Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2007 4. zasadnutie OZ Skýcov - 23.február 2007
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, najnižšie ranné teploty 9 až 7 °C a najvyššie denné teploty 15 až 17 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 8 až 6 °C a denné maximá 14 až 16 °C.

4. zasadnutie OZ Skýcov - 23.február 2007 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 23 Február 2007 12:00

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, občanov Ing. Jána Husáka a Ing. Oldřicha Pečinku a konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 7), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Jána Gundu a Jána Hözla.

 

U z n e s e n i a

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

 

1.Informáciu o stave rozpracovaných akcií a plnení uznesení

2.Návrh rozvojového programu obce na obdobie 2006 – 2026

3.Rozpočet obce na rok 2007

4.Žiadosť o odpredaj budovy PZ

5.Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v KD

6.Prevádzkový poriadok pohrebiska obce

7.Organizačno-technické zabezpečenie piestnej spomienky vypálenia obce

8.Žiadosti o prijatie na funkciu kontrolóra obce

9.Interpelácia poslancov

10.Diskusia

K bodu 1/

Uznesenie č. 18/2007

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

- informáciu o stave rozpracovaných akcií Volebného programu k 23.2.2007,

o d p o r ú č a starostovi obce

- pokračovať v prípravnom, legislatívnom, organizačno-technickom konaní a v realizácii

rozpracovaných akcií rozvojového programu obce.

Správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 2/

Uznesenie č. 19/2007

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

- návrh rozvojového programu obce na obdobie rokov 2006 – 2026, ktorý obdržali predsedovia komisií,

u k l a d á

-poslancom OZ rozniesť dotazníky k rozvojovému programu pre všetkých občanov starších ako 15 rokov.

Termín: do 24.2.2007

- obecnému úradu

- pripraviť zberné schránky na zber dotazníkov a umiestniť ich v predajniach potravín, kde budú umiestnené do 5.3.2007.

Termín zozbierania: 6.3.2007

-zozbierané dotazníky odovzdať Mgr. Zvolenskému na spracovanie.

K bodu 3/

Uznesenie č. 20/2007

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

k o n š t a t u j e, že

-k návrhu rozpočtu na rok 2007 a k plneniu rozpočtu za rok 2006 sa uskutoční samostatné mimoriadne rokovanie OZ,

u k l a d á

-komisiám OZ predkladať pripomienky k návrhu rozpočtu na tento rok.

K bodu 4/

Uznesenie č. 21/2007

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

n e s ú h l a s í

- s odpredajom budovy Požiarnej zbrojnice firme Skydent Skýcov,

s ú h l a s í

- s alternatívnym návrhom na vybudovanie novej budovy PZ v priestore medzi budovou OcÚ a MŠ na náklady f. Skydent. Prípadný rozdiel medzi odhadnou cenou bývalej budovy PZ a novostavby bude kompenzovaný po vzájomnej dohode,

o d p o r ú č a starostovi obce

-aby v prípade súhlasu f. Skydent s.r.o. s alternatívnym návrhom, zabezpečil súdnoznalecký posudok a ostatné právne kroky k realizácii budúcej dohody.

K bodu 5/

Uznesenie č. 22/2007

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

-informáciu starostu obce o potrebe predĺženia nájomnej zmluvy s Ing. Petrom Matejovom na Diana bar v kultúrnom dome resp. o vyjadrenie sa k žiadosti menovaného ako aj k žiadosti o prenájom žiadateľa Mariána Miškova

u k l a d á komisii služieb

vyhodnotiť hospodárenie budovy KD za roky 2005-2006, navrhnúť alternatívy na prenájom a po ich vyhodnotení sa uskutoční konkurz na prenájom týchto priestorov.

Termín: marec 2007

K bodu 6/

Uznesenie č. 23/07

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

-informáciu starostu obce o námietkach p. Karola Šedivého v súvislosti s prípravou a uvedením staronového cintorína parc.č. 2452 do prevádzky. Záväzné sú najmä námietky na priesak vrchnej vody do suterénu rodinného domu Karola Šedivého po zriadení zemnej prekážky na rozhraní nájomných priestorov.

- informáciu sprostredkovanú hygienikom o potrebe dodržania 50 m odstupu od rodinného domu k miestu uloženia telesných pozostatkov a zabezpečení geologického prieskumu vytýčeného priestoru pred samotným spracovaním projektu pochovávania,

t r v á

-na obnovení starého pohrebiska na parc.č. 2452 zmenšené oproti pôvodnej štúdii o cca 12 bm,

s c h v a ľ u j e

-Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Skýcov.

K bodu 7/

Uznesenie č. 24/07

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

-termín konania pietneho spomienkového zhromaždenia pri príležitosti 62. výročia vypálenia obce na deň 18. marca 2007,

-pozvanie predstaviteľov Vlády SR, NR SR, VÚC Nitra a predstaviteľov okolitých obcí,

-program:

09,00 hod - svätá omša

program pri pamätníku z 2. svetovej vojny pri kostole

program pri pamätníku SNP na námestí

vyhodnotenie podujatia

K bodu 8/

Uznesenie č. 25/07

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p o s ú d i l o

-žiadosti na funkciu kontrolórky obce PaedDr. Mariany Krigovskej a Ing. Ľudmily Kelemenovej,

v o l í

-do funkcie kontrolórky obce Ing. Ľudmilu Kelemenovú na obdobie 6 rokov,

u k l a d á obecnému úradu

-informovať obe žiadateľky o uznesení OZ.

-vyzvať úspešnú žiadateľku na predbežné konzultácie s dokladovaním odborného vzdelania. Termín: do 2.3.2007

K bodu 8/

Uznesenie č. 26/07

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

-informáciu poslanca Jána Gundu

- o zlom stave MK po plynofikácii, že sú povytŕhané kontrolné miesta,

- v Konopniskách, kde vodári vypúšťali vodu zostal na chodníku veľký výmoľ,

- na kanalizačné šachty (na námestí) treba umiestniť príklopy,

-odôvodnenie prítomného Ing. Jána Husáka na zamietavé stanovisko k umiestneniu antény na svoj rodinný dom k prenosu signálu rýchleho internetu na budovu OcÚ,

-diskusný príspevok Ing. Pečinku k problematike nezákonného vyvedenia dažďovej vody z jeho nehnuteľnosti na MK s poukazom, že aj niektorí ďalší občania na ul. Partizánska a ul. Hlavná to dodnes majú takto zariadené.

Ing. Pečinka odôvodnil prečo sa minulý rok nachádzali v kontajneri, ktorý používal na skládku stavebnej suti PET fľaše a iné zberné suroviny pre ktoré mu nebolo dovolené vyviesť obsah kontajnera na určené úložisko.

u k l a d á komisii služieb

-previesť kontrolu vyústení dažďovej vody z nehnuteľností v celej obci a o tomto informovať OZ v Skýcove k prijatiu uznesenia na odstránenie nežiadúceho stavu.

Termín: marec 2007

Uznesenia boli poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Štefan Gahér

starosta obce

Overovatelia: Ján Hözl ........................................

Ján Gunda .......................................

Zapísala: Mária Danišová

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 18:47
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Rozpumpuj t...
Image Detail