Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2009 30. zasadnutie OZ Skýcov - 27. máj 2009, mimoriadne č.9
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

30. zasadnutie OZ Skýcov - 27. máj 2009, mimoriadne č.9 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 09 Jún 2009 13:25

 Zápisnica z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, mimoriadne rokovanie č. 9, konaného dňa 27. mája 2009.       

Mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce, prizvaného Ing. Josefa Veverku  a konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 8, 1 poslanec je ospravedlnený), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Jána Gundu a Alžbetu Pavkovú.  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove prerokovalo žiadosť Ing. Veverku v zastúpení firmy Skydent a.s. Skýcov o odkúpenie časti parc.č. 307/2 v k.ú. Skýcov za účelom prístavby výrobných priestorov Uznesenie č. 198/2009 Obecné zastupiteľstvo v Skýcove schvaľuje odpredaj časti parcely 307/2, ktorá je evidovaná ako zastavané plochy a nádvoria a LV č. 674 v registri C. Výmera určená na odpredaj bude vyšpecifikovaná GP.Ostatné podmienky predaja:z predmetu predaja je vylúčená spevnená plocha v šírke 3,5 mcena 10 € za 1 m²,návrhy a pripomienky poslancov OZ týkajúce sa samotnej prístavby budú   predmetom prípravy kúpnej zmluvy a stavebného konania.  

Poslanec Ján Hözl predložil sťažnosti občanov na prejazd nákladných áut po Hlavnej ulici, ktoré sú naložené drevom a sú preťažené, čím poškodzujú povrchovú úpravu vozovky.  

Uznesenie č. 199/2009Obecné zastupiteľstvo v Skýcove odorúča starostovi obce,aby pripomienku poslanca Jána Hözla prerokoval so zainteresovanými užívateľmi a správcom cesty č. 06449 Nitrianskym samosprávnym krajom.  Uznesenia boli poslancami OZ schválené jednomyselne.Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

Štefan  G a h é r starosta obce  

Overovatelia : Ján Gunda Alžbeta Pavková   

Zapísala: Mária Danišová

Posledná úprava Utorok, 09 Jún 2009 15:01
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
akademia201...
Image Detail