Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2009 38. zasadnutie OZ Skýcov - 22. december 2009
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

38. zasadnutie OZ Skýcov - 22. december 2009 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 04 Január 2010 15:30

Zápisnica

z 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 22. decembra 2009.

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, p. Ľudmilu Herdovú – kontrolórku obce a prizvaných hostí a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra Černáka a Jána Gundu.

U z n e s e n i a

z tridsiatehoôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 22. decembra 2009

 

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

 

 1. Úpravu rozpočtu na rok 2009
 2. Rámcový návrh rozpočtu na roky 2010 - 2012
 3. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2009
 4. Rôzne:
 • výber alternatívy multifunkčného ihriska
 • návrh na vyradenie majetku
 1. Uznesenie
U z n e s e n i a  
K bodu 1/

Uznesenie č. 231/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a     v e d o m i e

 • návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2009 v jednotlivých položkách

s c h v a ľ u j e

 • úpravu rozpočtu obce Skýcov na rok 2009 (upravený rozpočet tvorí prílohu zápisnice). Pri hlasovaní bolo 7 poslancov za a 1 poslankyňa nesúhlasila (J. Minárová).

 

K bodu 2/

 

Uznesenie č. 232/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a     v e d o m i e

 • rámcový návrh rozpočtu obce na roky 2010 – 2012

o d p o r ú č a

 • schváliť rozpočet obce Skýcov na rok 2010 s konkrétnym členením na položky a podpoložky až potom, keď budú známe výšky dotácií zo štátu a výška podielových daní 
 
K bodu 3/
Uznesenie č. 233/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a      v e d o m i e

 • príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2009
 • inventarizačné komisie po dokončení fyzickej a dokladovej inventúry odsúhlasia výsledky inventarizácie s účtovným stavom do 5. januára 2010
 • výsledky inventarizácie vykonanej k 31.12.2009 prejedná OZ do konca januára 2010

s c h v a ľ u j e

 • príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2009 (je prílohou zápisnice)
 • vykonanie inventarizácie v čase od 23.12.2009 do 31.12.2009
 • ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení Ľubomír Černák – predseda a členovia – Alžbeta Pavková a Milan Matejov
 • ostatné dielčie inventarizačné komisie v zložení podľa príkazu starostu obce

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 234/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

 • alternatívu č. 1 na výstavbu multifunkčného ihriska. Pri hlasovaní bolo 6 poslancov za alternatívu č. 1 a 2 poslanci (D. Černák a M. Matejov) boli za alternatívu č. 3.
 • upraviť alternatívu č. 1 tak, aby ihrisko bolo vhodné aj ako klzisko

s ú h l a s í

 • s vyradením majetku obce, Základnej školy a knižnice podľa predložených návrhov na vyradenie

 

K bodu 5/

 

     Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne okrem uznesenia č. 231/2009 a  234/2009.

 

     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce  sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Štefan Gahér

starosta obce

 

Overovatelia:       

Ľubomír Černák                                                 

Ján Gunda                                                                          

 

Zapísala: Bc. Janka Medvecová

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
ucta_k_star...
Image Detail