Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2009 35. zasadnutie OZ Skýcov - 4.december 2009, mimoriadne č.12
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

35. zasadnutie OZ Skýcov - 4.december 2009, mimoriadne č.12 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 11 December 2009 11:27

Zápisnica

z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove – MR č. 12,

konaného dňa 4. decembra 2009

 

 

     Rokovanie 35. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Skýcove, otvoril  starosta obce Štefan Gahér, ktorý privítal prítomných poslancov,  a  zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z  9 poslancov je prítomných 6, traja sú ospravedlnení, ospravedlnená je aj kontrolórka obce) takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. 

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov  Milana Matejova   a  Pavla  Drienovského.

 

Obecné zastupiteľstvo  v  S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o 

 

 1. VZN obce Skýcov na rok 2010 o dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach a poplatkoch č. 3/2009
 2. VZN obce Skýcov na rok 2010 o úhradách za služby a úkony vykonávané OcÚ  č.4/2009
 3. VZN obce Skýcov o výške poplatkov v školskej jedálni č. 5/2009
 4. Rozbor hospodárenia za II. a III. štvrťrok 2009 

5.   Vyjadrenie k žiadosti p. M.Pavkova o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.  o

      slobodnom prístupe k informáciám

6.   Diskusia

7.   Uznesenia

 

U z n e s e n i a

z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 4. decembra 2009

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 220/2009

     Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • VZN obce Skýcov č. 3/2009 o dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach a poplatkoch od 1.1.2010
 • výšku jednotlivých daní a poplatkov bez navýšenia a ich ponechania na úrovni z roku 2009, okrem poplatku za komunálny odpad a dane zo stavby §5 ods. 1 písmeno f (na podnikanie a zárobkovú činnosť)
 • informáciu starostu obce o výške nákladov a doplatku z rozpočtu obce na obyvateľa za vývoz KO
 • návrh poslanca p. Ľubomíra Černáka o väčšiu osvetu medzi obyvateľmi ohľadom  zvýšenia separovania odpadu, čím by došlo k zníženiu nákladov za KO, inak  bude potrebné od roku 2011 zvýšiť poplatok  za komunálny odpad v celej výške nákladov na obyvateľa

s c h v a ľ u j e

 • VZN obce Skýcov č. 3/2009 o dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach a poplatkoch na rok 2010 (je prílohou zápisnice)

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 221/2009

     Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • VZN obce Skýcov  o úhradách za služby a úkony vykonávané OcÚ od 1.1.2010
 • výšku jednotlivých poplatkov bez navýšenia a ich ponechania na úrovni z roku 2009

s c h v a ľ u j e

 • VZN obce Skýcov č. 4/2009 o úhradách za služby a úkony vykonávané OcÚ (je prílohou zápisnice)

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 222/2009

     Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • VZN obce Skýcov  o výške poplatkov v školskej jedálni od 1.1.2010
 • výšku príspevku a nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 3. finančného pásma

s c h v a ľ u j e

 • VZN obce Skýcov č. 5/2009 o výške poplatkov v školskej jedálni (je prílohou zápisnice)

u k l a d á   OcÚ

 • vypracovať analýzu príjmov a výdavkov ohľadom réžie v školskej jedálni MŠ Skýcov, ako aj výšky financovania  z rozpočtu obce  na prevádzku MŠ a ŠJ

Termín: 28.2.2010

K bodu 4/

Uznesenie č. 223/2009

     Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • rozbor  hospodárenia  za I. polrok a  3  štvrťroky  2009

k o n š t a t u j e ,  že

 • príjmy obce za 1. polrok 2009 dosiahli výšku 225.410,57 €, čo je 53,64 %-né plnenie
 • výdavky obce za 1. polrok 2009 dosiahli výšku 166.290,55 €, čo je 57,32 -né plnenie
 • výdavky ZŠ za 1. polrok 2009 dosiahli výšku 51.236,63 €, čo je 39,37 %-né plnenie
 • celkové výdavky obce a ZŠ za I. polrok 2009 dosiahli výšku 217.527,18 €, čo je 51,76 %-né plnenie
 • príjmy obce za 3 štvrťroky 2009 dosiahli výšku 349.524,84 €, čo je 83,17 %-né plnenie
 • výdavky obce za 3 štvrťroky 2009 dosiahli výšku 251,390,54 €, čo je 86,65 %-né  plnenie
 • výdavky ZŠ za 3 štvrťroky 2009 dosiahli výšku 78.587,52 €, čo je 60,38 %-né plnenie
 • výdavky obce Skýcov a ZŠ za 3 štvrťroky 2009 dosiahli výšku 329.978,52 €, čo je 78,52 %-né plnenie

s c h v a ľ u j e

 •  rozbor  hospodárenia  za  I. polrok  a  3  štvrťroky  2009  (je prílohou zápisnice)

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 224/2009

     Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • žiadosť p. M.Pavkova o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • list p. M.Pavkova zo dňa 24.11.2009 č.j. 674/2009 ohľadom miestnej komunikácie ul. Za humnami adresovaný Obecnému zastupiteľstvu v Skýcove (je prílohou zápisnice)
 • odpoveď OcÚ na požadované informácie pre p. M.Pavkova

s c h v a ľ u j e  

 • odpoveď na bod 1. žiadosti p. M.Pavkova o slobodnom prístupe k informáciám nasledovne:
 • OZ vzalo na vedomie všetky doteraz vykonané technické úpravy a opatrenia, ako aj predchádzajúce vlastné uznesenia k riešeniu problematiky úpravy smerujúce k zlepšeniu prejazdnosti a  technickej vybavenosti, ako aj nejednoznačnosť a nezáujem občanov oslovených v ankete realizovanej v mesiaci september 2009

k o n š t a t u j e,  že

 • neschválenie osadenia dopravných značiek na ul. Za humnami je kompetenciou OZ v Skýcove

 

K bodu 6/

V rámci diskusie

OZ  b e r i e   n a   v e d o m i e :

Ľubomír Černák

 • vyslovil požiadavku, aby bola strecha na MŠ firmou p. Ondrejmišku dokončená kompletne (vrátane zábran proti snehu) a potom ponúknutá ďalšia spolupráca na prácach v kultúrnom dome

Starosta obce Štefan Gahér

 • dohodne s p. Ondrejmiškom podmienky spolupráce na ďalších prácach

Ján Gunda

 • informoval o požiadavke p. Františka Lukáča na opravu porušeného pletiva na cintoríne

Starosta obce Štefan Gahér

 • navrhol, aby bolo zakúpené nové pletivo, ktoré bude osadené na porušenej strane oplotenia cintorína (zrealizovať v roku 2010)

 

K bodu 7/

 

     Prijaté uznesenia bolo prítomnými  poslancami OZ schválené jednomyseľne.

 

     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.    

 

 

Štefan  G a h é r

starosta obce

 

Overovatelia :                      

 

Milan Matejov                                   

Pavol Drienovský                                              

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Pomazánky_2...
Image Detail