Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2007 2. zasadnutie OZ Skýcov - 5. január 2007
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, najnižšie ranné teploty 9 až 7 °C a najvyššie denné teploty 15 až 17 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 8 až 6 °C a denné maximá 14 až 16 °C.

2. zasadnutie OZ Skýcov - 5. január 2007 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 05 Január 2007 12:00

Rokovanie 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril starosta Štefan Gahér, ktorý privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 8), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

Zároveň konštatoval že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podmismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Dominika Černáka a Milana Černáka.

 

 

Uznesenia

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 5. januára 2007

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1.Návrh na zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov

2.Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce

3.Určenie sobášiaceho poslanca

4.Diskusia

5.Schválenie uznesenia

Záver

 

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 8/2007

 

OZ zriaďuje

stále komisie ako iniciatívne, kontrolné a poradné komisie Obecného zastupiteľstva v Skýcove a starostu obce, a to :

Plánovaciu komisiu (eurokomisiu)

Komisiu služieb

Komisiu pre spoluprácu s občianskymi združeniami, fyzickými osobami a politickými stranami

 

OZ berie na vedomie

kompetencie činnosti komisií podľa jednotlivých oblastí (tvoria prílohu zápisnice

OZ volí

predsedu plánovacej komisie Ľubomíra Černáka, členov komisie Alžbetu Pavkovú a Jarmilu Minárovú, tajomníčku komisie Janku Černákovú

predsedu komisie služieb Milana Matejova, členov komisie Jána Gundu a Pavla Drienovského, tajomníčku komisie Máriu Danišovú

predsedu komisie pre spoluprácu s občianskymi združeniami, fyzickými osobami a politickými stranami Dominika Černáka, členov komisie Jána Hozla a Milan Černáka, tajomníčku komisie Gabrielu Paukovú

 

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 9/2007

OZ berie na vedomie

príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2006

OZ schvaľuje

ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení z predsedov komisií OZ – Ľubomíra Černáka, Milana Matejova, Dominika Černáka a Janku Černákovú - účtovníčku obce

komisiu pre vykonanie fyzickej inventarizácie v dome smútku z dôvodu jeho rekonštrukcie v zložení Alžbeta Pavková, Jarmila Minárová a Gabriela Pauková

K bodu 3/

Uznesenie č.10/2007

OZ poveruje

výkonom funkcie sobášiaceho poslancov OZ Dominika Černáka a Alžbetu Pavkovú

OZ určuje

miestnosť na vykonávanie svadobných obradov veľkú zasadačku OcÚ

 

K bodu 4/

 

Diskusia:

na návrh viacerých poslancov bolo dohodnuté, že zasadnutia OZ sa uskutočnia 1x mesačne – posledný pracovný piatok v mesiaci v čase o 19.00 hod

 

najbližšie zasadnutie OZ by sa malo uskutočniť 19.1.2007 s programom:

Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2007

Schválenie platu starostu obce

Prerokovanie žiadostí organizácií na výšku finančných príspevkov na rok 2007 (na základe návrhu a odporúčania komisie pre spoluprácu s občianskymi združeniami)

osloviť nezvolených kandidátov na poslancov o spoluprácu v komisiách OZ

K bodu 5/

Všetky prijaté uznesenia boli poslancami OZ schválené jednomyselne.

K bodu 6/

 

Nakoľko bol program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

Štefan G a h é r

Starosta obce

 

 

Overovatelia:

 

 

Dominik Černák …………………………..

 

 

Milan Černák …………………………..

 

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 18:31
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Den_deti_ma...
Image Detail