Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 45. zasadnutie OZ Skýcov - 3. júna 2010, mimoriadne č. 18
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 17 až 15 °C a najvyššie denné teploty 26 až 28 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 27 až 29 °C.

45. zasadnutie OZ Skýcov - 3. júna 2010, mimoriadne č. 18 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 09 Jún 2010 11:29

Zápisnica

z 45. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e – MR č. 18,

konaného dňa 3. júna 2010.

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Dominik Černák, Ľubomír Černák, Milan Černák, Pavol Drienovský, Ján Hözl a Milan Matejov.

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra Černáka a Milana Černáka.

 

U z n e s e n i a

z štyridsiatehopiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove – mimoriadne rokovanie č. 18, ktoré sa konalo dňa 3. júna 2010

 

     Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

 

1.        Žiadosť o predaj pozemku pre p. Karola Lukáča a manž. Veroniku

2.        VZN č. 1/2010 – Prevádzkový poriadok športového areálu obce Skýcov

3.        Žiadosť Futbalového klubu Skýcov o dotáciu na cestovné o pohár starostov obcí

4.        Voľné návrhy

5.        Uznesenie

 

U z n e s e n i a

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 268/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

  • odpredaj časti obecného pozemku č. 360/1 z LV č. 674 v k.ú. Skýcov, Karolovi LUKÁČOVI, nar. 05.07.1981, bytom Konopniská 168, Skýcov a manž. Veronike LUKÁČOVEJ, r. TURČANOVEJ, nar. 07.06.1988, bytom Konopniská 168, Skýcov, parcelu č. 360/3 vo výmere 1000 m2 za 1,85 €/m2, podľa geometrického plánu č. 17/2010, zo dňa 20.05.2010, vyhotoveného Ing. Ľubomírom MELENCOM. Ide o prípad osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a uvedené Uznesenie bolo schválené počtom poslancov 6 zo 6 prítomných, čím je splnená podmienka citovaného zákona – schválenie viac ako 3/5 väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 269/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

  • VZN č. 1/2010 – Prevádzkový poriadok športového areálu obce Skýcov, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zápisnici

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 270/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e    n a     v e d o m i e

  • žiadosť Futbalového klubu Skýcov o dotáciu na cestovné o pohár starostov obcí

s c h v a ľ u j e

  • finančný príspevok vo výške 500,- € pre Futbalový klub Skýcov na cestovné o pohár starostov obce Veľký Klíž a Kráľov Brod a na turnaj o pohár starostu obce Skýcov

 

K bodu 4/

Uznesenie č. /2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a     v e d o m i e

  • informáciu starostu obce o vyhlásení mimoriadnej situácii na území Nitrianskeho kraja spojenej s povodňami
  • informáciu o vzniknutej škode na majetku obce (chodník vedľa ul.Hlavnej v dĺžke cca 100 m)
  • požiadavku poslanca Dominika Černáka na prečistenie potoka, ktorý tečie za jeho záhradou
  • dotaz p. Miroslava Bártu na výberové konanie na miesto správcu multifunkčného areálu
  • odpoveď poslanca Jána Hözla a starostu obce, že pri výbere na pracovné miesto správcu multifunkčného areálu boli zohľadnené dvojmesačné snahy a práca p. Pavla Matejovho

 

K bodu 5/

     Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

 

     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce  sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

Štefan Gahér

starosta obce

 

 

Overovatelia:       

Ľubomír Černák  

 

Milan Černák                      

 

 

Zapísala: Bc. Janka Medvecová

 

Prítomní poslanci: Dominik Černák, Ľubomír Černák, Milan Černák, Pavel Drienovský, Ján Hozl,

Milan Matejov

Ospravedlnení poslanci : Ján Gunda, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

 

 

 

Výpis z prílohy č. l - Všeobecne záväzného nariadenia obce Skýcov č. 1/2010 – Prevádzkový poriadok športového areálu obce Skýcov o otváracích hodinách a cenníku poplatkov MI

 

Otváracie hodiny multifunkčného ihriska obce Skýcov

Podľa VZN č. 1/2010 prevádzkový poriadok športového areálu obce Skýcov

 

Otváracie hodiny

Pondelok – piatok

09.00 – 14.00

Základná škola, materská škola a rezervácie

14.00 – 21.00

Deti, mládež a verejnosť

Sobota

12.00 – 20.00

Deti, mládež a verejnosť podľa dohody so správcom

Nedeľa

14.00 – 20.00

Deti, mládež a verejnosť podľa dohody so správcom

 

 

C e n n í k

Poplatkov za používanie multifunkčného ihriska

podľa VZN č. 1/2010 prevádzkový poriadok športového areálu obce Skýcov

 

Cenník poplatkov za hodinu užívania, nezáleží na počte športovcov na ploche  :

Pre občanov zo Skýcova

Pre návštevníkov z iných obcí a miest

Tenis

1 € / h

6 € / h

Futbal

1 € / h

9 € / h

Nohejbal

1 € / h

9 € / h

Basketbal

1 € / h

9 € / h

Volejbal

1 € / h

9 € / h

Hádzaná

1 € / h

9 € / h

Hokejbal

1 € / h

9 € / h

Zimné športy – hokej, korčuľovanie

1 € / h

9 € / h

 

 

Využívanie detského ihriska a vedľajšieho volejbalového ihriska je pre obyvateľov obce zadarmo.

 

Príplatok za umelé osvetlenie v čase jeho využitia je 2,- €/ hod.

1) Užívateľom je potrebné dopredu nahlásiť rezerváciu ihriska u prevádzkovateľa MI, na tel. čísle správcu :  0905 / 524874

2) Úhradu za prenájom MI je potrebné vopred uhradiť na mieste správcovi.

3) Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu. V prípade dlhodobého pravidelného prenájmu je nájomca povinný zaplatiť nájomné vopred na dohodnutú dobu nájmu. V prípade nevyužitia predplatenej doby nájomcom z akýchkoľvek dôvodov (prekážka zo strany nájomcu) sa nájomné nevracia.

4) O prevádzke ihriska je vedená prevádzková kniha s rozpisom o využívaní ihriska (deň, čas od – do, meno a priezvisko zodpovedného).

5) Osobitne je vedená kniha príjmov za prenájom.

 

 

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Trenčín
Image Detail