Úvod VZN 2010 VZN č. 1/2010 - Prevádzkový poriadok športového areálu obce Skýcov
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 15 až 13 °C a najvyššie denné teploty 22 až 24 °C. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, ranné minimá 14 až 12 °C a denné maximá 18 až 20 °C.

VZN č. 1/2010 - Prevádzkový poriadok športového areálu obce Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 18 Jún 2010 07:53

Obec Skýcov na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce  Skýcov

 č. 1/2010

 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK

ŠPORTOVÉHO  AREÁLU  OBCE  SKÝCOV

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

1) Športový areál obce Skýcov sa nachádza na parc. č. 230  v intraviláne k.ú. Skýcov a predstavuje športové centrum obce. Areál slúži na prevádzkovanie športových aktivít žiakov základnej a materskej školy, obyvateľov a návštevníkov obce.

 

2) Vlastníkom a prevádzkovateľom Športového areálu /ďalej len  ŠA/ je Obec Skýcov

IČO:  00308421

 

3) Prevádzkovateľ ŠA Obec Skýcov v zastúpení starostom obce, ktorý zmluvne poverí zodpovednú osobu správcovstvom za účelom zabezpečenia prevádzkovania daného objektu.

 

4) Užívateľom ŠA sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore ŠA ( ďalej len „užívateľ“).

 

5) Tento prevádzkový poriadok je vydaný spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok 2

Skladba objektov športového areálu

1.Areál futbalového ihriska (ďalej len FI) so zariadením :

trávnatá plocha ihriska

športové kabíny s tribúnou

prístrešok s betónovou plochou pre spoločenské akcie

sklad náradia

studňa

akumulačná nádrž na vodu

oplotenie

     Nájomcom futbalového ihriska so zariadením podľa nájomnej zmluvy s obcou Skýcov zo dňa 27.12.2004 je Futbalový klub Skýcov.  Od 1.1.2005 na dobu neurčitú bezplatne užíva FI na športovú činnosť FK Skýcov.

 

2.Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) s umelou trávou a oplotením pre športové aktivity :

tenis

futbal

volejbal

nohejbal

hokejbal

hádzaná

basketbal

v zimnom období pre hokej a korčuľovanie

 

3.Súčasťou areálu je :

záhradná chatka pre správcu a uskladnenie športového náradia

samostatné volejbalové ihrisko s umelou trávou

detský kútik (trampolína, hojdačky, domček pre deti so šmýkačkou)

umelé osvetlenie

samostatná elektrická prípojka

oplotenie

 

Článok 3

Všeobecné ustanovenia

 

1) Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

 

2) V  ŠA je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je areál prispôsobený.

 

3) MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a loptové hry vymenované v čl. 2 ods.2.

 

4) Obsahom činnosti prevádzkovanej v ŠA je spontánne osvojovanie si základov loptových a pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy žiakov školy, turnaje občanov, návštevníkov či zamestnancov v rámci „firemných športových dní “).

 

Článok 4

Organizačné ustanovenia

 

1) Športovú a inú povolenú činnosť môže v ŠA vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

2) Každý užívateľ ŠA je povinný riadiť sa pokynmi správcu, ktorý je zamestnancom obce. Po neuposlúchnutí jeho pokynu môže byť osoba zo ŠA s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.

3) Užívateľ ŠA je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.

4) Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do ŠA zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.

5) Každý užívateľ v ŠA je povinný vstupovať výhradne cez vstupné bráničky. Vstup na ihrisko je možný len v čase otváracích hodín a na základe súhlasu správcu.

6) Vodenie zvierat na MI je prísne zakázané.

7) Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch.

8) Prísny zákaz fajčenia v MI aj v celom okolí ihriska.

9) Vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami na MI je zakázaný.

10) Žiaci materskej a základnej školy vstupujú na MI v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby. Deti do 8 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej osoby.

11) Každý užívateľ MI je povinný udržiavať na MI a jeho okolí čistotu, poriadok a nočný pokoj.

12) Každý užívateľ je povinný používať vhodnú obuv. Na hraciu plochu MI je zakázané vstupovať v kopačkách, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi.

 

Článok 5

Prevádzkové ustanovenia

 

1) Prevádzkové hodiny MI počas celého roka.

 

Otváracie hodiny

Pondelok – piatok

09.00 – 14.00

Základná škola, materská škola a rezervácie

14.00 – 21.00

Deti, mládež a verejnosť

Sobota

12.00 – 20.00

Deti, mládež a verejnosť podľa dohody so správcom

Nedeľa

14.00 – 20.00

Deti, mládež a verejnosť podľa dohody so správcom

 

2) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

3) V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom využívajú po súhlase správcu MI doterajší užívatelia, resp. záujemcovia inej kategórie.

4) Užívanie MI pre Základnú školu a Materskú školu v Skýcove  v čase vyučovacích hodín je bezplatné.

 

Článok 6

Cenník pre užívateľov

 

     Z poplatkov podľa cenníka pre užívateľov je platený správca ŠA a jeho údržba.

 

Cenník pre občanov zo Skýcova

(poplatok je za hodinu užívania , nezáleží na počte športovcov na ploche)

 

Tenis

1 € / h

Futbal

1 € / h

Nohejbal

1 € / h

Basketbal

1 € / h

Volejbal

1 € / h

Hádzaná

1 € / h

Hokejbal

1 € / h

Zimné športy – hokej, korčuľovanie

1 € / h

 

 

Cenník pre návštevníkov z iných obcí a miest

(poplatok je za hodinu užívania , nezáleží na počte športovcov na ploche)

 

Tenis

6 € / h

Futbal

9 € / h

Nohejbal

9 € / h

Basketbal

9 € / h

Volejbal

9 € / h

Hádzaná

9 € / h

Hokejbal

9 € / h

Zimné športy – hokej, korčuľovanie

9 € / h

 

Využívanie detského ihriska a vedľajšieho volejbalového ihriska je pre obyvateľov obce zadarmo.

 

Príplatok za umelé osvetlenie v čase jeho využitia je 2,- €/ hod.

1) Užívateľom je potrebné dopredu nahlásiť rezerváciu ihriska u prevádzkovateľa MI, na tel. čísle správcu :  0905 / 524874

2) Úhradu za prenájom MI je potrebné vopred uhradiť na mieste správcovi.

3) Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu. V prípade dlhodobého pravidelného prenájmu je nájomca povinný zaplatiť nájomné vopred na dohodnutú dobu nájmu. V prípade nevyužitia predplatenej doby nájomcom z akýchkoľvek dôvodov (prekážka zo strany nájomcu) sa nájomné nevracia.

4) O prevádzke ihriska je vedená prevádzková kniha s rozpisom o využívaní ihriska (deň, čas od – do, meno a priezvisko zodpovedného).

5) Osobitne je vedená kniha príjmov za prenájom.

 

Článok 7

Správca športového areálu

1) Povinnosti správcu:

 • viesť prevádzkovú knihu MI,
 • vyberať poplatok za prenájom MI,
 • vypracovať a zverejniť časový harmonogram využitia ihriska,
 • odomykať a uzatvárať športový areál,
 • dbať o starostlivosť a údržbu ŠA,
 • úzko spolupracovať s riaditeľom školy a starostom obce pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska, ako i verejného poriadku,
 • podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí a akcií uskutočňovaných na ihrisku,
 • dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP a PO
 • v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby,
 • viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách,
 • bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce,
 • starať sa o čistotu  ŠA a jeho okolia .

2) Správca za svoju prácu poberá odmenu.

 

Článok 8

Tiesňové volania

 

1) Telefónne linky pre záchranné služby:

112 - tiesňové volanie

150 - hasičská a záchranná služba

155 - záchranná zdravotnícka služba

158 -polícia

 

Článok 9

Osobitné ustanovenia

 

1) Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže obec uložiť pokutu do výšky 6638,- €. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec dozvedela o tom, kto sa porušenia nariadenia dopustil, najneskôr však do troch rokov od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

2) Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej správe § 46 zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb., môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,- € orgánom štátnej správy, resp. v prípade blokového konania obcou.

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 

1) Toto VZN Obce Skýcov č. 1/2010, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok športového areálu obce Skýcov bol prerokovaný a schválený uznesením č. 269/2010 na 45. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Skýcove – MR č. 18, dňa 3. júna 2010.

2) Návrh VZN zverejnený dňa: 19. 5. 2010

    Návrh VZN zvesený dňa : 2. 6. 2010

3) VZN nadobúda účinnosť dňom :  19. 6. 2010

4) VZN bolo zverejnené a vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 4. 6. 2010

5) VZN zvesené dňa: 18. 6. 2010

 

 

Štefan Gahér

starosta obce Skýcov

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
sv_prijiman...
Image Detail