Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2009 29. zasadnutie OZ Skýcov - 15. máj 2009
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

29. zasadnutie OZ Skýcov - 15. máj 2009 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 04 Jún 2009 08:53
Z á p i s n i c az 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,konaného dňa 15. mája 2009. Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce, prizvaného Milana Černáka a konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, 2 poslanci sú ospravedlnení, 1 prišiel v priebehu rokovania), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra Černáka a Jána Hözla.
U z n e s e n i a z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove Obecné zastupiteľstvo v Skýcove prerokovalo
1. Správu o plnení uznesení OZ a o stave rozpracovanosti rozvojových a investičných akcií VP
2. Vyhodnotenie prevádzky kultúrneho domu v rámci skúšobnej lehoty
3. Požiadavky na údržbu nehnuteľností v majetku obce
a) OcÚ – vodoinštalácia, odpady
b) KD – okná zo severnej strany
c) MŠ – obvodové múry, dažďové žľaby, ohradový múrik
4. Organizačné zabezpečenie likvidácie bioodpadu
5. Informáciu o predbežnom čerpaní finančných prostriedkov občianskymi združeniami
6. Rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2009
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2008
8. Voľné návrhy:
návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia rozšírenie obytnej zóny v nadmernom školskom areáli
návrh zatrávnenie nového cintorína rekonštrukcia elektrického rozvádzača v KD
9. Návrh na úpravu rozpočtu obce
10. Diskusia

K bodu 1/Uznesenie č. 189/2009 Obecné zastupiteľstvo v Skýcove berie na vedomie písomnú správu o plnení uznesení OZ a o stave rozpracovanosti rozvojových a investičných akcií VP. Správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu zápisnice.s c h v a ľ u j epostup starostu obce pri organizačnom a technickom zabezpečovaní rozvojových aktivít, ktoré sú obsiahnuté v správe.

K bodu 2/Uznesenie č. 190/2009 Obecné zastupiteľstvo v Skýcove berie na vedomie požiadavky nájomcov kultúrneho domu na realizáciu technických úprav elektrickej inštalácie za účelom zníženia mesačných poplatkov a požiadavku na vypracovanie harmonogramu využívania kultúrneho domu občianskymi združeniami a obcou a stanovenie úhrady za vykurovanie v zimnom období,požiadavku starostu obce na zabezpečenie servisu pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí poriadaných obcou prostredníctvom nájomcov KD a dôsledné zabezpečovanie údržby, čistoty a poriadku v okolí pamätníka SNP a budovy kultúrneho domu.Ukladá obecnému úradu spracovať v zmysle vzájomných požiadaviek doplnok k nájomnej zmluve. Termín: jún 2009

K bodu 3/Uznesenie č. 191/2009 Obecné zastupiteľstvo v Skýcove berie na vedomie havarijný stav časti nehnuteľnosti kultúrneho domu, obecného úradu a materskej školy, schvaľuje výmenu drevených okien na budove kultúrneho domu za plastové s vetraním podľa najvýhodnejšej technickej varianty tak, aby v sále nemuselo byť počas dňa rozsvietené,obnovu ohradového múrika oplotenia MŠ, obnovu cokla obvodového plášťa budovy MŠ a výmenu odkvapových žľabov na budove MŠ ako aj opravu časti strešnej krytiny a interiérové úpravy podľa požiadaviek riaditeľky MŠ, odporúča realizovať rekonštrukciu vodovodných rozvodov a kanalizácie v budove obecného úradu až v roku 2010.

K bodu 4/Uznesenie č. 192/2009 Obecné zastupiteľstvo v Skýcove schvaľuje predbežné opatrenie starostu obce, aby štiepkovač využívali majitelia domových kompostérov v rámci skúšobnej doby v roku 2009 zdarma v trvaní 1 hod. Za každú ďalšiu hodinu poskytne žiadateľ benzín vo vypočítanom množstve resp. poskytne adekvátnu finančnú náhradu. Osádka štiepkovača je splnomocnená dohodnúť s majiteľom nehnuteľnosti iný spôsob likvidácie domového odpadu zo záhrady v prípade nadmerného množstva.

K bodu 5/Uznesenie č. 193/2009 Obecné zastupiteľstvo v Skýcove berie na vedomie informáciu o predbežnom čerpaní finančných prostriedkov občianskymi združeniami

Názov organizáciePožadovaná sumaSchválená sumaVyplatená suma
Biatlon klub175 €
175 €
Dychová hudba Skýcovanka1991 €
100 €
Divadelný súbor Hrušov500 €

Športovo-strelecký klub1120 €

Futbalový klub8300 €

SZ Chovateľov995 €

Vápenkár500 €
100 €
Jednota dôchodcov1000 €

Knižnica400 €

SZPB165,97 €
33 €
Volejbalový klub350 €

Základná školaOprava budovy

SZ záhradkárov270 €
166 €
Motocross klub650 €
100 € + 176 € za stavanie mája
Stolnotenisový klub750 €

Spolu17166,97 €
674 €

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove ukladá komisii pre spoluprácu s občianskymi združeniami spracovať požiadavky tak, aby tieto boli kryté so schválenou čiastkou v rozpočte obce resp. s finančnými možnosťami obce. Termín: do 29.5.2009

K bodu 6/Uznesenie č. 194/2009 Obecné zastupiteľstvo v Skýcove berie na vedomie rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2009 konštatuje že príjmy obce za 1. štvrťrok 2009 dosiahli výšku 130.518,94 € (3 932 013,57 Sk),čo je 31,06 %-né plnenie rozpočtuvýdavky obce za 1. štvrťrok 2009 dosiahli výšku 79.383,02 € (2 391 492,84 ), čo je 27,36 %-né plnenie rozpočtuvýdavky Základnej školy za 1. štvrťrok 2009 dosiahli výšku 20.668,19 € (622 649,89 Sk), čo je 15,88 %-né plnenie rozpočtucelkové výdavky obce a Základnej školy za 1. štvrťrok 2009 dosiahli výšku 100.051,21 € (3 014 142,73 Sk), čo je 23,81 %-né plnenie rozpočtu schvaľuje rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2009

K bodu 7/Uznesenie č. 195/2009 Obecné zastupiteľstvo v Skýcove schvaľuje záverečný účet obce Skýcov za rok 2008 bez výhrad.

K bodu 8/ V rámci voľných návrhov počas diskusie k správe o plnení uznesení OZ a o stave rozpracovanosti investičných akcií boli schválené ďalšie rozvojové aktivity a návrhy na údržbu budov a nehnuteľností v majetku obce. Uznesenie č. 196/2009 Obecné zastupiteľstvo v Skýcove schvaľuje realizáciu nasledovných akcií v roku 2009

1. Rekonštrukcia verejného osvetlenia

2. Zatrávnenie novobudovaného cintorína

3. Výstavba 5 ks dvojhrobiek

4. Rozšírenie obytnej zóny v nadmernom areáli ZŠ

5. Rekonštrukcia elektrického rozvádzača v KD

1) Rekonštrukcia verejného osvetlenia je treťou investičnou akciou popri Revitalizácii centrálnej zóny a zmeny vykurovacieho systému so zateplením ZŠ z fondov EÚ o ktoré prostredníctvom renomovaných agentúr žiadame – zmluva o zabezpečení s firmou ENERGOCONSULT, Nitra

2) Na zatrávnenie plochy rekonštruovaného cintorína bola vybraná najlacnejšia varianta výsevom trávy na celej ploche cintorína. Obecné zastupiteľstvo v Skýcove odporúča, aby akcia bola realizovaná aj splácaná postupne počas 6-tich týždňov s realizáciou poslednej splátky po prvom kosení – zmluvne ošetriť s realizátorom arch. Antonom Belanom.

3) Obecné zastupiteľstvo v Skýcove odporúča, aby sa z pôvodne plánovaných 20 ks dvojhrobiek realizovalo iba 5 ks nakoľko ide o investíciu, ktorá sa obci vráti až po predplatení záujemcami. V prípade väčšieho počtu záujemcov môžu byť hrobky budované až po zložení zálohy od záujemcov. Kopané hroby sa neodporúča vopred dávať do prenájmu. OZ odporučilo poslancom, aby do termínu rokovania ďalšej schôdze OZ vyhľadali dodávateľov s možnou nižšou cenou za zhotovenie skeletovej dvojhrobky.

4) Akcia rozšírenia obytnej zóny si vyžiada náklady na zhotovenie zástavbovej štúdie a geometrického plánu na cca 6 árové stavebné pozemky.OZ odporúča, aby starosta obce zariadil doplnenie ÚPD o schválený variant.

5) Rekonštrukciou rozvádzača v KD by sa ušetrili náklady na stále platby za nadmerný istič, ktorý t.č. slúži najmä pre potreby elektrického vykurovania miestnosti SAD (nocovne). V rámci voľných návrhov Obecné zastupiteľstvo v Skýcove neschvaľuje ukončenie geometrického plánu ul. Za humnami, ktorý mal riešiť rozšírenie existujúcej miestnej komunikácie o 3 m po celej dĺžke. (Hlasovanie: 2 za – Ľ. Černák, J. Hözl, 2 proti – D. Černák, J. Minárová, 1 sa zdržal – J.Gunda). Doteraz vynaložené náklady za zameranie budú predmetom rokovania so zhotoviteľom Envigeos Nitra. Obecné zastupiteľstvo v Skýcove odporúča uskutočniť revíziu súčasného verejného osvetlenia najmä stav fotobuniek pre oneskorené vypínanie verejného osvetlenia v raňajších hodinách. schvaľuje prekládku verejného osvetlenia na ul. Za humnami bližšie k existujúcej miestnej komunikácii v rámci pripravovanej akcie „Rekonštrukcia VO“ z prostriedkov eurofondov. Plánovacia komisia doporučuje zosobniť starostovi obce rozdiel medzi zaplatenou faktúrou za opravu auta po havárii a preplatenou sumou od poisťovne. Plánovacia komisia požiadala starostu obce o vysvetlenie úhrady nákladov za opravu osobného motorového vozidla pri dopravnej nehode v októbri roku 2008.Starosta obce informoval o priebehu vyšetrovania resp. ukončení s tým, že poisťovňa KOOPERATIVA disponuje informáciou o tom, že vinníkom dopravnej nehody pri ktorej vznikla na osobnom motorovom vozidle Fabia nie je p. Štefan Gahér, starosta obce, ktorý v tom čase viedol vozidlo. Z uvedeného dôvodu bola poisťovňa Kooperativa požiadaná o úhradu zadržanej čiastky. V prípade, že sa tak nestane, starosta zaplatí rozdiel v nákladoch z vlastných prostriedkov. Obecné zastupiteľstvo v Skýcove ukladá obecnému úradu aby vzniknutú situáciu sledovali a aby o vysporiadaní bolo informované OZ.

K bodu 9/Uznesenie č. 197/2009 Obecné zastupiteľstvo v Skýcove ukladá finančnej a plánovacej komisii aby na základe schválených nových rozvojových aktivít v spolupráci so starostom obce a hlavnou kontrolórkou obce a na základe odporúčania účtovníčky obce pripravili návrh na výšku prekleňovacieho úveru z Dexia banky Nitra.

K bodu 10/

Diskusia:

Dominik Černák – už asi štvrtý krát bolo OZ zvolané v týždni, dohodli sme sa že OZ bude každý posledný piatok v mesiaci, mimoriadne môže byť kedykoľvek, žiadal rešpektovanie a nie manipulovanie s konaním OZ, žiadal umiestnenie tabule Zákaz sypania smetí pri potoku na ul. Tabaková, požiadal komisiu služieb o skontrolovanie potoka, nakoľko Alexander Suchý dáva odpad do potoka za jeho domom.

Jarmila Minárová – konanie OZ bolo schválené vždy posledný piatok v mesiaci, do budúcna nech sa neopakuje zvolávanie cez týždeň, iba mimoriadne rokovanie. Starosta obce Štefan Gahér odpovedal, že doteraz plánovacia komisia nevypracovala časový a obsahový plán schôdzkovej činnosti OZ.

Ľubomír Černák – plánovacia komisia na začiatku volebného obdobia vyrobila 30 stranové brožúry, kde sa nachádza o.i. i rozpis zasadnutí obecných zastupiteľstiev. Túto brožúru obdržal každý poslanec OZ.

Ján Gunda – treba skontrolovať VO, aj na ul. Konopniská je lampa otočená mimo cestu

 

Uznesenia boli poslancami OZ schválené. Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Štefan G a h é rstarosta obce

Overovatelia:Ľubomír Černák Ján Hözl

Zapísala: Mária Danišová

Posledná úprava Štvrtok, 04 Jún 2009 13:04
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Maškarný pl...
Image Detail