Úvod Názory a úvahy Novoročný príhovor starostu obce
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a občasný dážď, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 1 až 3 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá -3 až -5 °C a denné maximá 1 až 3 °C.

Novoročný príhovor starostu obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal ŠtefanGahér   
Streda, 13 Január 2010 11:18

Novoročný príhovor starostu obce

 

      Milí spoluobčania !

 

     Prežívame prvé dni roku 2010. 

     Roky končiace nulou bývajú vždy dilemou, či práve končí alebo sa začína nové desaťročie? Nech už si to vysvetľuje kto chce ako chce, pre obyvateľov Skýcova boli a vždy aj budú určujúce dátumy ohraničujúce zničenie a znovuzrodenie obce po skončení 2. svetovej vojny. Dôkazom sú každoročné spomienkové slávnosti, v marci a  v auguste so sprievodnými podujatiami, takmer na štátnej úrovni.    V roku 2008 sme si pripomínali 710 rokov od prvej písomnej zmienky o obci a v roku 2009 zasa 200 rokov od založenia skýcovskej farnosti. Obe výročia nevylučujú, že naši prapredkovia obývali toto územie ešte pred rokom 1298 a kresťania tu žili aj pred rokom 1809, kedy bol vysvätený terajší kostol Nanebovzatia Panny Márie.

 

     Po všetky stáročia tu žili úspešní, pracovití a podnikaví ľudia. Inak by nemohli pretvoriť toto neúrodné a nehostinné prostredie do dnešnej podoby.

Aj naša pamäť siaha len do druhej a zčasti do prvej polovice 20-teho storočia a  na mená osôb a osobností, ktorým sme mali česť poďakovať sa v rámci slávnostného podujatia „Osoby a osobnosti povojnového rozvoja Skýcova“. Ich mená a fotogaléria budú súčasťou nášho múzea.

 

     Aký bol teda rok 2009 ?

Jeden obyvateľ to pomerne výstižne, aj keď nie celkom pravdivo charakterizoval slovami „konečne už nerozkopávali ulice“. Čo však neznamená, že sa nič nerobilo, alebo že sa v krátkej dobe nebude nič rozkopávať.

     Pravdou je, že rok 2009 bol predovšetkým rokom plánovacím, prípravným na budúce investičné a rozvojové akcie. Stručne treba pripomenúť, že po schválení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, sa počas celého roka 2009 pripravoval a pripomienkoval hlavný a konkrétny plánovací dokument „Územný plán obce Skýcov“, z ktorého sa budú odvíjať všetky rozvojové aktivity po dobu ďalších 20 nasledujúcich rokov a to vo všetkých oblastiach nášho spoločenského a hospodárskeho života.

 Priebežne sme v roku 2009 niektoré aktivity z Územného plánu realizovali, na iné sa pripravujú konkrétne plánované dokumenty, ktorými sú najmä vykonávacie projekty pre stavebné povolenia.

.

Nová trafostani...
Nová trafostanica Nová trafostanica
V uplynulom roku bol „vyčistený“ priestor námestia prekládkou transformátora a betónových  stĺpov  v  spolupráci  so  ZSE , ako  príprava  na  realizáciu projektu „regenerácia centrálnej zóny“, realizáciou ktorého okrem iného získame očakávaný chodník popri nebezpečnom esíčku centrom obce k autobusovej čakárni.

 

 

 

 

 

.

Kríž na novom c...
Kríž na novom cintoríne Kríž na novom cintoríne
Dobudovaná bola plocha nového cintorína jeho úspešným zatrávnením. V závere roka, po slávnostnej vysviacke, sa napriek nepriazni počasia, predsa len podarilo do priestoru umiestniť prvé betónové  dvojhrobky  a kostnicaV dome smútku sme zriadili elektrický vykurovací systém a následne sme objekt po dohovore s bývalým správcom farnosti označili ako „DOM  NÁDEJE“.

 

 

 

 

 

Oprava strechy ...
Oprava strechy na škôlke Oprava strechy na škôlke
Pomerne rozsiahlou rekonštrukciou prešla budova materskej školy.  Zrekonštruované a vybavené boli interiérové priestory, vestibuly, kuchyňa, sociálne a  hygienické zariadenia a el.inštalácie. Na budove bol vymenený strešný a odkvapový systém, bleskozvody, inovuje sa vykurovací systém a  k  budove bola realizovaná prístavba prístrešku. V budove kultúrneho domu boli okrem el.inštalácie a rekonštrukcie spoločenskej miestnosti na poschodí,  vymenené aj všetky okná zo sev.-záp. strany.

Čiastočne bolo zrekonštruované verejné osvetlenie a rozhlas, po výmene sekundárnej siete na námestí, pod ihriskom a nad cintorínom, ako vyvolaná investícia.

V roku 2010 je projektovo a legislatívne pripravená výmena hlavného vodovodného  potrubia  na ul. Partizánska.

Pred asfaltovaním ul. Tabaková a Partizánska, by mala byť taktiež zrekonštruovaná existujúca kanalizácia.

Projektovo je pripravená výstavba multifunkčného ihriska za dolnou bránkou futbalové areálu pre tenis, volejbal, minifutbal, basketbal, hádzanú a možno aj hokej.

     Rozpracované sú aj projekty zateplenia budovy základnej školy. Technické riešenie predpokladá aj umiestnenie kuchyne s jedálňou a MŠ do jedného objektu  spolu  so ZŠ.

 .

Výmena okien na...
Výmena okien na KD Výmena okien na KD
Zatepleniu budovy OcÚ bude predchádzať výmena strešnej krytiny.

     V súlade so schváleným Územným plánom by sa mal v r. 2010 pripraviť projekt novej obytnej zóny, v stále nadmernom areáli ZŠ s ukončením a napojením na ul. Družstevná.

     Do plánu by sa mali zaradiť aj novonavrhované aktivity. Jednou z nich je návrh na vybudovanie parkovacieho priestoru pre osobné autá pozdĺž futb. ihriska na ul. Školská, oprava oplotenia dnes už starého cintorína, prekládka verejného osvetlenia na ul. Za humnami, postupná rekonštrukcia rozhlasu a verejného osvetlenia a jeho rozšírenia v areáli cintorína. Reštaurovanie pamätníka 1. a 2. svetovej vojny pod kostolom, penetračný náter turistickej rozhľadne, ale aj opravy vandalmi ničených oddychových altánkov na Vápennom vrchu a iné drobné opravy a údržby nehnuteľného majetku obce, prostredníctvom  nezamestnaných občanov, patria taktiež medzi naliehavé.

     Cez optiku bývalých akcií „Z“ bola vytvorená hodnota diela 5.411,- €.

     Oblasťou, kde stále zápasíme s problémami, je odpadové hospodárstvo. Napriek triedeniu odpadu, možnosti ukladania resp. zhodnocovania bioodpadu, sa z obce v r. 2009 vyviezlo 282,4 ton zmesového komunálneho odpadu, čo na obyvateľa predstavuje 277 kg. Pričom na zberné miesto sa už nosí doslova všetko. Najnovšie už celé okná.

Je to jediná oblasť, kde bola mierne navýšená miestna daň a kde nás v r. 2010 čakajú organizačné opatrenia, smerujúce k zníženiu množstva odvážaného odpadu na skládku.

    

     V závere trochu štatistiky zo stavebného úradu,  matriky a registra obyvateľov.

     V r. 2009 boli našim občanom vydané 4 stavebné povolenia, 12 kladných oznámení k ohláseniu drobnej stavby, 3 kolaudačné rozhodnutia a jedno rozhodnutie o zbúraní stavby.

     Matrika a register obyvateľov informuje, že počet obyvateľov  nezadržateľne klesá k číslu 1000. Napriek tomu, že v  r. 2009 sa k trvalému pobytu prihlásilo 20 občanov a narodilo sa 8 nových občiankov,  zomrelo však 14 obyvateľov a odhlásilo sa 21 občanov. Z celkového počtu 1018 obyvateľov stále prevažujú ženy počtom 531 nad 487 obyvateľmi mužského pohlavia.

     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje v súčasnosti 76 uchádzačov o zamestnanie, z ktorých  21 sa nachádza v stave hmotnej núdze.

Aj nad takýmito údajmi by sme sa mali v r. 2010 zamýšľať a ešte viac vytvárať podmienky na zamestnanie v mieste bydliska. Na zamyslenie je aj iný údaj. Z celkového počtu nezamestnaných, resp. obyvateľov v stave hmotnej núdze iba štyria našli odvahu prilepšiť si prostredníctvom aktivačných prác pre obec.

     Na tomto mieste je treba poďakovať všetkým podnikateľom, ktorí umožňujú zamestnanie obyvateľom, ale aj živnostníkom, samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí sa dokázali vyhnúť prepadu do záchytnej sociálnej siete.

     V závere mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že napriek pokračujúcej hospodárskej a finančnej kríze, sa nám aj vo volebnom roku 2010 podarí zrealizovať podstatnú časť našich zámerov v ekonomickej i spoločenskej oblasti.

 

     So želaním pevného zdravia,

                                                              

Váš Štefan Gahér, starosta obce

   

 Skýcov  január 2010

 

Posledná úprava Štvrtok, 14 Január 2010 07:41
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Bývalí muzi...
Image Detail