Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2009 27. zasadnutia OZ Skýcov - 23. január 2009, mimoriadne č.8
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 19 až 21 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 17 až 15 °C a denné maximá 25 až 27 °C.

27. zasadnutia OZ Skýcov - 23. január 2009, mimoriadne č.8 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 04 Február 2009 08:21

Z á p i s n i c a

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

mimoriadne rokovanie č. 8, konaného dňa 23. januára 2009.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce, prítomných občanov a konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 8 poslancov, 1 poslanec je ospravedlnený), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Pavla Drienovského a Jarmilu Minárovú.

U z n e s e n i a

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, MR č. 8,

ktoré sa konalo dňa 23. januára 2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

p r e r o k o v a l o

  1. Zadanie pre územný plán obce
  2. Návrh akcií do projektu „Revitalizácia centrálnej zóny“
  3. Zaradenie akcie „Výstavba multifunkčného ihriska“ do plánu investičných akcií na rok 2009
  4. 4Informáciu o stave prípravných prác na zateplenie budovy OcÚ
  5. Návrh na plynofikáciu budovy Domu smútku
  6. Návrh na postupné zatepľovanie budovy ZŠ
  7. Návrh finančného vysporiadania po rekonštrukcii kultúrneho domu

K návrhu programu neboli predložené pripomienky a program bol jednomyselne schválený.

K bodu 1/

Starosta obce Štefan Gahér predložil zadanie k územnému plánu obce

Uznesenie č. 165/2009

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre č KSÚNR-2009-264 zo dňa 21.1.2009 podľa § 20 staveného zákona

s c h v a ľ u j e

zadanie pre územný plán obce Skýcov

o d p o r ú č a starostovi obce Štefanovi Gahérovi

zabezpečiť spracovanie návrhu územného plánu obce Skýcov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.


K bodu 2/


Uznesenie č. 166/2009

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

návrh na objednávku a vypracovanie realizačného projektu „Revitalizácia centrálnej zóny“ so zaradením investičných akcií:

a) Rekonštrukcia námestia

b) Výstavba chodníka v centrálnej zóne obce

c) Rekonštrukcia verejného osvetlenia

d) Rekonštrukcia miestnych komunikácií

e) Rekonštrukcia kanalizácie ul. Partizánska a ul. Tabaková

K bodu 3/

Uznesenie č. 167/2009

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu multifunkčného mini-ihriska v priestore športového areálu v Skýcove,

s c h v a ľ u j e

a) výstavbu multifunkčného mini-ihriska v priestore športového areálu v Skýcove,

b) financovanie multifunkčného mini-ihriska v priestore športového areálu v Skýcove na základe programového vyhlásenia vlád SR a v zmysle štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport (uzn. vlády č. 779 a 905),

c) spolufinancovanie multifunkčného mini-ihriska v priestore športového areálu v Skýcove vo výške 1/3-iny, čo predstavuje čiastku do 16596 Eur,

d) účelové využitie finančných prostriedkov na výstavbu multifunkčného mini-ihriska v priestore športového areálu v Skýcove.

K bodu 4/


Uznesenie č. 168/2009

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

informáciu starostu obce o pokračovaní technických prác na realizáciu akcie „Zateplenie budovy OcÚ“. V stredu dňa 21.1.2009 previedla Slovenská inovačná a energetická agentúra prieskum tepelnoizolačných vlastností budovy OcÚ.

K bodu 5/

 

Uznesenie č. 169/2009

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

návrh na plynofikáciu budovy Domu smútku a nevyhnutné stavebno-technické úpravy.

K bodu 6/


Uznesenie č. 170/2009

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

o d p o r ú č a

začať postupné zatepľovanie budovy ZŠ a na rokovanie prizvať riaditeľa ZŠ.

K bodu 7/


Uznesenie č. 171/2009

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

o d p o r ú č a

prehodnotiť nájomnú zmluvu a návrh úhrady finančných nákladov medzi nájomníkmi kultúrneho domu a obcou po rekonštrukcii budovy. K vysporiadaniu je potrebné predložiť žiadosť nájomcov a doklady, ktoré preukazujú navýšenie hodnoty budovy.

Uznesenie č. 172/2009

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

o d p o r ú č a starostovi obce

aby k príprave jednotlivých investičných projektov priebežne zabezpečoval všetky organizačno-právne kroky a technické opatrenia na plnenie prijatých uznesení,

u k l a d á plánovacej komisii

aby v spolupráci so starostom obce pripravili do rozpočtu obce nevyhnutné finančné prostriedky na zabezpečenie PD, geometrických plánov k majetkoprávnemu vysporiadaniu a na úhradu iných nákladov spojených s podaním žiadosti a organizovaním VOS.

Termín: priebežne

Diskusia:

Ľubomír Černák

nájomníkom KD treba poďakovať za prácu, ktorú previedli pri rekonštrukcii priestorov kultúrneho domu,

z nájmu za budovu KD treba tvoriť aj fond opráv z ktorého by sa postupne prevádzali opravy celej budovy.

Jarmila Minárová:

pri vykonávaní inventarizácii v dome smútku konštatovala, že je tam neporiadok. Pri jeho rekonštrukcii boli vynaložené nemalé finančné prostriedky preto je potrebné ho udržiavať v čistote. Ďalej navrhla, aby bol spísaný a vyvesený inventár v DS. Myslí si, že by bolo vhodné pri odovzdaní kľúčov od DS, aby pracovník OcÚ prešiel s občanom a odovzdal kľúč na tvare miesta.

K bodu 8/

Uznesenia boli poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Štefan G a h é r, starosta obce

Overovatelia:

Pavol Drienovský

Jarmila Minárová

Zapísala: Mária Danišová

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 18:35
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Výtvarná sú...
Image Detail