Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 49. zasadnutie OZ Skýcov - 28. októbra 2010
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

49. zasadnutie OZ Skýcov - 28. októbra 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 05 November 2010 14:01

Zápisnica

z 49. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 28. októbra 2010.

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Dominik Černák, Ľubomír Černák, Milan Černák, Milan Matejov, Jarmila Minárová a Alžbeta Pavková.

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Milana Matejova a Alžbetu Pavkovú.

 

U z n e s e n i a

z štyridsiatehodeviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 28. októbra 2010

 

     Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1.Správu o plnení uznesení OZ

2.Správu o stave a rozpracovanosti investičných akcií rozvojového programu obce

3.Schválenie právnych úkonov k projektu zateplenia budovy OcÚ

4.Organizačné opatrenia k projektu výmeny palivovej základne v budove ZŠ

5.Rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2010 a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2010

6.Organizačné zabezpečenie jesenného verejného zhromaždenia občanov

7.Voľné návrhy

8.Uznesenie

 

U z n e s e n i a

K bodu 1/

Uznesenie č. 293/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

 • ústnu správu starostu obce, že uznesenia zo 48. schôdze OZ v Skýcove neobsahujú ukladaciu časť ani termíny plnenia

Uznesenia č. 286 – 292/2010

OZ vzalo na vedomie

 • písomnú správu o plnení uznesení a VP a konštatovalo, že prijaté uznesenia a plnenie VP sa zabezpečujú priebežne
 • správu nezávislého audítora – audit účtovnej závierky za r. 2009, konsolidovanej účtovnej závierky a správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2009
 • odporúčanie prijať na dohodu p. P. Jenisa na miesto správcu MFI – uznesenie bolo realizované
 • interpeláciu poslancov zameranú na opravu VO a rozhlasu - realizované
 • odporúčanie poslankyne J. Minárovej, aby sa už nezačínali žiadne nové akcie investičného charakteru. Treba dokončievať rozbehnuté akcie.

 

OZ schválilo

 • rozbor hospodárenia za 1. polrok 2010
 • doplnok č. 1 k VZN 1/2010 „Prevádzkový poriadok MFI čl. 6 – Cenník pre užívateľov

OZ odporučilo plánovacej komisii

 • aby v náväznosti na rozpracované rozvojové aktivity a drobné aktivity zamerané na opravu a údržbu majetku zapracovala do návrhu úpravy rozpočtu na 2. polrok 2010

OZ určilo

 • že OZ v Skýcove bude mať aj vo volebnom období 2010 – 2014   9 poslancov a 1 starostu na plný úväzok

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 294/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

 • správu o stave a rozpracovanosti investičných akcií rozvojového programu obce
 • informáciu o jednaní starostu obce p. Štefana Gahéra v prítomnosti zamestnanca obce p. Milana Dávida, ktorý bol poverený dozorovaním počas výstavby MFI so zástupcami dodávateľa SportReal Nitra. Na predmetnom jednaní bola dosiahnutá dohoda o znížení ceny cca o 4.500,- € a zaplatenie zvyšnej čiastky 20.000,- € v dvoch splátkach. Jednu splátku vo výške 10.000,- € do konca novembra 2010 a druhú splátku v rovnakej výške do konca júna 2011.
 • informáciu o jednaní s f. Vodostav Zlaté Moravce – dodávateľ Rekonštrukcie kanalizácie na ul. Partizánska a f. Mikrovrt Bratislava – dodávateľ Rekonštrukcie hlavného vodovodného potrubia na ul. Partizánska o zámere resp. požiadavke obce realizovať konečné spätné úpravy MK až v jarnej časti r. 2011 a zaplatení zvyšku zmluvnej ceny 8.523,16 € po ukončení prác firmou Vodostav Zlaté Moravce

schvaľuje

 • návrh na predĺženie termínu realizácie investičnej akcie „ Regenerácia centrálnej zóny – Skýcov“ o 6 mesiacov, t.j. do 30.6.2011
 • realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia VO“ v r. 2011

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 295/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

 • v súlade s § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam – budovy Obecného úradu Reg.č.: 9/EE/2010/BA021/28/Z, z dôvodu realizácie projektu zateplenia budovy OcÚ prostredníctvom f. Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 296/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

 • projekt „Rekonštrukcia uhoľnej kotolne za biomasu a solárnu energiu“ v budove ZŠ a zaslanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu v objeme 326.654,87 € prostredníctvom f. IBANK-CCC Banská Bystrica. V prípade úspešnosti projektu sa akcia bude realizovať v r. 2011. Náklady obce vo výške 5% predstavujú sumu 16.332,74 €. Projekt obsahuje výmenu súčasných neefektívnych kotlov ÚK na uhlie za dva 150 kW kotle na biomasu (drevnú štiepku) plus osadenie slnečných kolektorov na TÚV a dohrev ÚK. Úspešnosť projektu a jeho realizácia v r. 2011 je v súlade so zámerom udržania ZŚ a predpokladom na zlúčenie ZŠ s MŠ do jednej budovy.

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 297/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

 • že plánovacia komisia neprerokovala rozbor hospodárenia obce Skýcov za 3. štvrťrok 2010 a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2010
 • návrh plánovacej komisie, aby sa rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2010 a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2010 prerokoval v náhradnom termíne

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 298/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

 • organizačné zabezpečenie jesenného verejného zhromaždenia občanov na deň 21. novembra 2010.
 • Program: skladanie účtov poslancov a starostu obce

    predstavenie kandidátov na poslancov a starostu obce

 

K bodu 7/

Uznesenie č. 299/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

a) berie na vedomie

 • návrh vedenia ŽS na vyradenie DHM nad 16,60 €

OZ ukladá

 • inventarizačnej komisii v zložení Ľubomír Černáka a Alžbeta Pavková vykonanie fyzickej inventarizácie za účasti zástupcu ZŠ

b) OZ berie na vedomie

 • list Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre o postúpení podnetu p. Mariána Pavkova (príloha zápisnice)

OZ odporúča

 • prerokovať problematiku na jesennom verejnom zhromaždení občanov po oficiálnom programe

c) OZ berie na vedomie

 • problematiku nedostatku exponátov do 2. časti vlastivedného múzea

OZ schvaľuje

 • návrh na výrobu prezentačného videozáznamu z dostupných dokumentačných materiálov a historiografie povojnového vývoja obce

d) OZ schvaľuje

 • návrh na  odpredaj 5 ks skeletových dvojhrobov na novom cintoríne za aktuálnu cenu 1.000,- €
 • zakúpenie nových skeletov za finančné prostriedky získané z predaja už vybudovaných dvojhrobov tak, aby bol sektor skeletových hrobov vyplnený

e) OZ schvaľuje

 • zámer na umiestnenie zberného dvora druhotných surovín do areálu bývalého PD v jeho dolnej časti za rodinným domom Vendelína Matejova

OZ odporúča starostovi obce

 • aby v spolupráci s plánovacou komisiou vytýčili záujmové územie a následne objednali GP

                                                                          Termín: do konca r. 2010

K bodu 8/

     Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

 

     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce  sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Štefan Gahér

starosta obce

 

Overovatelia:

Milan Matejov    

Alžbeta Pavková

 

Zapísala: Bc. Janka Medvecová

 

Prítomní poslanci: Dominik Černák, Ľubomír Černák, Milan Černák, Milan Matejov, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

a kontrolórka obce Bc. Ľudmila Herdová

Neprítomní poslanci: Pavol Drienovský, Ján Gunda, Ján Hozl

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
ucta_k_star...
Image Detail