Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2007 11. zasadnutie OZ Skycov - 30.august 2007
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, najnižšie ranné teploty 9 až 7 °C a najvyššie denné teploty 15 až 17 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 8 až 6 °C a denné maximá 14 až 16 °C.

11. zasadnutie OZ Skycov - 30.august 2007 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 30 August 2007 12:00

Rokovanie 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril starosta Štefan Gahér, ktorý privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce a prizvaných hostí a zároveň konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 7 poslanci, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

Zároveň konštatoval že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Jarmilu Minárovú a Pavla Drienovského.

 

Uznesenia

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 30. augusta 2007

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

 

1.PD – výstavba cintorína

2.Organizačné zabezpečenie NCH Vápenný vrch - Skýcov Vápenice

3.Ďalší prenájom kultúrneho domu

4.Rôzne

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 61/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

-informáciu starostu obce o projektovej dokumentácii nového cintorína, ktorého realizácia je v pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v roku 2008

-pripomienku poslankyne J.Minárovej ohľadom oddelenia cintorína hornej a spodnej časti

-pripomienku poslanca Milana Černáka – preveriť možnosť solárneho osvetlenia cintorína

-požiadavku vyzvať majiteľa f. DALI p. Magušína na odstránenie stĺpov lámp zasahujúcich do cintorína

s c h v a ľ u j e

-projekt dokumentácie výstavby nového cintorína k stavebnému konaniu (všetci prítomní poslanci boli za)

K bodu 2/

Uznesenie č. 62/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

-informáciu starostu obce o organizačnom zabezpečení a príprave podujatia 2. ročníka Náučného chodníka „Vápenný vrch – Skýcov Vápenice“, ktorý sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2007

-v programe je naplánované vystúpenie DH Skýcovanka, speváckeho súboru Vápenkár, varietná estráda Klauniáda, prehliadka jednotlivých lomov NCH, ukážka pálenia vápna, obľúbená akcia „všetko po 10,- Sk a súťaž v pílení dreva ručnou pílkou o „Skýcovské poleno 2007“ v kategóriách – mužská dvojica, ženská dvojica, zmiešaná dvojica a dvojica junior do 15 rokov

K bodu 3/

Uznesenie č. 63/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

-informáciu starostu obce ohľadom ďalšieho prenájmu kultúrneho domu, z dôvodu skončenia nájomnej zmluvy k 31.8.2007 nájomcovi Ing.P.Matejovi – DIANA BAR

-starosta upozorňoval na časté ničenie majetku a vandalizmus v nočných hodinách a nedodržiavanie otváracích hodín baru

-Ing. Peter Matejov požiadal OZ o predĺženie nájomnej zmluvy

-písomnú žiadosť Mariána Miškovho o prenájom celého KD

-pripomienku poslanca Pavla Drienovkého vyhlásiť nový konkurz na prenájom KD s konkrétnymi podmienkami o nájme a zaslať ich všetkým trom doterajším záujemcom

-pripomienky poslanca Ľubomíra Černáka ohľadom revízií v KD, pripraviť nové podmienky nájmu a tieto zverejniť, vypracovať VZN o dodržiavaní poriadku v obci, návrh na predĺženie nájomnej zmluvy doterajšiemu nájomcovi do konca roka 2007

-informácie Ing. Petra Matejova majiteľa Diana baru ohľadom nedodržiavania otváracích hodín, že hostia z baru nie sú vždy zodpovední za škody na majetku, požiadavku na osvetlenie námestia úspornými žiarovkami pred KD, o zvážení možnosti zakúpenia kamerového systému, ďalej pripomenul poškodenú kanalizáciu v pivničných priestoroch KD, čím sa ohrozuje skorodované potrubie na plyn

OZ s c h v a ľ u j e

-dodatok k zmluve o predĺžení nájmu KD Ing. Petrovi Matejovi – Diana bar do konca roka t.j. 31.12.2007 ( z prítomných poslancov boli 5 za a zdržali sa 2 poslanci Dominik Černák a Milan Matejov)

-aby v prípade skončenia nájomného vzťahu, doterajší nájomca Ing. Peter Matejov v priebehu do konca mesiaca január t.j. 31.1.2008 vypratal prenajaté priestory a uviedol ich do pôvodného stavu

OZ u k l a d á

-plánovacej komisii, aby v spolupráci so starostom obce vypracovali podmienky prenájmu KD s tým, že výberové konanie prebehne do konca októbra 2007

K bodu 4/

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne, okrem uznesenia č. 63/2007 ktoré schválilo 5 poslancov a 2 sa zdržali.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomný za účasť a zasadnutie ukončil.

Štefan G a h é r

starosta obce

Overovatelia : Jarmila Minárová .................................................

 

Pavol Drienovský .................................................

 

Zapísala
Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 17:52
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
volejbal 20...
Image Detail