Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2007 5. zasadnutie OZ Skýcov - 15.marec 2007
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, najnižšie ranné teploty 9 až 7 °C a najvyššie denné teploty 15 až 17 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 8 až 6 °C a denné maximá 14 až 16 °C.

5. zasadnutie OZ Skýcov - 15.marec 2007 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 15 Marec 2007 12:00

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a kontrolórku obce a konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Pavla Drienovského a Jarmilu Minárovú.

 

U z n e s e n i a

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

Návrh priorít rozvojového programu na rok 2007

Schválenie rozpočtu na rok 2007

Schválenie návrhu komisie pre spoluprácu o výške príspevkov pre organizácie na rok 2007

Organizačné zabezpečenie VOS Rekonštrukcia kanalizácie – ul. Hlavná

Organizačno-technické zabezpečenie 62. výročia vypálenia obce

Organizačné opatrenia k separácii odpadu

Rôzne: - úväzok pre kontrolórku obce

- zoznam občanov, ktorí nemajú zaplatené miestne dane a poplatky za rok

2006

K bodu 1/

Uznesenie č. 27/2007

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

priority rozvojovej časti VP obce na r. 2007 doplnené o nové návrhy poslancov OZ:

uzatvorenie mostného telesa pri rodinnom dome H. Géciovej

postupná výmena lámp VO za 70 W a ovládanie z jedného bodu so zabezpečením osvetlenia po celú noc na križovatkách MK

krypta

výtlky na MK

dopravné označenie ulíc smerovými tabuľami

realizovať údržbu MŠ podľa potreby prednostne odstraňovať vzniknuté havarijné stavy

(zoznam priorít je prílohou č. 1 zápisnice)

o d p o r ú č a s t a r o s t o v i o b c e

aby postupne vykonával nevyhnutné organizačné a finančné opatrenia k realizácii jednotlivých akcií, a aby priebežne o tom informoval OZ

K bodu 2/

Uznesenie č. 28/2007

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

rozpočet obce na r. 2007 vo výške 11.258.000,- Sk v príjmovej aj výdavkovej časti (rozpočet je prílohou č. 2 zápisnice)

K bodu 3/

Uznesenie č. 29/2007

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

upravený návrh komisie pre spoluprácu s občianskými združeniami, fyzickými osobami a politickými stranami na poskytnutie príspevkov žiadateľom na činnosť v r. 2007 (návrh je prílohou č. 3 zápisnice)

u k l a d á O c Ú

aby dôsledne dbal pri poskytovaní príspevkov na príslušné VZN a ostatné právne predpisy

aby poskytovanie príspevkov bolo realizované kvartálne a kontrolované pri štvrťročnom hodnotení rozpočtu príslušnou komisiou OZ

K bodu 4/

Uznesenie č. 30/2007

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

v y h l a s u j e

v zmysle zák.č. 263/1993 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov - VOS na zhotovenie diela „Skýcov – Hlavná ulica Rekonštrukcia kanalizácie“

z r i a ď u j e

komisiu v zložení Dominik Černák, Ľubomír Černák, Ján Hőzl a Milan Matejov na prípravu, organizovanie a vyhodnotenie VOS v spolupráci s odborne spôsobilou osobou

s c h v a ľ u j e

Ing. Romana Kročku, bytom Skýcov, ul. Topoľčianska 184 ako odborne spôsobilú osobu na organizovanie VOS

o d p o r ú č a

aby hlavnými kritériami na výber víťaza bola cena, čas na zhotovenie diela a technologický postup, ktorým bude zaručená kvalita pri rešpektovaní monitoringu a nákladov vynaložených obcou za doteraz vykonané práce. Súčasťou diela musí byť konečná úprava a zhotovenie chodníkov podľa osobitne vypracovanej PD.

K bodu 5/

Uznesenie č. 31/2007

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

k o n š t a t u j e

že prijaté organizačno-technické opatrenia k dôstojnému priebehu 62. výročia vypálenia obce sú zabezpečované priebežne

u k l a d á

pracovníkom OcÚ a poslancom OZ, aby sa prípravy a priebehu osláv aktívne zúčastnili podľa konkrétneho zadelenia

K bodu 6/

Uznesenie č. 32/2007

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o uskutočnenej kontrole obsahu smetných nádob a nerešpektovaní VZN niektorými obyvateľmi o zákaze vhadzovania skla, PET fliaš a iných zberných surovín do kuka nádob

predbežné opatrenie starostu obce vyhlásené v obecnom rozhlase dňa 12.3.2007

s c h v a ľ u j e

zakúpenie jutových vriec na zber skla a plastových vriec na zber PET fliaš pre všetky domácnosti

organizačné opatrenie na zvoz zozbieraných odpadov na zberný dvor

K bodu 7/

Uznesenie č. 33/2007

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

úväzok vo výške 2 hodiny týždenne hlavnej kontrolórke obce na r. 2007

o d p o r ú č a s t a r o s t o v i o b c e

uzatvoriť s hlavnou kontrolórkou obce Ing. Ľudmilou Kelemenovou pracovnú zmluvu s termínom nástupu od 19.3.2007

b e r i e n a v e d o m i e

zoznam občanov, ktorí nemajú zaplatené miestne dane a poplatky za r. 2006:

1. Marián Balla – Hlavná 197

2. Jana Frajková – Pod Vŕškami 455

3. Lýdia Križanová – Hlavná 62

4. Miroslav Matejov – Hlavná 34

5. Milan Matejov – Partizánska 289

6. Ján Pauček ml. – Mierová 336

7. Miroslav Pauček – Športová 419

8. Ivan Pavkov – Tabaková 71

9. Jarmila Pavková – Hlavná 224

10. Alexander Suchý – Hlavná 235

11. Štefan Záležák – Za humnami 110

12. Juraj Zaťko – Partizánska 251

o d p o r ú č a p l á n o v a c e j k o m i s i i

uskutočniť osobný pohovor s dlžníkmi a určiť postup pri vymáhaní miestnych daní a poplatkov za r. 2006

s c h v a ľ u j e

zverejniť menný zoznam dlžníkov na obecnej tabuli

Uznesenia boli poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Štefan Gahér

starosta obce

Overovatelia: Pavol Drienovský ................................................

Jarmila Minárová ................................................

Zapísala: Jana Černáková

 

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 18:18
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Slavik 09
Image Detail