Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 41. zasadnutie OZ Skýcov - 8. marec 2010
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

41. zasadnutie OZ Skýcov - 8. marec 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 12 Marec 2010 12:17

Zápisnica

z 41. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 8. marca 2010.

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a p. Ľudmilu Herdovú – kontrolórku obce a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Poslankyňa Alžbeta Pavková prišla až v závere rokovania.

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Návrhovú komisiu tvoria poslanci Ján Hözl a Ján Gunda. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Pavla Drienovského a Milana Matejova.

 

U z n e s e n i a

z štyridsiatehoprvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 8. marca 2010

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

 

1.        Rozbor hospdárenia obce za rok 2009 a vyhodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2009

2.        Záverečný účet obce Skýcov a výročnú správu za rok 2009

3.        Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2009

4.        Smernicu na vedenie účtovníctva

5.        Návrh rozpočtu obce na rok 2010

6.        Vyhodnotenie fašiangovej zabíjačky

7.        Organizačné zabezpečenie pietnej spomienky na vypálenie obce

8.        Voľné návrhy :

 • návrh Zmluvy o dielo s f. STAVIS comp s.r.o. Bratislava
 • informáciu o výberovom konaní na multifunkčné ihrisko

9.        Interpelácie plánovacej komisie a poslancov OZ

10.     Uznesenie

 

U z n e s e n i a

 

K bodu 1/

 

Uznesenie č. 242/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e    n a     v e d o m i e

 • rozbor hospodárenia obce za rok 2009 a vyhodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2009 predložené účtovníčkou obce p. J. Medvecovou
 • odporúčajúce odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce p. Ľ. Herdovej k rozboru hospodárenia obce za r. 2009
 • odporúčajúce stanovisko plánovacej komisie k rozboru hospodárenia obce za rok 2009
 • informáciu starostu obce o realizácii hlavných úloh VP prostredníctvom rozpočtu obce v r. 2009

k o n š t a t u j e, ž e

 • príjmy obce za rok 2009 dosiahli výšku 473 922,04 €, čo je 102,29 %-né plnenie rozpočtu
 • výdavky obce za rok 2009 dosiahli výšku 341 740,23 €, čo je 102,57 %-né plnenie rozpočtu
 • výdavky Základnej školy za rok 2009 dosiahli výšku 130 167,63 €, čo je 100,02 %-né plnenie rozpočtu
 • celkové výdavky obce a Základnej školy za rok 2009 dosiahli výšku 471 907,86 €, čo je 101,86 %-né plnenie rozpočtu obce
 • jednotlivé programy a podprogramy rozpočtu obce boli splnené

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

 • rozbor hospodárenia obce za rok 2009 a vyhodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2009 (rozbor hospodárenia a vyhodnotenie programového rozpočtu sú prílohou č. 1 zápisnice)
 • vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a starostovi obce v zmysle schváleného rozpočtu za r. 2009

Pri hlasovaní za predmetné uznesenie bolo za 5 poslancov a 1 poslankyňa (J. Minárová) bola proti.

 

K bodu 2/

 

Uznesenie č. 243/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a     v e d o m i e

 • záverečný účet obce Skýcov a výročnú správu obce za rok 2009
 • odborné stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2009

s c h v a ľ u j e

 • záverečný účet obce Skýcov za rok 2009 bez výhrad
 • výročnú správu obce Skýcov (záverečný účet a výročná správa sú prílohou č. 2 zápisnice)

 

K bodu 3/

 

Uznesenie č. 244/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a     v e d o m i e

 • informáciu o prevedení inventarizácie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce uskutočnenú inventarizačnými komisiami OZ (záznam z vykonanej inventarizácie a inventarizačný zápis sú prílohou č. 3 zápisnice)

k o n š t a t u j e

 • že obce eviduje k 31.12.2009 majetok v hodnote 2 149 658,08 €, pričom odpisy majetku tvoria sumu 900 954,46 € a zostatková účtovná hodnota majetku je 1 248 703,62 €
 
K bodu 4/

 

Uznesenie č. 245/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

 • novú Smernicu na vedeniu účtovníctva, ktorou sa v plnom rozsahu ruší smernica schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 27.12.2005 (Smernica je prílohou č. 4 zápisnice)

 

K bodu 5/

 

Uznesenie č. 246/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

 • návrh na odročenie rokovania k predloženému návrhu rozpočtu obce na rok 2010 na najbližšie zasadnutie OZ

 

K bodu 6/

 

Uznesenie č. 247/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a      v e d o m i e

 • informáciu o finančnom vyhodnotení fašiangovej zabíjačky
 • finančné vyúčtovanie fašiangovej zabíjačky, pričom výdavky boli 697,66 € a príjmy boli 584,- €. Rozdiel vyúčtovania príjmov a výdavkov je –113,66 €.

 

K bodu 7/

 

Uznesenie č. 248/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

 • organizačné zabezpečenie pietnej spomienky na vypálenie obce na deň 14.3.2010

 

K bodu 8/

 

Uznesenie č. 249/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a      v e d o m i e

 • oznámenie zmluvnej agentúry Europroject & Tender Bratislava o vyhodnotení verejného obstarávania na realizáciu projektu „Regenerácia centrálnej zóny – Skýcov“. Víťaznou sa stala f. STAVIS comp s.r.o. Bratislava

s c h v a ľ u j e

 • návrh Zmluvy o dielo s firmou STAVIS comp s.r.o. na „Regeneráciu centrálnej zóny – Skýcov“

 

Uznesenie č. 250/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a      v e d o m i e

 • informáciu výberovej komisie v zložení Milan Matejov, Ján Hözl, Pavol Matejov na výber dodávateľa viacúčelového ihriska. Víťaznou sa stala f. SportReal Nitra spol. s r.o.

 

K bodu 9/

 

Uznesenie č. 251/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e    n a     v e d o m i e

 • návrh poslanca Ľubomíra Černáka na zakúpenie plošinového rebríka na opravy obecného rozhlasu, ktoré by iniciatívne vykonával osobne
 • návrh plánovacej komisie riešiť nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch predvolaním dlžníkov a v prípade ich nedoriešenia, postúpiť vymáhanie nedoplatkov na súd a prikročiť k exekúcii
 • vyžiadanie informácie plánovacej komisie k uzavretiu škodovej udalosti osobného motorového vozidla Škoda Fabia z októbra 2008
 • odpoveď starostu obce o ukončení vyšetrovania resp. odložení veci orgánmi činnými v trestnom konaní z dôvodu úmrtia účastníka nehody p. K. Šedivého, ktorý bol na základe vyšetrovacieho spisu označený ako podozrivý zo spáchania dopravného priestupku, pri ktorom došlo ku škode na osobnom motorovom vozidle Škoda Fabia patriaceho obci Skýcov
 • informáciu starostu obce o vlastnom rozhodnutí uhradiť formou zrážok zo mzdy 50% vyčíslených nákladov škodovej udalosti

s c h v a ľ u j e

 • návrh plánovacej komisie, aby obec s ohľadom na nedoriešenú škodovú udalosť a nízku hodnotu auta po odpísaní v r. 2010 nezaplatila havarijnú poistku

 

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e      n a     v e d o m i e

 • informáciu starostu obce a poslanca OZ p. Milana Matejova o návšteve Žilinskej firmy INGEO, kde sú t.č. v úspešnej prevádzke tepelné čerpadlá PERUN a ospravedlňujúci list f. RICHTERT za vady tepelného čerpadla nainštalovaného v MŠ a prísľub jeho výmeny v termíne do 15.3.2010 (príloha č. 5 zápisnice). Informácia je zároveň odpoveďou na dotaz plánovacej komisie.

 

K bodu 10/

 

     Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne okrem uznesenia č. 242/2010.

 

     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce  sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

Štefan Gahér

starosta obce

 

Overovatelia:       

Pavol Drienovský                                                             

Milan Matejov                                                   

 

Zapísala: Bc. Janka Medvecová

 

 

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
keramika_00...
Image Detail