Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 48. zasadnutie OZ Skýcov - 13. septembra 2010
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

48. zasadnutie OZ Skýcov - 13. septembra 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 22 September 2010 13:17

Zápisnica

zo 48. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 13. septembra 2010.

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 8 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Dominik Černák, Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ján Gunda, Ján Hözl, Milan Matejov, Jarmila Minárová a Alžbeta Pavková.

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Návrhovú komisiu tvoria Dominik Černák a Milan Matejov. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra Černáka a Jarmilu Minárovú.

 

U z n e s e n i a

z štyridsiatehoôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 13. septembra 2010

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

 

1.        Správu o plnení uznesení OZ a volebného programu

2.        Správy audítora o vykonaní auditu za rok 2009

3.        Rozbor hospodárenia obce za 1. polrok 2010

4.        Organizácia prevádzky MFI

5.        Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v nasledujúcom volebnom období

6.        Určenie volebných obvodov a počet poslancov OZ, ktorý sa volí vo voľbách do orgánov samosprávy 27. novembra 2010

7.        Voľné návrhy

8.        Uznesenie

 

U z n e s e n i a

 

K bodu 1/

Uznesenie č.  286/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a      v e d o m i e

písomnú správu starostu obce o plnení uznesení OZ a volebného programu obce (je prílohou k zápisnici)

k o n š t a t u j e

že príslušné uznesenia OZ sa zabezpečujú priebežne a v náväznosti so schváleným VP

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 287/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a       v e d o m i e

správu nezávislého audítora za vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2009, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 a správu o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2009

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 288/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e      n a      v e d o m i e

rozbor hospodárenia obce Skýcov za 1. polrok 2010

správu kontrolórky obce k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2010

k o n š t a t u j e, ž e

príjmy za 1. polrok dosiahli výšku 245 406,63 €, čo je 57,08 %-né plnenie rozpočtu

výdavky obce za 1. polrok dosiahli výšku 184 896,24 €, čo je 62,1 %-né plnenie rozpočtu

výdavky Základnej školy za 1. polrok dosiahli výšku 57 267,14 €, čo je 43,31 %-né plnenie rozpočtu

celkové výdavky obce a Základnej školy za 1.polrok dosiahli výšku 242 163,39 €, čo je 56,32 %-né plnenie rozpočtu

s c h v a ľ u j e

rozbor hospodárenia obce Skýcov za 1. polrok 2010 (Pri hlasovaní bolo 7 poslancov za a 1 poslankyňa J. Minárová bola proti)

vyplatenie polročných odmien orgánom obce v zmysle schváleného rozpočtu

o d p o r ú č a        p l á n o v a c e j      k o m i s i i

aby v náväznosti na rozpracované rozvojové aktivity a drobné aktivity týkajúce sa opravy a údržby majetku zapracovala do návrhu úpravy rozpočtu na II. polrok 2010

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 289/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e       n a      v e d o m i e

odporúčania komisie zo zástupcov športových klubov zo dňa 6.9.2010 (je prílohou zápisnice)

záujem štyroch uchádzačov o miesto správcu MFI (Ján Pauček, Peter Jenis, Gabriela Žikavská a Jozef Miškov)

o d p o r ú č a      s t a r o s t o v i      o b c e

prijať na dohodu o vykonaní práce p. Petra Jenisa

s c h v a ľ u j e

doplnok č. 1 k VZN č. 1/2010 – Prevádzkový poriadok športového areálu obce Skýcov, kde sa upravuje čl. 6 – Cenník pre užívateľov (občanov zo Skýcova) nasledovne: tenis – 3 €/hod., ostatné kolektívne športy (futbal, nohejbal, basketbal, volejbal, hadzaná hokejbal, zimné športy – hokej, korčuľovanie) – 6 €/hod.

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 290/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

podľa § 11 ods. 4 písm.i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

určuje

že vo volebnom období 2010 až 2014 bude starosta obce Skýcov vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok)

 

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 291/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

určuje

že Obecné zastupiteľstvo v Skýcove bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec 

 

 

K bodu 7/

Uznesenie č. 292/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e      n a      v e d o m i e

interpelácie viacerých poslancov, že v obci je viac nefunkčných neónov a rozhlasov a je potrebné uskutočniť ich opravu

požiadavku poslanca Milana Matejova, aby Ing. Veverka zamykal zadný vchod do budovy OcÚ. Ing. Veverka zobral túto požiadavku na vedomie a slúbil, že bude dohliadať na zamykanie zadného vchodu

vyvolané investície v r. 2010:

1.        odvodnenie a spevnenie časti ul. Družstevná v dĺžke 160 bm

2.        ukončenie GP a výkup pozemkov na ul. Za humnami pre MK a výstavbu rodinných domov

3.        výstavba novej kanalizačnej stoky na ul. Mierová v dĺžke cca 300 bm

4.        oplotenie cintorína v areáli DS

5.        odvodnenie ul. Topoľčianska – Rakytie

6.        oplotenie areálu MFI

7.        oprava oplotenia ZŠ

8.        ochranný náter rozhľadne

9.        majetkovoprávne vysporiadanie novonavrhovaného areálu pre zberný dvor druhotných surovín v areáli bývalého PD

10.     geodetické zameranie a majetkovoprávne vysporiadanie územia pre IBV v školskom areáli

11.     obnova pamätníka z I. a II. svetovej vojny pod kostolom

názor poslankyne Jarmily Minárovej, aby sa už nezačínali realizovať žiadne nové investičné aktivity, vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa už realizuje mnoho akcií a finančne sa to do konca roka nedá zvládnuť. Je potrebné už len dokončievať rozbehnuté akcie.

 

K bodu 8/

     Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne okrem uznesenia č. 288/2010 .

     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce  sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Štefan Gahér

starosta obce

 

Návrhová komisia:

Dominik Černák

Milan Matejov    

 

Overovatelia:       

Ľubomír Černák  

Jarmila Minárová

               

Zapísala: Bc. Janka Medvecová

 

Prítomní poslanci:

Dominik Černák, Ľubomír Černák, Pavol Drienovský, Ján Gunda, Ján Hozl, Milan Matejov, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Neprítomný poslanec : Milan Černák

Ďalej boli prítomní: kontrolórka obce Ľudmila Herdová,

p.Perter Jenis a Ing. Josef Veverka

 

 

 

Prílohy k zápisnici:

K bodu 1/

Správa o priebehu a rozpracovanosti schválených akcií VP

 

1. MFI stavebne ukončená akcia si vyžiada naviac náklady na realizáciu dodatočného oplotenia. Neuhradené náklady na samostatné volejbalové ihrisko, odvodnenie a plochu detského ihriska sú v štádiu riešenia. Predpokladané neuhradené náklady sú cca 25 000,- €.

2. Rekonštrukcia kanalizácie na ul. Partizánska je sprevádzkovaná. Po dnešnom kontrolnom dni zostala úprava pôvodnej kanalizácie zakrytím revíznych šácht a spätné úpravy MK. Po dohode s dodávateľom stavby a na základe odporúčania účastníkov kontrolného dňa by sa spätné úpravy mali realizovať v jarnej časti r. 2011 v spolupráci s dodávateľom investičnej akcie výmeny hlavného vodovodného potrubia a vodovodných prípojok a dodávateľom investičnej akcie Rekonštrukcia centrálnej zóny tak, aby celá Partizánska ulica bola povrchovo upravená až po vodojem pod Vápenným vrchom s príslušnou dohodou o spolufinancovaní zainteresovaných investorov a dodávateľov. Po dohode s daodávateľom f. Vodostav bude aj alikvotná časť nákladov uhradená až po ukončení spätných úprav.

3. Výmena hlavného vodovodného potrubia na ul. Partizánska je akcia v investorstve ZsVS, a.s. Nitra a týka sa zásobovania pitnou vodou celej obce. Organizácia výstavby a technológia výmeny potrubia, akokoľvek sú progresívne, spôsobili potiaže pri realizácii. Dlhotrvajúci výpadok v zásobovaní pitnou vodou a napriek bezvýkopovej technológie a rozkopaná ulica nenasvedčujú o vhodnosti tejto technológie pre podmienky Partizánskej ulice. Bez ohľadu na to, odstránenie úniku pitnej vody sa v konečnom dôsledku môže rovnať získaniu rovnakého množstva pitnej vody z nových zdrojov, ktoré v obci evidentne absentujú.

4. Zateplenie budovy OcÚ – na základe požiadaviek SIEA boli zo strany obce vybavené všetky náležitosti. V minulých dňoch sme poistili budovu OcÚ a zvlášť investičné náklady (materiál), ktorý bude použitý na rekonštrukciu. Akcia by sa mala bez ďalších nákladov obce realizovať už v druhej dekáde mesiaca september – október 2010 s nákladom 120 000,- € po ukončení výberového konania. Náklady na výmenu strešnej krytiny budú predmetom ďalších rokovaní.

5. Oprava pamätníka z I. a II. svetovej vojny – na základe infromácie z Obvodného úradu Nitra naša požiadavka vo výške cca 14 000,- € nebola zaradená na realizáciu v r. 2010 – 2011. Na zváženie zostáva ponuka na obnovu za cca 2 500,- € súkromnou firmou z Nového Tekova z vlastných zdrojov.

6. Rekonštrukcia VO – zo strany obce boli zrealizované všetky požiadavky. Čakáme na schválenie zo strany MH SR.

7. Zateplenie a rekonštrukcia budovy ZŠ – na túto akciu je vypracovaný realizačný projekt. Keď sa nezmenia pravidlá financovania, alebo keď sa nenájde vhodný investor ako v prípade zateplenia budovy OcÚ, tak sa s realizáciou musí čakať.

8. IBV v nadmernom školskom areáli – realizácii projektu musí predchádzať majetkovoprávne vysporiadanie na základe GP, vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a výstavba inžinierskych sietí, ktorým by mala predchádzať provizórna úprava prístupovej MK na ul. Družstevná spevnením a odvodnením povrchu.

9. Revitalizácia centrálnej zóny – akcia započala výstavbou nadúrovňového chodníka v centrálnej časti obce SO – 02. Pokračovanie bude mať výstavbou námestia.

10. Majetkovoprávne vysporiadanie MK – po ukončení GP na ul. Partizánska by akcia mala pokračovať vykupovaním nevysporiadaných resp. zahradených častí MK do majetku obce.

Štefan Gahér, starosta obce

 

Príloha k bodu 1/

Správa o plnení uznesení OZ a volebného programu obce Skýcov k 13.9.2010

 

     Ostatná písomná správa bola prerokovaná na 46. schôdzi OZ dňa 21.6.2010. Na 46. schôdzi bolo prijatých 6 uznesení.

     Uznesením č. 272/2010 OZ schválilo písomnú správu o plnení uznesení a zabezpečovaní rozvojového programu obce ku dňu 21.6.2010. OZ konštatovalo, že starosta obce zabezpečoval všetky rozvojové aktivity v súlade so schváleným volebným programom obce.

     Uznesením č. 273/2010 OZ vzalo na vedomie ťaživú povodňovú situáciu obyvateľov na ul. Topoľčianska vrátane korešpondencie medzi ZsVS, a.s. Nitra, obcou a obyvateľmi. Situácia sa dočasne upokojila poklesnutím hladiny spodnej vody po období dažďov a čiastočnom odškodnení najviac postihnutých obyvateľov. Na návrh Ing. Kročku navštívil obec tzv. nezávislý geológ, ktorý však nemal kompetenciu na vypracovanie odvodňovacieho projektu. Sám navrhol, aby projekt zrealizoval Ing. Malík so ZsVS, ktorého obyvatelia predtým odmietli. Následne prácu na projekte odvodnenia odmietol aj Ing. Malík. Problematika je pre odhadovaný vysoký investičný náklad nezávislým geodetom (597 490,- € - cca 18 mil. Sk) otázkou budúcich projektov do r. 2013 z eurofondov.

     Uznesením č. 274/2010 OZ schválilo organizačné opatrenia k ďalšej realizácii schválených rozvojových aktivít:

návrh rekonštrukcie VO s 5% finančným príspevkom vo výške 12 375,- € z vlastných zdrojov. Oznámenie o schválení projektu sme k dnešnému dňu neobdržali.

premiestnenie medziskládky odpadu na súkromný pozemok Dušana Gahéra bolo zrealizované

návrh na odkúpenie pozemku v areáli bývalého PD zatiaľ nie je realizovaný. Geodeti uskutočňujú práce na zameraní ul. Partizánska. Po ukončení tejto práce by sme mali rozhodnúť čo skôr zamerať – IBV v areáli školskej záhrady alebo zberný dvor?

     Uznesením č. 275/2010 OZ vzalo na vedomie ústnu správu starostu obce o slávnostnom odovzdaní MFI do užívania ako aj organizačné opatrenia k jeho prevádzke. OZ odporučilo, aby sa z dôvodu vzniknutej ťaživej finančnej situácie prehodnotil pracovný úväzok správcu MFA. Medzičasom správca MFA v skúšobnej dobe s obcou rozviazal pracovný pomer. Rozhodnutím starostu obce počas letných prázdnin MFI bolo v prevádzke v režime, ktorý zabezpečoval jeho plné využitie aj bez správcu avšak zdarma, čo sa negatívne odrazilo na spokojnosti užívateľov, ale aj nespokojnosti majiteľov priľahlých nehnuteľností najmä p. Boženy Žikavskej. Na základe rokovania so zainteresovanými dňa 6.9.2010 by mal byť dnes prijatý návrh riešenia prevádzky do konca r. 2010. Na vyhlásenie rozhlasom reagovali 4 záujemcovia, ktorí vzali na vedomie podmienky Dohody o vykonaní práce.

     Uznesením č. 276/2010 OZ schválilo rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2010. OZ schválilo návrh na úpravu rozpočtu po uplynutí 1. polroku 2010.

     Uznesením č. 277/2010 OZ vzalo na vedomie dotaz Ľubomíra Černáka a odpoveď starostu obce Štefana Gahéra ohľadom realizácie lapačov snehu, ktoré prisľúbil zrealizovať p. Ľ. Ondrejmiška, realizátor rekonštrukcie strechy na MŠ, za oneskorenú dodávku. K dnešnému dňu napriek niekoľkonásobnému telefonickému prísľubu akcia nie je zrealizovaná. V spolupráci so zamestnancami VPP sme zabezpečili zadržanie súkromného materiálu v areáli MŠ až do zrealizovania práce. OZ schválilo zaslanie výzvy Ing. Josefovi Veverkovi k realizácii výstavby výrobnej haly na pozemku, ktorý odkúpil od obce. S odpoveďou nás osobne oboznámi tu prítomný Ing. Veverka. Odpoveď tvorí prílohu zápisnice.

     47. schôdza OZ sa konala dňa 9. augusta 2010. OZ prerokovalo 9 bodov programu, k čomu bolo prijatých 8 uznesení.

     Uznesením č. 278/2010 OZ prerokovalo odvolanie Ing. Pečinku proti platobnému výmeru za vývoz a uskladnenie KO a jeho pripomienky k separovanému odpadu a vyjadrenie komisie ŽP a starostu obce. OZ odporučilo Ing. Pečinkovi zaplatiť dlžnú čiastku, čo OcÚ eviduje ako uhradenú pohľadávku. OcÚ rozpracováva problematiku zvýšenej informovanosti občanov s cieľom zníženia nákladov na likvidáciu KO a ostatných odpadov prostredníctvom komisie ŽP pri OZ v Skýcove.

     OZ uznesením č. 279/2010 schválilo návrh technických opatrení na dodatočné oplotenie areálu MFI zvýšením oplotenia. K dnešnému dňu uznesenie nebolo realizované.

     Uznesením č. 280/2010 OZ schválilo Rokovací poriadok OZ.

     Uznesením č. 281/2010 OZ schválilo VZN č. 2/2010 o šírení informácií počas volebných kampaní.

     Uznesením č. 282/2010 OZ vzalo na vedomie informáciu o organizačnom zabezpečení 22. ročníka NPCH a 66. výročia SNP.

     Uznesením č. 283/2010 OZ schválilo obsahovú prípravu dnešného rokovania OZ.

     Uznesením č. 284/2010 OZ schválilo umiestnenie kolotočov počas hodových sviatkov v areáli ZŠ.

     Uznesením č. 285/2010 OZ vzalo na vedomie pripomienky Ing. Pečinku na budovanie resp. rekonštrukciu kanalizácie na ul. Partizánska s odporučením, aby sa problematika preriešila počas kontrolného dňa. Tento sa uskutočnil dnes za účasti dvoch poslancov OZ, jedného zamestnanca obce, starostu obce, jedného obyvateľa obce a troch zástupcov dodávateľskej f. Vodostav Zlaté Moravce. Počas tvaromiestnej obhliadky, ktorá trvala cca 2 hodiny, boli doriešené všetky návrhy technického riešenia dokončievacích prác ako aj návrh technického riešenia na provizórne spojazdnenie a odvodnenie časti ul. Družstevná a postup prác na práve začatom projekte výstavba nadúrovňového chodníka na námestí v rámci Revitalizácie centrálnej zóny. Na základe pripomienky p. Milana Matejova, poslanca OZ, bola členkou komisie ŽP p. Máriou Danišovou a starostu obce p. Štefana Gahéra vykonaná obhliadka altánku, ktorý postavil v areáli OcÚ nájomca Ing. Josef Veverka. Bolo konštatované, že altánok nie je pevne spojený so zemou, čím objekt nepodlieha ohláseniu drobnej stavby podľa stavebného zákona.

 

Štefan Gahér, starosta obce

 

 

Príloha k bodu 4/

 

Obec Skýcov na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva tento

 

DOPLNOK  č. l

k VZN  obce Skýcov č. 1/2010

 prevádzkový poriadok športového areálu obce Skýcov

 

článok 6

cenník pre užívateľov

 

Cenník poplatkov za hodinu užívania, nezáleží na počte športovcov na ploche  :

Pre občanov zo Skýcova

Pre návštevníkov z iných obcí a miest

Tenis

3 € / h

6 € / h

Futbal

6 € / h

9 € / h

Nohejbal

6 € / h

9 € / h

Basketbal

6 € / h

9 € / h

Volejbal

6 € / h

9 € / h

Hádzaná

6 € / h

9 € / h

Hokejbal

6 € / h

9 € / h

Zimné športy – hokej, korčuľovanie

6 € / h

9 € / h

 

     Ostatné ustanovenia prevádzkového poriadku športového areálu Skýcov zostávajú nezmenené.

 

Štefan  G a h é r

starosta obce

 

Návrh doplnok k VZN bol zverejnený od 2.9.2010 do 13.9.2010

Dodatok č.1 k VZN č.1/2010 schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 13.9.2010 uznesením č. 289/2010. Zverejnené bolo vyvesením na úradnej tabuli od 14.9.2010 do 29.9.2010. Doplnok nadobúda účinnosť 15 dňom od zverejnenia.

 

 

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Svetlonos_2...
Image Detail