Úvod VZN 2010 VZN č. 2/2010 - o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 13 až 11 °C a najvyššie denné teploty 18 až 20 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 13 až 11 °C a denné maximá 20 až 22 °C.

VZN č. 2/2010 - o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 18 August 2010 10:03

     Obec Skýcov na základe § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto

 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

OBCE   SKÝCOV  č . 2/2010 zo dňa 9.8. 2010

 

o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií

na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane

do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, orgánov samosprávnych krajov, orgánov samosprávy obce a pri konaní referenda (ďalej len nariadenie)

 

 

Čl. 1

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

 

1.Toto VZN upravuje umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií kandidujúcich politických strán,

koalícií, nezávislých kandidátov a ďalších subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň /ďalej len oprávnené subjekty/ 

v obci Skýcov na verejných priestranstvách na názornú agitáciu počas volebnej kampane – do EP, NR SR, NSK, prezidenta

SR, orgánov samosprávy obce a pri konaní referenda.

2.Nariadenie sa vzťahuje na všetku agitačnú činnosť uskutočňovanú vylepovaním, vyvesovaním pomocou reklamných,

propagačných a informačných zariadení.

3.Pod agitačnou činnosťou sa rozumejú všetky agitačné materiály uskutočňované písomnou, obrazovou, svetelnou,

zvukovou a figurálnou (trojrozmernou) formou.

    

 

Čl. 2

URČENIE  MIEST NA  VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

NA  VEREJNÝCH  PRIESTRANSTVÁCH

 

     Obecné zastupiteľstvo pre účely volebnej kampane určuje oprávneným subjektom, na umiestňovanie a vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách nasledovné miesta  :

1. Oznamovacie a informačné tabule OcÚ

2. Tabule nachádzajúce sa na autobusových zastávkach a na námestí obce Skýcov

 

     V záujme udržania verejného poriadku, estetizácie verejných priestranstiev v obci sa zakazuje vylepovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na iných miestach ako sú vyhradené v čl.2. tohto nariadenia.

 

Čl. 3

VYLEPOVACIA ČINNOSŤ A ÚDRŽBA

VYLEPOVACÍCH  PLỘCH

 

1.Vylepovanie volebných plagátov a údržbu  počas volebnej kampane na určenej ploche na informačnej tabuli si zaisťuje

oprávnený subjekt na vlastné náklady.

2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov má oprávnený subjekt.

 

 

Čl. 4

KONTROLA  A DODRŽIAVANIE USTANOVENÍ A SANKCIE

 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení nariadenia vykonávajú poverení pracovníci OcÚ, poslanci OZ a kontrolór obce.

2.  Za porušenie tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

v znení neskorších predpisov.

3. Starosta obce môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickým osobám uložiť pokutu až do výšky 6.638,- EUR

v zmysle ustanovenia § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení zmien a doplnkov.

 

 

Čl. 5

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

 

1.Týmto nariadením sa ruší VZN  o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov zo dňa 28.9.2006.

2.Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 2/2010 bolo schválené uznesením č. 281/2010 Obecného zastupiteľstva  

v  Skýcove dňa 9. augusta  2010.

3.Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

 

 

Štefan  G a h é r

starosta obce

 

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli od 26.7.2010 do 6.8.2010.

 

VZN zverejnené dňa: 7.8. 2010

VZN zvesené dňa : 23.8. 2010

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
akademia201...
Image Detail