Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 46. zasadnutie OZ Skýcov - 21. jún 2010
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

46. zasadnutie OZ Skýcov - 21. jún 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 13 Júl 2010 11:36

Zápisnica

z 46. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 21. júna 2010.

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Dominik Černák, Ľubomír Černák, Milan Černák (počas prerokovávania bodu č. 2 odišiel), Ján Gunda, Jarmila Minárová a Alžbeta Pavková.

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Návrhovú komisiu tvoria Ľubomír Černák a Milan Černák. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Jána Gundu a Jarmilu Minárovú.

 

U z n e s e n i a

z štyridsiatehošiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 21. júna 2010

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

 

1.        Správu o plnení uznesení a investičného rozvojového programu

2.        Návrh technického riešenia protipovodňových opatrení

3.        Organizačné opatrenia k realizácii schválených investičných akcií VP

4.        Správu o priebehu, ukončení výstavby a prevádzke multifunkčného areálu

5.        Rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2010

6.        Voľné návrhy

7.        Uznesenie

 

U z n e s e n i a

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 272/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e    n a     v e d o m i e

 • správu o plnení uznesení zo 42. – 45. schôdze OZ v Skýcove v časovom horizonte od 15.3. – 3.6.2010 a investično - rozvojovom programe (Správa tvorí prílohu č. 1 k zápisnici.)

k o n š t a t u j e

 • že OcÚ a starosta obce zabezpečovali všetky rozvojové aktivity v súlade so schváleným VP

s c h v a ľ u j e

 • správu o plnení uznesení a investično – rozvojovom programe

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 273/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e    n a     v e d o m i e

 • ťaživú situáciu obyvateľov na ul. Topoľčianska ohľadom výskytu spodnej vody v oblasti geografického útvaru „Veľký kruh“, ktorý je zásobárňou pitnej vody pre obec 
 • korešpondenciu k  návrhom riešenia medzi obyvateľmi ul. Topoľčianska a  OcÚ so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra
 • návrh technického riešenia na čiastočné odvedenie spodných vôd v období dažďov do otvorenej dažďovej kanalizácie na ul. Topoľčianska
 • návrh p. Ing. Romana Kročku, aby nezávislý geológ vypracoval projekt na odvodnenie problémovej oblasti

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s ú h l a s í

 • s tým, aby nezávislý geológ vypracoval zdarma odbornú štúdiu na odvodnenie problémovej oblasti, a aby starosta obce dal rovnakú štúdiu zdarma vypracovať aj projektantom ZsVS

t r v á    n a     t o m

 • aby ZsVS, a.s. odviedla prepadovú vodu z vodojemu do kanalizácie, čím by sa problém mohol čiastočne vyriešiť

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 274/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

 • organizačné opatrenia k ďalšej realizácii schválených rozvojových aktivít

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Skýcov“, ktorý je realizovaný obcou Skýcov;

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;

c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 12 357,15 €

d) premiestnenie medziskládky separovaného a veľkoobjemového odpadu na súkromný pozemok Dušana Gahéra v areáli bývalého Benzinolu z dôvodu realizácie iných rozvojových akcií (Revitalizácia centrálnej zóny a Rekonštrukcia kanalizácie ul. Partizánska ako aj z dôvodu ochrany ŽP v centre obce.)

e) Nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom Dušanom Gahérom a obcou Skýcov

f) návrh na odkúpenie pozemku v areáli bývalého PD za p. Vendelínom Matejovom pre účely vybudovania viacúčelového obecného hospodárskeho dvora

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 275/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a       v e d o m i e

 • ústnu správu starostu obce o priebehu, ukončení a prevádzke MFA

k o n š t a t u j e

 • že slávnostné odovzdanie MFA do užívania dňa 27.5.2010 bolo dôstojné a zúčastnili sa ho mnohí obyvatelia za účasti predsedu NR SR P. Pašku, ministra hospodárstva SR Ľ. Jahnátka, poslancov NR SR a predstaviteľov štátnej správy a samosprávy. Do kultúrneho programu prispeli MŠ, ZŠ, DH Skýcovanka a spevokol Vápenkár. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj viacerí poslanci OZ v Skýcove a predstavitelia organizácií a klubov na území obce. Možno konštatovať, že MFA je nad očakávanie využívaný nielen mladými ľuďmi z obce, ale aj širokou verejnosťou i pre dodatkové volejbalové ihrisko a detské ihrisko je hojne navštevované rodičmi s maloletými deťmi. K spokojnosti návštevníkov slúži aj zamestnanec obce p. Pavel Matejov, ktorý má pod kontrolou otváracie hodiny, činnosť na samotnom MI, údržbu zariadenia a ihriska a v neposlednom rade aj predaj balených mrazených výrobkov a balených nealko nápojov z obchodnej činnosti Viery Matejovej.
 • starosta obce informoval poslancov OZ, že na základe odporúčania zástupcov FK a časti poslancov OZ a zamestnancov obce prijal do pracovného pomeru p. Pavla Matejova
 • poslanci OZ namietali, že starosta bez vedomia poslancov schválil plat správcu MFA vo výške 515,- €  v hrubom, čo s odvodmi činí sumu cca 695,- € a vzhľadom k tomu, že t.č. sa obec nachádza v prvotnej platobnej neschopnosti nesúhlasia s uvedeným platom
 • starosta obce odôvodnil výšku platu zaradením zamestnanca podľa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bez ohľadu na iniciatívu p. Pavla Matejova za 2 mesiace dobrovoľnej práce počas výstavby MFA

o d p o r ú č a

 • aby sa z dôvodu ťaživej finančnej situácie prehodnotil pracovný úväzok správcu MFA, a aby sa návrh konečného riešenia rozhodol za prítomnosti zástupcov FK a zainteresovaných osôb

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 276/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

k o n š t a t u j e, ž e

 •  príjmy obce za 1. štvrťrok 2010 dosiahli výšku 108 558,03 € čo je 25,25 %-né plnenie
 • výdavky obce za 1. štvrťrok 2010 dosiahli výšku 69 437,94 €, čo je 23,32 %-né plnenie
 • výdavky ZŠ za 1. štvrťrok 2010 dosiahli výšku 24 648,50 €, čo je 18,64 %-né plnenie
 • celkové výdavky obce a ZŠ za 1. štvrťrok 2010 dosiahli výšku 94 086,44 €, čo je 21,88 %-né plnenie

s c h v a ľ u j e

 • rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2010 (je prílohou č. 2 zápisnice)
 • úpravu rozpočtu realizovať po uplynutí 1. polroku 2010

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 277/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e    n a     v e d o m i e

 • dotaz poslanca Ľubomíra Černáka o stave dorobenia lapačov snehu na strechu budovu MŠ
 • odpoveď starostu obce, že obec trvá na tom, aby p. Ondrejmiška lapače snehu dorobil

s c h v a ľ u j e

 • zaslať p. Ing. Josefovi Veverkovi výzvu, aby sa vyjadril, či bude na pozemku, ktorý mu obec predala, realizovať výstavbu novej haly a v prípade, že k výstavbe nedôjde, aby predmetný pozemok mohla obec späť odkúpiť za cenu, za ktorú bol predaný

 

K bodu 7/

     Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

 

     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce  sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

Štefan Gahér, starosta obce

 

Návrhová komisia:

Ľubomír Černák                                 

Milan Černák       

 

Overovatelia:       

Ján Gunda                           

Jarmila Minárová

 

Zapísala:

Bc. Janka Medvecová

 

 

Prítomní poslanci: Dominik Černák, Ľubomír Černák, Milan Černák, Ján Gunda, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Neprítomní poslanci:  Pavol Drienovský, Ján Hözl, Milan Matejov

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Bonsaje_201...
Image Detail