Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2009 37. zasadnutie OZ Skýcov - 16. december 2009, mimoriadne č.14
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

37. zasadnutie OZ Skýcov - 16. december 2009, mimoriadne č.14 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 18 December 2009 15:03

Zápisnica

z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove – MR č. 14,

konaného dňa 16. decembra 2009

 

     Rokovanie 37. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Skýcove MR č. 14, otvoril  starosta obce Štefan Gahér, ktorý privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce  a  zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z  9 poslancov je prítomných 6, traja sú ospravedlnení) takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. 

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Jarmilu Minárovú a Alžbetu Pavkovú..

 

Obecné zastupiteľstvo  v  S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o 

 

 1. Schválenie Zmluvy o spolupráci, uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov – v mene ktorej koná realizátor MH SR – Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava
 2. VZN obce Skýcov č. 7/2009 o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Skýcov 
 3. VZN obce Skýcov č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2010
 4. Voľné návrhy :
 •           Návrh na zrušenie členstva zo združenia Tríbečsko - projekt LEADER

5.   Diskusia

6.   Uznesenia

 

Návrh uznesenia

z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove – MR č. 14,

ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2009

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 227/2009

     Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • Zmluvu o spolupráci reg.č. 9/EE/2009/BA021/28 v mene ktorej koná realizátor pod MH SR  -  Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava a Obec Skýcov

s c h v a ľ u j e

 • text návrhu Zmluvy o spolupráci reg. č. 9/EE/2009/BA021/28 medzi obcou Skýcov a realizátorom Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou Bratislava

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 228/2009

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e
 • všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 7/2009 o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Skýcov

s c h v a ľ u j e

 • VZN obce Skýcov o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Skýcov č. 7/2009 s platnosťou od 1.1.2010 (je prílohou zápisnice)

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 229/2009

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2010

s c h v a ľ u j e

 • VZN obce Skýcov  č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2010 (je prílohou zápisnice)

 

 

K bodu 4/

Voľné návrhy:

Uznesenie č. 230/2009

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a v e d o m i e

 • svoj návrh z 28. zasadnutia OZ zo dňa 6.3.2009 o zvážení vystúpenia z mikroregiónu Tríbečsko a projektu LEADER

s c h v a ľ u j e

 • zrušenie členstva obce Skýcov v mikroregióne Tríbečsko a v projekte LEADER s platnosťou pre rok 2009 a ďalšie roky

n e s c h  v a ľ u j e

 • zmluvu o spolufinancovaní reklamných tabúľ medzi obcou Skýcov a obcou Žitavany
 • zaplatiť členský príspevok za rok 2009

 

K bodu 5/

V rámci diskusie

 

OZ  b e r i e   n a   v e d o m i e :

Jarmila Minárová

 • vyslovila pripomienku občanov k miestnemu rozhlasu  bývajúcich v hornej časti Hlavnej ulice – k jeho hlasitosti

Štefan Gahér

 • informoval o zlom technickom stave MR a rozhlasovej ústredni
 • navrhol riešiť problém s  MR v budúcom roku 2010

Milan Matejov

 • vyslovil pripomienku k hodinám na budove OcÚ, ktoré sú nečitateľné od zástavky SAD 

Alžbeta Pavková

 • pripomienkovala blikajúce lampy VO na ul. Partizánska pri vodojeme a ul. Za humnami

 

K bodu 6/

 

      Prijaté uznesenia bolo prítomnými  poslancami OZ schválené jednomyseľne.

 

      Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.   

 

 

Štefan  G a h é r,  starosta obce

 

 

Overovatelia :                      

 

Jarmila Minárová                

 

Alžbeta Pavková                

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Multifunkčn...
Image Detail