu zvýšenia jej nákupnej ceny 994,- Sk (33 €) a cintorínsky poplatok na 2 € (60,25 Sk) ročne na jednu domácnosť.  Poplatok za odpad v roku 2009 na jedného obyvateľa ročne bol schválený vo výške 12 € (361,51 Sk). 

 

 

Vážení spoluobčania,

Vy, ktorí pravidelne čítate zverejňované informácie o práci a činnosti OcÚ a samosprávnych orgánov obce, viete mnohé ďalšie zaujímavé informácie a často na ne reagujete. Očakávame, že aj v r. 2009 sa budete živo zaujímať o dianie v obci. Čakajú nás závažné rozhodnutia od ktorých očakávame ďalšie zvýšenie kvality životného prostredia, spoločenského a kultúrneho života.

 

 

PF 2009  želá        

 

starosta obce Štefan Gahér

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

Obecný úrad Skýcov

 

 

 

 

 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Skycov_Host...
Image Detail