Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 39. zasadnutie OZ Skýcov - 1. február 2010
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 19 až 21 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 17 až 15 °C a denné maximá 25 až 27 °C.

39. zasadnutie OZ Skýcov - 1. február 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 05 Február 2010 09:28

Zápisnica

z 39. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

konaného dňa 1. februára 2010

 

     Rokovanie 39. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Skýcove, otvoril  starosta obce Štefan Gahér, ktorý privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce, prizvaných občanov  a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z  9 poslancov je prítomných 7, 2 poslanci – Dominik Černák a Pavol Drienovský sú ospravedlnení) takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. 

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov  Milan Černák a Ján Hozl.

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Ľubomír Černák a Milan Matejov.

 

Obecné zastupiteľstvo  v  S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o 

 

 1. Návrhy do plánu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na r. 2010
 2. Informáciu o stave prípravných prác na schválený rozvojový program obce v r. 2010 – 2013
 3. Upresnenie rozvojových aktivít v roku 2010
 4. Rozhodnutie o náležitostiach majetkoprávneho vysporiadavania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
 5. Voľné návrhy :

               majetkoprávne vysporiadanie námestia podľa uznesenia č. 173/2009

               žiadosť  p. Pavla Žikavského o sociálnu výpomoc

               údržba MK v zimnom období

 1. Diskusia
 2. Uznesenia

 

Návrh uznesenia

z 39. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove ,

ktoré sa konalo dňa 1. februára 2010

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 235/2010

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • informáciu starostu obce o vyplatených finančných príspevkoch organizáciám a klubom v roku 2009 (príloha zápisnice)

s c h v a ľ u j e

 • návrh na usporiadanie celoobecných kultúrnych spoločenských podujatí v roku 2010 nasledovne:
 •           14. marca – zádušná sv. omša k 65. výročiu vypálenia obce (obec, SZPB)
 •           18. marca – vedecká konferencia o následkoch a príčinách II. svetovej vojny Múzeum SNP Banská    Bystrica (tieňové divadlo, politológovia, historici)
 •           30. marca – oslobodenie obce (beh, relácia v MR a.i.,)
 •           30. apríl – stavanie mája
 •           8. máj – deň víťazstva nad fašizmom (SZBP)
 •           9. máj – deň matiek (ZŠ, MŠ, klub dôchodcov)
 •           1. jún – deň detí (obec, ZŠ, MŠ, ZRPŠ)
 •           4. júl – deň skýcovských vápenkárov (obec,  Jednota dôchodcov, DH Skýcovanka)
 •           21. august – NPCH 22. ročník Zlatno – Skýcov (obec, SZPB, FK, Jednota dôchodcov, klub turistov, ZŠ)
 •           1. september – deň ústavy (vatra, SNS)
 •           Október - Drahožica (SZPB)
 •           Október mesiac úcty k starším – „Stretnutie jubilantov“ (obec, ZPOZ, SZPB, Jednota dôchodcov, ZŠ)
 •           1.-2. november – pamiatka zosnulých (cirkev, obec, DH Skýcovanka, Vápenkár)
 •           6. december – slávnostné rozsvietenie vianočnej výzdoby (Mikuláš) – ZŠ, obec
 •           31. december – Silvester 2010 (obec, spoločenské organizácie)

o d p o r ú č a

 • Predsedom občianskych združení a športových klubov, aby prostredníctvom príslušnej komisie poskytli OZ zámery a termíny vlastných podujatí s požiadavkami na finančný príspevok.

Termín: 15.3.2010

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 236/2010

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • Informáciu starostu obce o stave a rozpracovanosti prác rozvojových programov obce na obdobie 2010 - 2013

1.        Revitalizácia centrálnej zóny

T.č. prebieha výberové konanie prostredníctvom agentúry Europroject&tender s.r.o. Bratislava, ktorá je naším zmluvným partnerom.

Agentúre sme poskytli všetky relevantné podklady a informácie. Po vyhodnotení VOS by mala nasledovať kompletizácia dokladov s následným podpísaním zmluvy s MH SR o financovaní akcie.

 

2.        Rekonštrukcia kanalizácie II. etapy – ul. Partizánska, Tabaková

Žiadosť na envirofond bola prijatá bez pripomienok. Čakáme na rozhodnutie kompetentných orgánov o spolufinancovaní projektu.

 

3.        Zateplenie budovy OcÚ

Po podpísaní zmluvy so SIEA budú v stredu dňa 3.2.2010 opätovne prevedené tepelnoizolačné merania.

 

4.        Rekonštrukcia verejného osvetlenia

S firmou Energoconsult bola zrušená mandátna zmluva a obci boli vrátené finančné prostriedky v plnej výške 1.000,- eur.

Dôvodom bol neúspešný pokus agentúry o získanie fin.prostriedkov z eurofondov. V obci bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia VO po výmene sekundárnej siete el.napätia v lokalitách chodník pod ihriskom FK, námestie, cintorín, vápenice a LS Skýcov.

 

5.        Multifunkčné ihrisko

Na základe prísľubu poskytovateľa príspevku a po konzultačných zisteniach,  má byť v mesiaci február 2010 podpísaná zmluva o poskytnutí príspevku.

 

6.        Výmena palivovej základne a zateplenie budovy ZŠ

Na uvedený zámer bol prostredníctvom f. IBANK CCC Banská Bystrica vypracovaná projektová dokumentácia. Doteraz však nenastali vhodné  podmienky na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z relevantných finančných zdrojov. (málo žiakov, málo rómov) Zaslaný list spracovateľovi.

 

7.        Výmena hlavných vodovod. potrubí I. a II. tlakového pásma na ul. Partizánska.

Akciu má vo svojom investičnom programe ZsVS zaradenú na realizáciu v r. 2010.

 

8.        Zefektívnenie energetickej náročnosti budovy MŠ. Zaslaná žiadosť o výmenu zariadenia v termíne do 10.2.2010.

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 237/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • Upresnenie rozvojových aktivít v roku 2010.

s c h v a ľ u j e

 • návrh postupnej realizácie rozvojových aktivít podľa jednotlivých objektov na etapy alebo aj súčasne.

1.        Revitalizácia centrálnej zóny

        a) výstavba prepojovacieho chodníka z ul. Tabaková

            majetkovoprávne vysporiadanie ul. Tabaková

           rekonštrukcia stokovej siete na ul. Tabaková

         b) úpravy ver. priestranstiev  a prvkov verejnej zelene v centrálnej zóne

         c) rekonštrukcia VO v centrálnej zóne

          rekonštrukcia MK – Tabaková, Partizánska, Školská

 

2.        Výstavbu parkovacej plochy po ľavej strane ul. Školská

 

3.        Projektovú prípravu prepojovacieho úseku na ul. Družstevná s ul. Partizánskou vrátane návrhu technického riešenia obytnej zóny v nadmernom areáli ZŠ (RD alebo bytovka)

-          majetkoprávne vysporiadanie záujmového územia

 

4.        Rekonštrukciu kanalizácie na ul. Partizánska a Tabaková.

Akciu realizovať v súčinnosti resp. súbežne s výmenou vodovodného potrubia na ul. Partizánska a pred asfaltovaním ul. Tabaková a Partizánska. Predpokladom je úspešnosť našej žiadosti o finančné prostriedky z envirofondu MŽP SR.

 

5.        Zateplenie budovy OcÚ

OZ súhlasí, že keď v r. 2010 nedôjde k realizácii kompletného zateplenia, vrátane výmeny okien a vykurovacieho systému prostredníctvom SIEA, bude nevyhnutné odstrániť havarijný stav strechy plánovanú už v r. 2009.

 

6.        Opravu pamätníka z I. a II. svetovej vojny pod kostolom

Odporúča starostovi obce Š.Gahérovi požiadať o finančný príspevok z rezervy predsedu vlády alebo iných relevantných finančných zdrojov. 

 

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

s ú h l a s í

 • s dobudovaním sektoru dvojhrobiek na počet 12 s výstavbou plôch
 • s uskutočnením maliarskych a natieračských prác v sále KD
 • s ponukou f. Europroject Ender s.r.o. Bratislava na vypracovanie projektu výzvy „Regenerácia sídiel“ na úpravu a reguláciu povodnia – Brôdok

b e r i e    n a    v e d o m i e

 • ponuky na odborné , poradenské a konzultačné služby súvisiace s prípravou žiadosti na získanie NFP na rekonštrukciu VO firiem GreEnergy Slovakia s.r.o. Žilina a Finecon a.s.Bratislava

s c h v a ľ u j e

 • návrh na vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok rekonštrukciu verejného osvetlenia v celej obci prostredníctvom firmy Finecon a.s.Bratislava

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 238/2010

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • Informácie starostu obce Štefana Gahéra o poverení Ing. Aleny Kunskej inžinierskou činnosťou k zabezpečeniu majetkoprávneho vysporiadavania MK a ostatných verejných priestranstiev na obec.

s c h v a ľ u j e

 • Návrh na vysporiadanie formou notárskej zápisnice titulom vydržania pre nehnuteľnosti, ktoré užíva obec ako verejné priestranstvá – MK, viac ako 10 rokov bez finančnej náhrady vlastníkom nehnuteľnosti - pozemkov.

            Podkladom  na   vydržanie  musí   byť  geometrický  plán    a  súhlas  identifikovaného  majiteľa  nehnuteľnosti.

 

K bodu 5/

Voľné návrhy :

Uznesenie č. 239/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e 

s c h v a ľ u j e 

 • výplatu náhrady za vydržanie vlast. práva na pozemky parc.č. 213 vo výmere 173 m2 vlastníkov Peter a Pavel Pavkov a parc.č. 211 o výmere 27 m2  Ľudmila Matejová pre dedičov podľa priloženého zoznamu v zmysle uznesenia OZ č. 173/2009 (príloha zápisnice). Náhrada za vysporiadanie bola prisľúbená pri podpise vlastníkov – dedičov ešte v 2009.

 

Uznesenie č. 240/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e 

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • žiadosť Pavla Žikavského bytom Skýcov ul. Hlavná 64 o sociálnu výpomoc fin.prostriedkov zo dňa 1.2.2010 č.j. 51/2010

n e s c h v a ľ u j e

 • finančný príspevok pre p. Pavla Žikavského ul. Hlavná 64, prostredníctvom poskytnutia pracovnej príležitosti na odstránenie ťaživej životnej situácie opísanej v žiadosti

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • pripomienku poslanca Ľubomíra Černáka k zimnej údržbe miestnych komunikácii, keď tlmočil sťažnosti občanov k odhŕňaniu snehu p.Petrom Gahérom hlavne, aby boli cesty odhŕňané skôr – v skorých ranných hodinách, kedy sa občania potrebujú dostať autom či pešo do práce, obchodu, školy
 • informáciu starostu obce Štefana Gahéra k problematike zimnej údržby MK, chodníkov a verejných priestranstiev :
 • včasnú reakciu na prírodné a poveternostné podmienky prostredníctvom zmluvného prevádzkovateľa P.Gahéra
 • na ignorovanie majiteľov motorových vozidiel, ktoré tvoria prekážkou na MK
 • na nezáujem niektorých obyvateľov spolupracovať
 • na nerešpektovanie VZN o odpratávaní snehu z chodníkov

 

K bodu 6/

V rámci diskusie :

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e :

 • informáciu p. Ing. J.Husáka predsedu ZO SZPB o potrebe nového oplotenia okolo pomníka v Drahožici, navrhoval usporiadať oslobodenia obce ako väčšiu akciu, pripomenul, že organizácie aj športovci prispievajú k zviditeľňovaniu obce Skýcov a preto ich treba finančne podporovať, v mene ZO SZPB sľúbil spoluúčasť pri organizovaní akcií poriadaných obcou
 • informáciu J.Bernáta – strelecký klub, o činnosti a úspechoch jeho syna, ktorý je majster Slovenska, žiada príspevok na činnosť klubu (cestovné, štartovné)
 • informáciu P.Černáka – FK Skýcov, ktorý chcú v mesiaci júl uskutočniť futbalový turnaj o pohár starostu obce, chcú sa znova podieľať v auguste na akcii NPCH Skýcov – Zlatno, žiadajú finančný príspevok na činnosť klubu (zápasy, energie, cestovné...)
 • informáciu V.Ondrejku – stolnotenisový klub, ktorý pochválil prácu Maja Miškovho biatlon klub za udržiavanie lyžiarskych tratí vo Vŕškach, chcú usporiadať poslednú sobotu v decembri silvestrovský turnaj, žiadajú dotáciu na činnosť klubu (cestovné náklady, zakúpenie 2 nových stolov, občerstvenie) 
 • informáciu A.Pavkovej – preds. ZO Jednoty dôchodcov a zást. speváckeho súboru Vápenkár o zapájaní sa ich členov pri akciách poriadaných obcou i v kostole. Tento rok tiež prisľúbila spoluúčasť ZO a súboru pri akciách obce
 • informáciu P.Žikavského – motocross klubu o činnosti klubu a ich problémoch s motorkármi s okolitých obcí Kolačno, Klíž, Solčany ako i našimi z obce, ktorí nerešpektujú pravidlá o používaní areálu, pripraví návrh na doriešenie problému na VČS
 • informáciu M.Miškovho – biatlon klub o najbližšej plánovanej akcii v mesiaci február – pochod okolo dediny na lyžiach, štafetový beh, v prípade priaznivých snehových podmienok chcú uskutočniť aj nočný beh, maškarný ples na lyžiach, žiadajú príspevok na tieto akcie (ceny, benzín, občerstvenie)
 • informáciu Ľ.Černáka – za volejbalový klub, o činnosti ich klubu, chcú v letných mesiacoch uskutočniť volejbalový turnaj v Brezinách, na ktorý žiadajú príspevok (ceny, občerstvenie)
 • v rámci diskusie odznela pripomienka na vraky áut vo Vŕškach, tieto budú podľa vyjadrenia J.Bernáta odstránené v jarných mesiacoch.
 • Starosta obce požiadal predsedov, aby svoje požiadavky na finančný príspevok v roku 2010 odovzdali na Obecný úrad v termíne do 15.3.2010, podľa VZN 1/2007 (uznesenie OZ č. 235/2010) Tieto budú následne posudzované a schvaľované orgánmi obce na jednotlivé akcie podľa schválenej výšky finančných prostriedkov v rozpočte na r.2010.

 

K bodu 7/

 

      Prijaté uznesenia bolo prítomnými  poslancami OZ schválené jednomyseľne, okrem uznesenia č. 237/ 2010 pri ktorom sa hlasovania zdržal poslanec Ľubomír Černák.

 

      Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.   

 

Štefan  G a h é r

starosta obce

 

Overovatelia :                      

Milan Černák                                      

Ján  Hozl                                              

 

Zapísala: Gabriela Pauková

Posledná úprava Streda, 10 Február 2010 08:33
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Imatrikulac...
Image Detail