Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 Záznam z VZO zo dňa 21.11.2010
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

Záznam z VZO zo dňa 21.11.2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 23 November 2010 09:34

Z á z n a m

z  predvolebného   VEREJNÉHO  ZHROMAŽDENIA  OBČANOV ,

ktoré sa konalo v nedeľu dňa 21. novembra 2010


     Verejného zhromaždenia občanov v spoločenskej sále kultúrneho domu sa zúčastnilo cca 200 občanov (podpísaných v prezenčnej listine bolo 154 občanov). Zhromaždenie otvoril a viedol poslanec p. Ľubomír Černák – predseda finančnej komisie. Ďalej bol prítomný  starosta obce p. Štefan Gahér,   za predsedníckym stolom určeným pre poslancov OZ boli prítomní – p. Alžbeta Pavková, p. Jarmila Minárová, p. Milan Matejov, p. Milan Černák, p. Ján Gunda. V hľadisku sa nachádzali aj poslanci p. Dominik Černák a p. Ján Hözl. Ďalej boli prítomní zamestnanci OcÚ, všetci kandidáti na nového starostu obce  a kandidáti na poslancov OZ .

 fotografie si môžete pozrieť tu

Program VZO :

1.        „Skladanie účtov“ samosprávnych orgánov obce - poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce za roky 2007 - 2010

2.        Predstavenie nových  kandidátov na starostu obce a poslancov OZ

3.        Diskusia

 

K  bodu 1/

     „Skladanie účtov“ samosprávnych orgánov obce za volebné obdobie rokov 2007 - 2010, predniesol starosta obce p. Štefan Gahér. Zhodnotil prácu OcÚ a poslancov OZ, informoval o zrealizovaných projektoch, rozpracovaných projektoch, projektoch pripravených na realizáciu v r. 2011 a o požiadavkách, ktoré OZ z finančných dôvodov neodporučilo začínať v r. 2010. V závere sa poďakoval prítomných občanom za bohatú účasť, poslancom OZ, svojej rodine a manželke. Novým kandidátom zaželal veľa úspechov do ďalšej práce pre obec. Správa je prílohou záznamu.

 

K  bodu 2/

     p.Ľ.Černák vyzval prítomných zástupcov jednotlivých strán, aby predstavili svojich kandidátov. Za KDH predstavil kandidátov p. Erik Červík, za SNS p. Milan Matejov, ostatných predstavil p. Ľ.Černák.

     Miestna volebná komisia v Skýcove pre voľby do orgánov samosprávy obce zaregistrovala 5 kandidátov na starostu obce a 16 kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Kandidáti na starostu obce Skýcov :

1. Milan Dávid, 40 r., Skýcov ul. Hlavná 69, strojný mechanik, nezávislý kandidát

2. Pavol Drienovský ml.,Bc., 26 r., Skýcov ul.Pod Vŕškami 449,živnostník,nezávislý kandidát

3. Ľubomír Hosťovecký, 48 r., Skýcov ul. Tabaková 70, mechanizátor,  kandidát koalície :

    Kresťanskodemokratické hnutie, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

4. Tomáš Kolembus, Mgr., 27 r., Skýcov ul. Športová 386, učiteľ, nezávislý kandidát

5. Jarmila Škorcová, 49 r., Skýcov ul. Pod Vŕškami 475, živnostníčka, nezávislý kandidát

 

Kandidáti na poslancov OZ :

1.  Jozef Bernát, 44 r., Skýcov ul. Športová 395, majster, nezávislý kandidát

2. Dominik Černák, 59 r., Skýcov ul. Tabaková 88, robotník, Slovenská národná strana

3. Ľubomír Černák, 55 r., Skýcov ul. Za humnami 113, živnostník, Slovenská národná strana

4. Milan Černák, 51 r., Skýcov ul. Mierová 367, predavač, Ľudová strana – Hnutie za

    demokratické Slovensko

5. Roman Černák, Ing., 27 r., Skýcov ul. Mierová 344, operátor sekundárneho okruhu,

    nezávislý kandidát

6. Rudolf Dávid, Ing., 54 r., Skýcov ul. Konopniská 143, lesník, SMER  - sociálna

    demokracia

7. Marián Gunda, Ing., 26 r., Skýcov ul. Konopniská 151, technológ, SMER – sociálna

    demokracia

8. Gabriela Herdová, 34 r., Skýcov ul. Za humnami 132, administratívna pracovníčka,

    Kresťanskodemokratické hnutie

9. Miroslav Jurík, Ing., 41 r., Skýcov ul. Topoľčianska 175, lesný inžinier, nezávislý

     kandidát

10. Zuzana Juríková, Mgr., 36 r., Skýcov ul. Pod Vŕškami 458, učiteľka, nezávislý kandidát

11. Milan Krigovský, Ing., 47 r., Skýcov ul. Hlavná 66, technik, Kresťanskodemokratické

      hnutie

12. Jarmila Minárová, 51 r., Skýcov ul.Za humnami 135, technicko-hospodárska pracovníčka,

      nezávislý kandidát

13. Vladimír Ondrejka, ml. Mgr., 24 r., Skýcov ul. Školská 298, učiteľ, nezávislý kandidát

14. Jozef Pavkov, 54 r., Skýcov ul. Konopniská 139, robotník, SMER – sociálna demokracia

15. Alžbeta Pavková, 60 r., Skýcov ul. Partizánska 286, dôchodkyňa, Ľudová strana  – Hnutie

      za demokratické  Slovensko

16. Ľuboš Žikavský, 40 r., Skýcov ul. Hlavná 217, robotník, Slovenská národná strana

 

K  bodu 3/

     Jednotliví kandidáti na nového starostu obce Skýcov sa v diskusii prihovorili k občanom a predniesli im svoje návrhy, predstavy a plány v rámci svojich volebných programov.

 

Ďalej v rámci diskusie vystúpili :

-          zástupca strany SNS p. Rumanko, ktorého zarazil pokles obyvateľov obce z hľadiska demografického vývoja, podporil kandidátov SNS

-          okresný predseda KDH p. Kráľ, ktorého prekvapila veľká účasť občanov na VZO, zároveň podporil kandidátov KDH

-          Ing. J.Husák, poďakoval starostovi obce p.Š.Gahérovi za jeho 24 rokov práce pre obec a občanov Skýcova, ďalej vyzval prítomných občanov, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili komunálnych volieb 27.11.2010 a svojou slobodnou voľbou si vybrali svojich kandidátov

-          p. Ľ.Černák poďakoval starostovi obce p. Štefanovi Gahérovi za všetky dobré rozhodnutia v prospech obce

 

     Po ukončení diskusie, poslanec p. Ľubomír Černák sa poďakoval všetkým prítomným a VZO ukončil.

 

Štefan G a h é r

starosta obce Skýcov

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

v Skýcove dňa 21. novembra 2010

 

 

             príloha č.1

Správa starostu obce p. Štefana Gahéra

„Skladanie účtov poslancov a starostu obce za volebné obdobie 2006 – 2010 zverejnená na predvolebnom VZO dňa 21. novembra 2010.

V uvedenom období samosprávu obce zabezpečovali :

Starosta obce – Štefan Gahér

Obecné zastupiteľstvo s počtom 9 poslancov :

1.        Dominik Černák

2.        Ľubomír Černák

3.        Milan Černák

4.        Pavol Drienovský

5.        Ján Gunda

6.        Ján Hözl

7.        Milan Matejov

8.        Jarmila Minárová

9.        Alžbeta Pavková

Obecná rada nebola zriadená.

Funkciu kontrolórky obce vykonávala od 19.3.2007 do 18.10.2008 Ing. Ľudmila Kelemenová. Od 1.1.2009 je kontrolórkou obce Bc. Ľudmila Herdová.

Komisie OZ ako iniciatívne orgány OZ a poradné orgány starostu obce.

1)       Plánovacia komisia v zložení : predseda Ľ.Černák, členovia A.Pavková a J.Minárová, tajomníčka Bc. J.Medvecová

2)       Komisia služieb v zložení : predseda M.Matejov, členovia J.Gunda a P.Drienovský, tajomníčka M.Danišová

3)       Komisia pre spoluprácu s občianskymi združeniami, fyzickými osobami a politickými stranami v zložení : predseda D.Černák, členovia J. Hözl a M.Černák, tajomníčka G.Pauková

 

     Rozpracovanie uznesení a výkon samosprávnych funkcií o.i. zabezpečoval OcÚ v zložení:

-          Bc. Janka Medvecová, účtovníčka obce

-          Mária Danišová, pokladníčka obce

-          Gabriela Pauková, referentka a matrikárka obce

Súčasťou organizačnej štruktúry samosprávy bol aj Zbor pre občianske záležitosti. Obec priamo spravovala MŠ so školskou jedálňou a prostredníctvom riaditeľa aj ZŠ, ako samostatný právny subjekt.

Nepriamymi org. zložkami najmä v oblasti kultúry a spol. aktivít obec organizačne a finančne zabezpečovala najmä činnosť MĽK, DH Skýcovanka, Klub dôchodcov, spevácky súbor Vápenkár, DS Hrušov a zo športových klubov sa najväčšej podpory dostávalo FK Skýcov.

ZO SZPB úzko spojená s vojnovou históriou najmä SNP, mala aj vo volebnom období 2006-2010 nezastupiteľné miesto.

     Pietne spomienky na vypálenie obce a  oslavy SNP spojené s masovým turistickým podujatím NPCH, obec zviditeľňujú aj v súčasnosti.

     Pre schválené rozvojové investičné aktivity obec nedisponovala ani vo volebnom období 2006-2010 s dostatkom finančných prostriedkov na podporu ostatných záujmových klubov alebo aj jednotlivcov, ktorí sa uchádzali o podporu. V odôvodnených prípadoch sa našli finančné prostriedky, materiálna pomoc alebo aspoň priestor pre klubovú činnosť. Hovorím o streleckom klube, o drobnochovateľoch, o záhradkároch, o motocross klube, o biatlon klube, volejbalovom klube či stolnotenisovom klube. Aj politické strany môžu schôdzkovať v zasadačke OcÚ, či v KD.

     Konštatovanie, že aj spolupráca s podnikateľmi na území obce, cirkvou a správcami inžinierskych sietí bola zárukou rozvoja obce v sledovanom období, nehovoriac o spolupráci s centrálnymi orgánmi štátu a s masovokomunikačnými  prostriedkami, ktoré o obci prinášali pozitívne informácie o dianí a živote obyvateľov.

     Obec je aktívnym členom ZMOS-u, Požitavského regionálneho združenia, Regionálneho združenia Tríbečsko, Združenia Hrušovsko-beňadického mikroregiónu a členom odborového združenia SLOVES.

     K 1.1.2007 žilo v obci 1031 obyvateľov.

K dnešnému dňu je v obci k trvalému pobytu prihlásených 1008 obyvateľov.

Volebné právo ku dňu volieb do samosprávy obce bude mať 859 voličov. Toto je len doplnková informácia a svedčí o tom, že až 85 % populácie v našej obci môže využívať svoje volebné právo

Počet obyvateľov  za štyri roky klesol o 23 ľudí. (1031 + 85 – 108 = 1008)

Za uvedené obdobie zomrelo 54 obyvateľov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 54 občanov (spolu - 108 ľudí). Narodilo sa 23 detí a k trvalého pobytu v obci sa prihlásilo 62 obyvateľov (spolu + 85 ľudí).

     K samotnému skladaniu účtov poslancov a starostu obce, ako podklad poslúži zápisnica z predvolebného zhromaždenia občanov zo dňa 26. novembra 2006 a „Perspektíva ďalšieho rozvoja obce po r. 2006 predkladaná na tom istom VZO.

Predvolebné VZO sa v roku 2006 uskutočnilo 26. novembra.

Slávnostné zasadnutie novozvolených orgánov obce sa uskutočnilo 29.12.2006.

     Ku dňu 21.11.2010, teda k dnešnému dňu OZ rokovalo 50x, čo je v priemere viac, alebo častejšie ako každý mesiac, alebo o 100% viac, ako predpokladal zákon o obecnom zriadení. Okrem 50-tich rokovaní OZ, sme zorganizovali 7x zhromaždení obyvateľov k niektorým lokálnym problémom. 2x ul .Partizánska, 1x ul. Za humnami, 2x ul. Topoľčianska a 1x PHSR a 1x k návrhu ÚPD obce. O tom, že bolo čo riešiť, svedčí aj množstvo prijatých uznesení OZ. Bolo ich viac ako 300, cez ktoré sa priebežne usmerňovali a realizovali všetky rozvojové aktivity, vyplývajúce z  požiadaviek obyvateľov. K  niektorým vyjadrovali názor príslušné komisie OZ, ale všetky uznesenia resp. komplexnú agendu k vysokej spokojnosti zabezpečovali pracovníčky OcÚ.

Len pre zaujímavosť poviem pár štatistických čísel. Z kníh došlej a odoslanej pošty bolo za hodnotené obdobie  vybavených 2582 spisov. Z účtovných kníh sme vyčítali, že za hodnotené obdobie prešlo rukami účtovníčky viac ako 1753 prijatých a vystavených faktúr a 1899 výpisov z bankových účtov. Cez ruky pokladníčky obce prešlo viac ako 2130 pokladničných operácií. Matrikárka previedla za sledované obdobie 37 matričných zápisov do kníh úmrtí a manželstiev, vydaných bolo 70 matričných listín, osvedčených bolo 1185 podpisov a 312 listín, vybavených bolo 171 spisov, bolo vydaných 1702 platobných výmerov na miestne dane a poplatky atď.

     Všetky uznesenia a rozhodnutia orgánov obce rozpočet a správy o plnení boli zverejňované na úradnej tabuli, veľmi často aj s príslušnou fotodokumentáciou o budovaní, spoločenskom a kultúrnom živote obce.

Od r. 2007 sú prostredníctvom internetu a webovej stránky informácie dostupné prakticky do celého sveta.

V závere tejto časti mi dovoľte iba suché konštatovanie.

Za roky 2007 - 2010 obec hospodárila s rozpočtom :

-          v príjmovej časti vo výške 2.124.451,86 € t.j. 64.001.236,73 Sk

-          vo výdavkovej časti vo výške 2.110.535,31 € t.j. 63.581.986,74 Sk

Obec spravuje majetok v účtovnej hodnote cca 1.467.503,-€ t.j. 44.209.995,37 Sk.

     A o koľko sme zvýšili všeobecnú, spoločenskú hodnotu, alebo čo prispelo k zvýšeniu kvality života konkrétne ? Bez ohľadu na to, či investorom alebo ten, čo dával peniaze bola obec, EÚ, štát, alebo správcovia inžinierskych sietí a dopravnej infraštruktúry. Zámer bol iba jediný. Zvýšenie kvality života, životného prostredia pre obyvateľov, návštevníkov obce, podnikateľov, proste všetkých, s  konečným cieľom – zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj.

Čo k tomu predchádzalo ?

1)        

-          plánovacie dokumenty

-          plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2013

-          nový územný plán obce z roku 2009

 

2)       Ktoré projekty boli realizované ?

1.        Výstavba chodníka pozdĺž ul. Hlavná

2.        Rekonštrukcia oprava kanalizácie na ul. Hlavná

3.        Nový asfaltový koberec na ul. Hlavná

4.        Oprava asfaltového povrchu na námestí – kruhový objazd

5.        Predĺženie chodníka od pomníka pod kostolom po vstup do cintorína

6.        Premostenie jarku pod kostolom (H.Géciová)

7.        Výstavba nového chodníka ľavou stranou od dolnej predajne potravín  po ul. Topoľčianska

8.        Pasport dopravného značenia na ul. Hlavná a MK a jeho realizácia vrátane osadenia dopravných zrkadiel a najnovšie dopravného radaru, pri vstupe do obce pod kostolom na ul. Hlavná

9.        Rekonštrukcia interiéru, exteriéru a strechy na budove MŠ a plynofikácia kotolne MŠ

10.     Nátery strechy, výmena okien a odvodnenie budovy KD

11.     Rekonštrukcia múzea obce v KD

12.     Čiastočná rekonštrukcia VO výmenou 250 W za 70 W svetelné zdroje

13.     Výstavba nového pohrebiska pri bývalom Kovoplaste  - milénium

14.     Exteriérové a interiérové úpravy na dome smútku (dvere, nápis, platňa pre DH, vykurovanie)

15.     Likvidácia BRO – biokompostéri

16.     Opravy výtlkov na MK

17.     Prekládka transformátora a rekonštrukcia sekundárnej elektrickej siete na námestí

18.     Rekonštrukcia kanalizácie na ul. Partizánska

19.     Rekonštrukcia hl. rozvodov vody I. a II. tlakového pásma na ul. Partizánska

20.     Výstavba striech na vodojemoch v hornej časti obce

21.     Rekonštrukcia a oprava elektrickej inštalácie v KD a OcÚ (rozvádzače a svetlo na povale)

22.     Výstavba MFI

23.      Vyhotovenie GP :

-          námestie

-          ul. Tabaková

-          ul. Konopniská

-          ul. Školská

-          ul. Družstevná

-          ul. Partizánska

-          parkovisko pri cintoríne

-          ul. Za humnami (nedokončený)

-          zberný dvor v areáli bývalého PD (rozpracovaný)

Geometrické plány sú technickým podkladom pre majetkovoprávne vysporiadanie dotknutých ulíc a verejných priestranstiev na obec, čo je zasa predpokladom resp. povinnou prílohou k žiadostiam o finančné prostriedky z eurofondov. Konštatovali sme, že všetky MK bude po rozsiahlych zásahoch pri kladení inžinierskych sietí nutné povrchovo upraviť, pokiaľ to novozvolené zastupiteľské orgány obce zaradia do svojho programu. EÚ bude SR prispievať do r. 2013. S týmto dátumom je zosúladený aj náš PHSR.

 

3)       Rozpracované projekty

a)       Revitalizácia centrálnej zóny – EÚ

Investícia sa pripravovala takmer dva roky a pozostáva zo 4-roch stavebných objektov.

SO – 01 – úpravy verejnej zelene na námestí

SO – 02 – výstavba prepojovacieho chodníka na námestí

SO – 03 – rekonštrukcia VO v centre obce

SO – 04 – úprava asfaltových povrchov ul.Tabaková, Partizánska a Školská

Pre bezpečnosť obyvateľov bol najdôležitejší objekt SO – 02, ktorý bol aj najžiadanejší, t.č. je prakticky ukončený.

Celý projekt mal byť ukončený do konca januára 2011. Pre mnohé organizačné - technické a prírodné prekážky, sme požiadali riadiaci orgán o predĺženie termínu ukončenia do 30.6.2011. Súčasťou projektu je aj oprava oporného múrika MŠ a požiadavka na zriadenie jednostranného parkoviska na ul. Školská pozdĺž areálu FK.

b)       Štúdia IBV a  8-bytového domu v nadmernom areáli ZŠ. Jedná sa o vypracovanú zástavbovú štúdiu pre 8 rodinných domov a bytový dom pre 8 nájomných bytov. Súčasťou štúdie je aj výstavba a odvodnenie prístupovej komunikácie ul. Družstevná (obecný dvor).

c)       Zberný dvor druhotných surovín v areáli bývalého PD. Pre tento zámer bolo vytýčené a zamerané záujmové územie o rozlohe cca 13 árov. T.č. sa spracováva GP, ako technický podklad pre majetkovoprávne vysporiadanie na obec.

 

4)       Projekty pripravené na realizáciu v r. 2011 resp. po r. 2010

a)       Rekonštrukcia VO

Na tento zámer bol vypracovaný projekt a žiadosť so všetkými náležitosťami, bola včas zaslaná na príslušný riadiaci orgán k realizácii v r. 2011.

Realizáciou tohto projektu, by na všetkých el. stĺpoch a stĺpoch VO boli nainštalované nízkoenergetické svetelné zdroje, s možnosťou regulácie intenzity svetla z jedného riadiaceho bodu, bez neefektívneho vypínania po 24. hod.

b)       Zefektívnenie energetickej náročnosti budovy OcÚ (zateplenie)

Na realizáciu projektu sú pripravené všetky náležitosti z našej strany. Začiatok realizácie bol určený na október 2010. Avšak pre personálne zmeny, ktoré sa udiali po voľbách v SIEA práve v čase prípravy nášho projektu, nám bolo oznámené, že prevzatie staveniska sa uskutoční v posledných dňoch t.m.

Jedná sa o projekt na základe ktorého budú na budove OcÚ vymenené všetky okná, dvere vchodové aj interiérové, zdroje tepla a celá budova bude opatrená tepelnoizolačným plášťom. Súčasťou projektu je aj výmena strešnej krytiny. Na rozdiel od iných projektov, na tento obec nepotrebuje vlastné finančné prostriedky ani vo výške 5% RN. Aj realizácia tohto projektu, sa aj vzhľadom na poveternostné podmienky presunie na plecia novozvolených orgánov obce.

c)       Zefektívnenie energetického stavu budovy ZŠ

Dva roky pripravený projekt nerealizovaný pre nízky počet žiakov, sa  dočká realizácie v čiastočnom rozsahu.

Podarilo sa nájsť spôsob aspoň na výmenu palivovej základne, t.j. výmenu neefektívnych kotlov na pevné palivo, ktoré sú posledným väčším znečisťovateľom ovzdušia - za drevoštiepkové. Projekt počíta s osadením solárnych panelov na strechu budovy pre ohrev TUV, čo je zasa predpokladom na budúce spojenie MŠ a školskej jedálne do budovy ZŠ.

Projekt so žiadosťou o finančné prostriedky z Envirofondu bol podaný v hodine dvanástej, v piatok dňa 29.10.2010.

Verím, že novozvolené orgány obce využijú všetky spoločenské a politické prostriedky na realizáciu podaných projektov.

 

5)       Požiadavky, ktoré OZ z  finančných dôvodov neodporučilo začínať v roku 2010 :

1.        Odvodnenie záplavového územia (Rakytie) na ul. Topoľčianska

2.        Výstavba 180 m úseku MK Družstevná (prepojenie s ul. Partizánska)

3.        Výstavba paralelnej stoky na konci ul. Mierová (Milan Černák – Bartolomej Matejov)

4.        Úpravy parkovacej plochy pred novým cintorínom

5.        Ukončenie GP a rozšírenie existujúcej MK na ul. Za humnami

6.        Oprava oplotenia ZŠ

7.        Ochranný náter rozhľadne na Vápennom vrchu

8.        Obnova pamätníka z I. a II. svetovej vojny pod kostolom

9.        Vyhotovenie GP zástavbovej štúdie v školskom areáli

     Vážení spoluobčania !

     Iba prosté vymenovanie realizovaných a rozpracovaných rozvojových aktivít nám zobralo dosť času. Mám pocit, že za 4 roky ostatného volebného obdobia 2007 – 2010, sme obec zveľadili, ale aj zviditeľnili. A to nie len cez samotné budovanie. Udržiavanie ľudových a obecných tradícií, zapájanie obyvateľov a organizácií do celoobecného diania, sa nám opäť vyplatili. Návštevy vplyvných politikov, nám otvárali dvere k realizácii našich budovateľských zámerov, aj keď nie všetko nám vyšlo.

     Ďakujem všetkým najmä poslancom OZ, pracovníčkam OcÚ, predstaviteľom spoločenských organizácií, politickým stranám, záujmovým združeniam, školám, podnikateľom a v neposlednom rade občanom, ktorí sa zapájajú do aktivačných resp. VPP v obci, za dosiahnuté výsledky.

     Verme, že aj nových kandidátov na poslancov a starostu obce, sme našimi výsledkami inšpirovali a okrem nových námetov, si do svojich volebných sľubov  dajú  aj všetky  rozpracované  akcie.

     Za prejavenú dôveru ďakujem aj v mene doterajších poslancov OZ. Za dôveru a podporu ďakujem aj mojej rodine, najmä mojej manželke Kataríne, ktorá ma podržala po všetky volebné obdobia od r. 1986 – 2010, aj keď ma spočiatku nevolila, stála na mojej strane.            

      Ďakujem za pozornosť.                                            

Štefan Gahér, starosta obce

v Skýcove dňa 21.11.2010

 

Posledná úprava Streda, 24 November 2010 15:52
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Den_Deti_Ai...
Image Detail