Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2007 12 .zasadnutie OZ Skýcov - 12.október 2007
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Slnečno, najnižšie ranné teploty 3 až 1 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 5 až 3 °C a denné maximá 16 až 18 °C.

12 .zasadnutie OZ Skýcov - 12.október 2007 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 12 Október 2007 12:00

Rokovanie 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril starosta Štefan Gahér, ktorý privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce a zároveň konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 8 poslanci, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

Zároveň konštatoval že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Milana Černáka a Pavla Drienovského.

 

Uznesenia

zo dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 12. decembra 2007

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

 

Správu o plnení uznesení OZ

Návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skýcov do roku 2014

Uznesenie

 

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 64/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

správu starostu obce o plnení uznesení OZ

informácie starostu obce o stave prípravných prác na opätovné pochovávanie v novom cintoríne, ktorého realizácia je v PHSR obce naplánovaná v roku 2008

rozpočet na cintorín je cca 3.200.000,- Sk s možnosťou realizácie na viac etáp

informáciu ohľadom prípravy výberového konania na prenájom KD

K bodu 2/

Uznesenie č. 65/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

informácie starostu obce Štefana Gahéra a Mgr. Jozefa Zvolenského o návrhu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skýcov na obdobie rokov 2007 – 2014

u k l a d á spracovateľovi PHSR Mgr. Zvolenskému

zapracovať pripomienky a návrhy prizvaných hostí – predsedov rôznych organizácií a podnikateľských subjektov v obci

s c h v a ľ u j e

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skýcov na obdobie rokov 2007 - 2014

 

K bodu 3/

Prijaté uznesenia boli prítomnými 8 poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomný za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Štefan G a h é r

starosta obce

 

 

 

Overovatelia : Ľubomír Černák .................................................

 

 

Milan Matejov .................................................

 

 

Zapísala: Gabriela Pauková

Posledná úprava Pondelok, 16 December 2013 15:39
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Countrycros...
Image Detail