Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2009 31. zasadnutie OZ Skýcov - 26. jún 2009
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

31. zasadnutie OZ Skýcov - 26. jún 2009 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 08 Júl 2009 08:26

Zápisnica

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 26. júna 2009.

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, p. Ľudmilu Herdovú – kontrolórku obce a prizvaných hostí a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 6), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Jána Gundu a Milana Matejova. Návrhová komisia je v zložení poslancov Milana Černáka a Ľubomíra Černáka.

 

 

 

U z n e s e n i a

z tridsiatehoprvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 26. júna 2009

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

 

 1.  Správu o plnení uznesení OZ
 2. Analýzu finančných nákladov na rozvojové programy obce v r. 2009
 3. Návrhy na riešenie záverov analýzy
 4. Návrh VZN k organizácii pochovávania v rekonštruovanom cintoríne
 5. Voľné návrhy:
 •           nákup kníh do Obecnej knižnici
 •          žiadosť na zriadenie verejného WC
 •          sťažnosť na poriadanie diskoték
 •          organizačné zabezpečenie 4. ročníka dňa Skýcovských vápenkárov
 •          žiadosť Ing. Veverku o výmenu okien
 •          žiadosť o odkúpenie podvozku z PPS – 12
 •          žiadosť o doriešenie dopravno-bezpečnostnej situácie v centre obce
 •          žiadosť f. Veolia Transport o možnosť parkovania autobusu v uzamknutom priestore
 •          schválenie návrhu kúpnej zmluvy s f. Skydent
 •          žiadosť p. Jany Frajkovej o umiestnenie rampy
 •          žiadosť p. Lucie Pavkovovej o odkúpenie pozemku a riešenie neporiadku na zbernom mieste
 •          dotiahnutie sekundárnej siete a VO k nehnuteľnosti Ing. Milana Blažka
 1. Uznesenie
 
U z n e s e n i a

  

K bodu 1/

Uznesenie č. 200/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e      n a     v e d o m i e

 •  správu o plnení uznesení OZ z rokovania 29. schôdze OZ zo dňa 15. mája a z mimoriadneho rokovania OZ zo dňa 27. mája 2009. Správa je prílohou zápisnice.
 
K bodu 2 a 3/

Uznesenie č. 201/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a       v e d o m i e

 •  analýzu finančných nákladov na rozvojové programy obce na rok 2009. Analýza je prílohou zápisnice.

k o n š t a t u j e

 •  že na realizáciu schválených rozvojových aktivít obec nemá vlastné finančné prostriedky ani prostriedky na vykrytie nákladov vo výške 5% rozpočtových nákladov plus náklady na miestne rozvojové aktivity (MŠ, KD, OcÚ, GP – vysporiadanie MK, cintorín)

s c h v a ľ u j e

 •  návrh predsedu plánovacej komisie p. Ľ. Černáka na prijatie úveru z Dexia banky vo výške 91.000 € (2.741.466,- Sk) s tým, že po schválení projektov financovaných z fondov EÚ bude uznesenie upresnené s adresnosťou na jednotlivé projekty financované z fondov EÚ. Pri hlasovaní za prijatie úveru boli 5 poslanci za (Ľ. Černák, M. Černák, J. Gunda, M. Matejov a J. Minárová) a 1 poslanec bol proti (D. Černák).

s c h v a ľ u j e

 •  prijatie úveru vo výške 91.000 € (2.741.466,- Sk) poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok v príslušnej úverovej zmluve, na účely zabezpečenia rozvojových programov obce
 •  vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 202/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

 •  VZN č. 1/09 – Doplnok k prevádzkovému poriadku pohrebiska Obce Skýcov – „MILÉNIUM 21“
 •  návrh na vybudovanie vodného zdroja formou prieskumného vrtu v objekte revíznej odvodňovacej šachty so zámerom využitia dôkladnejšieho odvodnenia plochy cintorína a nehnuteľnosti p. Ivany Šedivej. V prípade dostatočného množstva vody túto využívať namiesto pitnej vody na zalievanie oboch cintorínov.

o d p o r ú č a     s t a r o s t o v i      o b c e

 •  objednať návrh technického riešenia s výpočtom nákladov

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 203/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

 •  návrh na zakúpenie kníh do Obecnej knižnice do výšky 400 €
 •  kúpnu zmluvu s f. Skydent a.s. na odpredaj nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Nitre – Správa katastra Zlaté Moravce na LV č. 674 ako parc.č. 307/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 347 m2, ktorú po oddelení si časti parcely o výmere 94 m2 do novovytvorenej parcely č. 307/5 Geometrickým plánom č. 274/2009 zo dňa 16.6.2009, úradne overeným Správou katastra Zlaté Moravce dňa 30.6.2009, ako časť parcely č. 307/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 253 m2
 •  návrh na umiestnenie kovovej rampy na ul. Pod Vŕškami medzi rod. domami A. Černákovej a J. Dávida z dôvodu nezákonného používania skýcovskými motorkármi do lesoparku Vŕšky
 •  darovanie podvozku z býv. motor. striekačky PPS 12 pre Motocross, z ktorej bol cca pred 15-timi rokmi odcudzený motor
 •  rekonštrukciu VO a rozhlasu pod ihriskom a na námestí po ukončení prekládky transformátora

n e s c h v a ľ u j e

 •  zriadenie verejného WC na prízemí OcÚ
 •  rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove OcÚ
 •  výmenu okien v kancelárii účtovníčky obce a v nájomnom byte Ing. J. Veverku
 •  výmenu okien zo severozápadnej steny KD
 •  zriadenie elektrickej sekundárnej siete a VO od cintorína na Vápenice, Lesnú správu Skýcov a k nehnuteľnosti Ing. Milana Blažka z dôvodu vysokých finančných nákladov. K zrušeniu sekundárnej siete a VO došlo v súvislosti s rekonštrukciou rozvodnej siete ZsE.

b e r i e      n a     v e d o m i e

 •  ústnu žiadosť p. L. Pavkovovej na zrušenie resp. preloženie zberného dvora druhotných surovín a žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti z obecného dvora, ktorá je určená na výstavbu MK

u k l a d á    p l á n o v a c e j      k o m i s i i

 •  aby tvaromiestnou obhliadkou posúdila opodstatnenie predmetnej žiadosti, a aby návrh predložili na rokovanie OZ

b e r i e     n a      v e d o m i e

 •  žiadosť o riešenie dopravno-bezpečnostnej situácie v centre obce
 •  žiadosť f. Veolia Transport o možnosť parkovania autobusu v uzamknutom priestore
 •  sťažnosť na poriadanie diskoték v areáli FK

o d p o r ú č a     s t a r o s t o v i     o b c e

 •  aby p. Ivanu Valachovičovú informoval o schválenom projekte výstavby chodníka, a aby na dopravnom inšpektoráte preveril možnosť zriadenia prechodu pre chodcov ešte pred realizáciou projektu
 •  aby so zástupcom f. Veolia Transport tvaromiestne posúdili možné lokality na odparkovanie autobusu v oplotenom priestore

o d p o r ú č a       F K     S k ý c o v

 •  aby pri poriadaní spoločenských podujatí dodržiavali podmienky Rozhodnutia o povolení tanečnej zábavy alebo diskotéky

o d p o r ú č a      s t a r o s t o v i      o b c e

 •  aby v rozhodnutí vyznačil najmä čas od – do s rešpektovaním nočného kľudu po 22.00 hod. znížením intenzity hľuku, vymenovaním usporiadateľov, požiarnej ochrany a vyznačením sankcií

b e r i e     n a      v e d o m i e

 •  informáciu starostu obce o predbežnom opatrení poskytovania finančných príspevkov na základe účastí resp. zorganizovaní verejných podujatí
 •  informáciu tajomníčky komisie pre spoluprácu s občianskymi združeniami o existencii zoznamu žiadateľov o príspevky
 •  pripomienku poslanca OZ p. D. Černáka o dôvodoch, pre ktoré komisionálne neboli pripravené návrhy na finančné príspevky organizáciam a športovým klubom (nie som predsedom takej komisie). OZ k vzniknutej patovej situácii neprijalo pravidlá ani uznesenie, na základe ktorého môžu aktívne občianske združenia očakávať príspevky od obce. Zoznam žiadateľov je prílohou zápisnice.

 

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a      v e d o m i e

 •  informáciu starostu obce p. Štefana Gahéra o ohrození pôvodne plánovaného termínu 4.7.2009 na organizovanie Dňa skýcovských vápenkárov z dôvodu neukončených prác na rekonštrukcii elektrickej sekundárnej siete v úseku horná časť ul. Hlavná – Lesná správa Skýcov. Po dohode s DH Skýcovanka bude dohodnuté náhradné riešenie resp. iný termín.
 •  termín 21. ročníka NPCH Skýcov, ktorý zostáva nezmenený na 22. augusta 2009. Organizačné zabezpečenie bude predmetom budúceho rokovania OZ v Skýcove v spolupráci s obcou Zlatno.

 

     Zasadnutia OZ sa okrem predsedov záujmových, spoločenských a športových organizácií zúčastnil aj p. Vladimír Pavkov st., ktorého starosta obce vyzval, či má niečo na doplnenie do programu rokovania OZ, avšak p. Pavkov do programu nedoplnil žiadnu požiadavku. Počas rokovania OZ vystúpil so svojimi pripomienkami, ktoré chcel riešiť, ale nakoľko ich nepredložil do schváleného programu, starosta obce odporučil, aby tieto predložil na rokovanie ďalšieho zasadnutia OZ.     

 

K bodu 6/

 

     Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne okrem uznesenia č. 201/2009.

 

 

     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce  sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

 

Štefan Gahér

starosta obce

 

 

Overovatelia:

Ján Gunda                                                           

Milan Matejov                                   

 

Zapísala: Bc. Janka Černáková

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Trencin_07
Image Detail