Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 47. zasadnutie OZ Skýcov - 9. august 2010
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

47. zasadnutie OZ Skýcov - 9. august 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 18 August 2010 09:51

Z á p i s n i c a

zo 47. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove ,

konaného dňa 9. augusta 2010

 

     Rokovanie 47. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Skýcove, otvoril  starosta obce Štefan Gahér, ktorý privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce, prizvaných hostí  a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z  9 poslancov je prítomných 8 – ospravedlnený Milan Černák), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. 

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Návrhovú komisiu tvoria Ľubomír Černák a Ján Hözl. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov  Alžbetu Pavkovú a Milana Matejova.

 

Obecné zastupiteľstvo  v  S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o 

1.        Odvolanie proti platobnému výmeru Ing. Oldřicha Pečinku

2.        Sťažnosť p. Boženy Žikavskej ohľadom prevádzky MFI

3.        Realizácia § 12 novely zákona č. 369/1990 Zb.  „Rokovací poriadok OZ Skýcov“

        určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v nasledujúcom volebnom období

4.        VZN č. 2/2010 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane

5.        Organizačné zabezpečenie 22. ročníka NPCH Zlatno – Skýcov

6.        Obsahová príprava ďalšieho rokovania OZ

7.        Rôzne

8.        Diskusia

9.        Uznesenia 

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 278/2010

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e    n a    v e d o m i e

 • odvolanie proti platobnému výmeru Ing. Oldřicha Pečinku a jeho pripomienky ohľadom separovania KO
 • informáciu starostu obce a vyjadrenie komisie ŽP k danej problematike
 • stanovisko  Ing. Pečinku, ktorý poukazoval na slabú informovanosť občanov ohľadom separovania odpadu a vysokého poplatku občanov za odvoz odpadu

o d p o r ú č a

 • p. Ing. Pečinkovi zaplatiť platobný výmer
 • OcÚ zvýšiť snahu a zapojenie občanov na separovaní, začať už u detí v Základnej škole, formou letákov a príspevkov zlepšiť osvetu občanov, aby sa znížili náklady na odvoz KO

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 279/2010

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • sťažnosť p. Boženy Žikavskej ohľadom prevádzky MFI a s tým súvisiacich problémov (nízke oplotenie – čím má stále v záhrade lopty a návštevníci jej vyzváňajú, nemá pokoj a súkromie a bez dovolenia chodia do záhrady)
 • zle urobenú drenážku, musí stále prekopávať jarok za záhradou

s c h v a ľ u j e

 • urobiť technické opatrenia a zvýšiť oplotenie na multifunkčnom ihrisku

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 280/2010

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

OZ  s c h v a ľ u j e

 • „Rokovací poriadok OZ Skýcov“ platný od 1. septembra 2010 – pri hlasovaní boli 7 prítomní poslanci za, okrem p. Dominika Černáka, ktorý sa zdržal hlasovania (rokovací poriadok je prílohou zápisnice)

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 281/2009

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • návrh VZN č. 2/2010 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane

s c h v a ľ u j e

 • VZN č. 2/2010 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, orgánov samosprávnych krajov, orgánov samosprávy obce a pri konaní referenda (VZN je  prílohou zápisnice)

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 282/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • informáciu starostu obce ohľadom organizačného zabezpečenia 22. ročníka NPCH Zlatno – Skýcov, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2010
 • organizačný výbor sa uskutoční 16.8.2010 v zasadačke OcÚ Skýcov
 • stanovisko FK Skýcov, ktorý  organizačne zabezpečí občerstvenie pre účastníkov pochodu a oficiálnych hostí v areáli FK za ceny, ktoré budú dohodnuté na organizačnom výbore

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 283/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

 • obsahovú prípravu ďalšieho rokovania OZ zameranú na  rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2010
 • výsledky auditu za rok 2009
 • a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v nasledujúcom volebnom období

 

K bodu 7/ - rôzne

Uznesenie č. 284/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e  

b e r i e   n a   v e d o m i e  

 • požiadavku p. Mariána Hubáčeka na umiestnenie kolotočov v obci počas hodov
 • informáciu starostu obce o rôznych alternatívach umiestnenia kolotočov v obci

s c h v a ľ u j e

 • umiestniť hodovú atrakciu pre deti a mládež kolotoče v areáli Základnej školy na malom ihrisku

 

K bodu 8/ - diskusia

Uznesenie č. 285/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e  

 • pripomienky p. Ing.O.Pečinku na firmu Vodostav Zlaté Moravce, ktorá zabezpečuje práce spojené s rekonštrukciou kanalizácie na ul. Partizánska, ktorá je podľa neho nekvalitná, neseriózna a prístup niektorých jej pracovníkov arogantný, ďalej žiadal, aby sa naplánoval chodník popri žľabe na ul. Partizánska a asfaltovanie ulice by podľa neho malo prebehnúť až na budúci rok 

o d p o r ú č a   starostovi obce

 • prizvať majiteľa firmy Vodostav na stretnutie spolu s poslancami a  v  rámci kontrolného dňa doriešiť prednesené pripomienky a sťažnosti

b e r i e   n a    v e d o m i e

 • pripomienku poslanca Milana Matejova o poplatok za drobnú stavbu p. Ing. Veverku

o d p o r ú č a    komisii ŽP

 • preveriť a preskúmať daný problém

 

K bodu 9/

 

 Prijaté uznesenia bolo prítomnými  poslancami OZ schválené jednomyseľne, okrem uznesenia č.280/2010.

 

 Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.        

 

 

Štefan  G a h é r

starosta obce

 

Overovatelia :                      

 

Alžbeta Pavková

                              

Milan Matejov                                   

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

Prítomní poslanci: Dominik Černák, Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ján Gunda, Ján Hözl, Milan Matejov, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

 

Neprítomný poslanec:  Milan Černák

 

 

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Jacko_2011_...
Image Detail