Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2009 36. zasadnutie OZ Skýcov - 9. december 2009, mimoriadne č. 13
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

36. zasadnutie OZ Skýcov - 9. december 2009, mimoriadne č. 13 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 15 December 2009 10:31

Z á p i s n i c a

z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

mimoriadne rokovanie č. 13, konaného dňa 9. decembra 2009

 

 

      Mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov,  Ing. arch. Copláka, spracovateľa ÚPD  a konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 5), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

      Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Jána Hözla a Milana Matejovho.

 

    Ing. Coplák oboznámil poslancov s postupom spracovania a schvaľovania ÚP od jeho zadania až doteraz keď je ÚP po zapracovaní pripomienok pripravený na schválenie, ako aj o možnosti jeho aktualizovania.

 

U z n e s e n i a

z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove – MR č. 13

 

     Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

p r e r o k o v a l o

1. VZ č. 6/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu

2. Územný plán obce Skýcov

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 225/2009

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

  • všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 6/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Skýcov

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 226/2009

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

  • Územný plán obce Skýcov.

Poslankyňa Jarmila Minárová požiadala pripomenúť občanom platné VZN č. 9/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce.

 

Uznesenia boli poslancami OZ schválené jednomyseľne.

 

      Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Štefan  G a h é r

starosta obce

 

Overovatelia:

Ján Hözl               

Milan Matejov    

 

 

Zapísala: Mária Danišová

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
deň matiek_...
Image Detail