Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2009 32. zasadnutie OZ Skýcov - 20. august 2009, mimoriadne č.10
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

32. zasadnutie OZ Skýcov - 20. august 2009, mimoriadne č.10 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 25 August 2009 13:50

Z á p i s n i c az 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, mimoriadne rokovanie č. 10, konaného dňa 20. augusta 2009       

Mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce, prizvaných hostí  a konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 6 poslancov), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Dominika Černáka a Milana Matejovho.   U z n e s e n i az 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove – MR č. 10   Obecné zastupiteľstvo v Skýcove prerokovalo

1.  Organizačné zabezpečenie 65. výročia SNP a 21. ročníka NPCH Skýcov – Zlatno

2.   Organizačné zabezpečenie NCH Vápenný vrch  

K bodu 1/Uznesenie č. 204/2009 Obecné zastupiteľstvo v Skýcove berie na vedomie  informáciu starostu obce o stave prípravných prác spojených s realizáciou 65. výročia SNP a 21. ročníka NPCH Skýcov – Zlatno schvaľuje termín konania 65. výročia SNP a 21. ročníka NPCH Skýcov – Zlatno na 22.8.2009 organizačné a materiálno-technické zabezpečenie 65. výročia SNP a 21. ročníka NPCH Skýcov – Zlatno 

K bodu 2/Uznesenie č. 205/2009  Obecné zastupiteľstvo v Skýcove schvaľuje termín konania 4. ročníka Náučného chodníka Vápenný vrch na 5. septembra 2009 organizačné a materiálno-technické zabezpečenie NCH Vápenný vrch 

Uznesenia boli poslancami OZ schválené jednomyseľne.       

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

Štefan  G a h é rstarosta obce   

Overovatelia: Dominik Černák   a Milan Matejov                                      

 

Zapísala: Bc. Janka Černáková                               

Posledná úprava Utorok, 25 August 2009 14:04
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Den_vody__0...
Image Detail