Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 42. zasadnutie OZ Skýcov - 15. marec 2010
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 19 až 21 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 17 až 15 °C a denné maximá 25 až 27 °C.

42. zasadnutie OZ Skýcov - 15. marec 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 19 Marec 2010 14:25

Zápisnica

z 42. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 15. marca 2010.

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Poslanec Milan Matejov prišiel v priebehu rokovania.

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Návrhovú komisiu tvoria poslanci Ľubomír Černák a Jarmila Minárová. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Milana Černáka a Alžbetu Pavkovú.

 

U z n e s e n i a

z štyridsiatehodruhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 15. marca 2010

 

     Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

 

1.        Návrh programového rozpočtu obce na rok 2010

2.        Voľné návrhy a interpelácie poslancov

3.        Uznesenie

 

U z n e s e n i a

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 252/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e    n a     v e d o m i e

 • návrh programového rozpočtu obce Skýcov na rok 2010
 • odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce p. Ľudmily Herdovej k návrhu rozpočtu na rok 2010
 • odporúčajúce stanovisko plánovacej komisie k schváleniu rozpočtu obce na rok 2010

s c h v a ľ u j e

 • programový rozpočet obce Skýcov na rok 2010
 • upravovať rozpočet obce po vyhodnotení štvrťročného rozboru hospodárenia

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 253/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a     v e d o m i e

 • informáciu starostu obce

a)       o novej ponuke na opravu pamätníka I. a II. svetovej vojny pod kostolom s nákladom 2300,- €

b)       o započatí projektových prác – štúdie zástavby IBV v nadmernom areáli ZŠ II. etapa

c)       o návrhu mikroregiónu Tríbečsko na projekt zberného dvora druhotných surovín v areáli bývalej tehelne v Zlatých Moravciach a s tým spojené náklady obce vo výške 0,80 €/obyvateľa

d)       o harmonograme a organizačnom zabezpečení volieb do NR SR

e)       o ponuke MY Nitrianske noviny na celostranovú platenú inzerciu

f)        o organizačnom návrhu na vysporiadanie MK ul. Tabaková, Školská a Družstevná v zmysle platného uznesenia OZ bezodplatne

 •  interpelácie poslancov:

g)       návrh poslankyne J. Minárovej na možnosť inštalácie bankomatu Slovenskej sporiteľne alebo VÚB v obci

h)       požiadavku poslanca Ľ. Černáka, aby starosta obce informoval o priebehu a ukončení vyšetrovania škodovej udalosti na osobnom motorovom vozidle Škoda Fabia po dopravnej nehode s nebohým K. Šedivým

i)         návrh poslanca Ľ. Černáka na prijatie úsporných opatrení v rozpočte obce na r. 2010

j)         návrh poslanca Ľ. Černáka, aby sa OZ v Skýcove opätovne zaoberalo problematikou rozšírenia a odvodnenia provizórnej MK na Záhumní tak, aby táto spĺňala parametre MK

k)       návrh poslanca Ľ. Černáka, aby poslanci OZ uskutočnili fyzickú kontrolu daňových priznaní

l)         návrh poslanca M. Černáka, aby obec zamestnala odborníka, ktorý ovláda viac remesiel

m)      návrh poslanca M. Matejova, aby sa vymenil 40 A-ový istič na športových kabínach za istič s nižším výkonom

o d p o r ú č a       O c Ú            s t a r o s t o v i      o b c e

 • aby návrhy v bodoch a), b), c) boli zapracované v rámci úpravy rozpočtu po štvrťročnom rozbore hospodárenia v náväznosti na bod h)
 • aby návrhy obsiahnuté v bodoch h) a j) boli samostatnými bodmi rokovania OZ v Skýcove
 • vytvoriť dvojice poslancov k zabezpečeniu súhlasných vyjadrení evidovaných majiteľov pozemkov nachádzajúcich sa v zameraných MK
 • zmluvne zabezpečiť a zrealizovať výmenu ističa na športových kabínach

s c h v a ľ u j e

 • harmonogram a organizačné zabezpečenie volieb do NR SR

n e s c h v a ľ u j e

 • platenú inzerciu v MY Nitrianske noviny

 

K bodu 3/

 

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

 

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce  sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

Štefan Gahér

starosta obce

 

 

Overovatelia:       

Milan Černák                                                                     

Alžbeta Pavková

                                                              

Zapísala: Bc. Janka Medvecová

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Akademia_20...
Image Detail