Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2006 1.. zasadnutie OZ Skýcov - 29.december 2006
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 4 až 2 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

1.. zasadnutie OZ Skýcov - 29.december 2006 PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 29 Január 2006 11:00

Rokovanie 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril doterajší starosta Štefan Gahér, ktorý poveril vedením zasadnutia Alžbetu Pavkovú, doterajšiu zástupkyňa starostu obce. A.Pavková privítala prítomných poslancov a prizvaných hostí, a konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Oboznámila prítomných s návrhom programu, ktorý sa skladal zo slávnostnej a pracovnej časti zasadnutia. Navrhla, aby v pracovnej časti boli prerokované iba body ohľadom návrhu rozpočtu a VZN o miestnych poplatkoch.

Novozvolený starosta obce Štefan Gahér zložil sľub starostu predpísaný zákonom a ujal sa vedenia schôdze.

Novozvolení deviati poslanci zložili zákonom predpísaný sľub.

Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Jarmilu Minárovú a Alžbetu Pavkovú a za zapisovateľa Gabrielu Paukovú.

 

 

Uznesenia

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 29. decembra 2006

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

P r e r o k o v a l o

Slávnostná časť zasadnutia :

1.Informáciu predsedu MVK o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce

2.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

3.Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

4.Vystúpenie novozvoleného starostu

 

 

Pracovná časť zasadnutia :

5.Voľba zástupcu starostu obce

6.Návrh rozpočtu na roky 2007 – 2009

7.VZN o miestnych daniach a poplatkoch

8.Diskusia

8.Schválenie uznesenia

9.Záver

 

K bodu 1/

Uznesenie č.1/2006

OZ berie na vedomie

informáciu predsedu miestnej volebnej komisie p.Ľubomíra Hosťoveckého o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 2.12.2006, ktorý zároveň odovzdal prítomným osvedčenia MVK o zvolení za starostu obce a poslancov OZ

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 2/2006

OZ konštatuje, že

novozvolený starostu obce Štefan GAHÉR, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 3/2006

OZ konštatuje, že

zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ľubomír ČERNÁK, Milan ČERNÁK, Alžbeta PAVKOVÁ, Jarmila MINÁROVÁ, Ján GUNDA, Dominik ČERNÁK, Ján HOZL, Pavol DRIENOVSKÝ a Milan MATEJOV zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 4/2006

OZ berie na vedomie

vystúpenie a príhovor novozvoleného starostu obce

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 5/2006

OZ schvaľuje

uskutočniť voľbu zástupcu starostu obce tajným hlasovaním. Zvolený je ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

OZ zvolilo

zástupcu starostu obce Dominika Černáka,

tajným hlasovaním získal Dominik Černák 6 platných hlasov a p. Alžbeta Pavková 3 platné hlasy

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 6/2006

OZ berie na vedomie

návrh rozpočtu na roky 2007 – 2009

 

K bodu 7/

Uznesenie č. 7/2006

OZ schvaľuje

VZN č. 1/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - sadzby miestnych daní a poplatkov zostávajú v nezmenenej výške na úrovni z roku 2006

 

K bodu 8/

Diskusia :

na návrh viacerých poslancov sa predlžuje termín podania žiadosti na finančný príspevok pre miestne organizácie na rok 2007

organizácie, ktoré nepodali k dnešnému dňu žiadosť budú OcÚ vyzvané, aby tak urobili čo najkratšom termíne

 

K bodu 9/

 

Všetky uznesenia boli poslancami OZ schválené jednomyselne.

 

K bodu 10/

 

Nakoľko bol program prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

Štefan G a h é r

Starosta obce

 

 

 

Overovatelia :

 

Jarmila Minárová …………………………..

 

 

Alžbeta Pavková ………………………….

 

 

Sľub starostu obce Skýcov

„Sľubujem na svoju česť a svedomie,

že budem riadne plniť svoje povinnosti,

ochraňovať záujmy obce

a Slovenskej republiky.

Ústavu Slovenskej republiky,

ústavné zákony, zákony a ostatné

všeobecne záväzné právne predpisy,

budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho

vedomia a svedomia.“

Štefan G a h é r

V Skýcove dňa 29. decembra 2006

Sľub poslancov

Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Sľubujem na svoju česť a svedomie,

že budem riadne plniť svoje povinnosti,

ochraňovať záujmy obce,

dodržiavať ústavu Slovenskej republiky,

ústavné zákony, zákony a ostatné

všeobecne záväzné právne predpisy,

a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Dominik ČERNÁK

Ľubomír ČERNÁK

Milan ČERNÁK

Pavol DRIENOVSKÝ

Ján GUNDA

Ján HOZL

Milan MATEJOV

Jarmila MINÁROVÁ

Alžbeta PAVKOVÁ

V Skýcove dňa 29. decembra 2006

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 18:29
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Motocross 2...
Image Detail