Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 50. zasadnutie OZ Skýcov - 22. novembra 2010
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

50. zasadnutie OZ Skýcov - 22. novembra 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 26 November 2010 12:09

Zápisnica

z 50. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 22. novembra 2010.

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 7 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Dominik Černák, Ľubomír Černák, Milan Černák, Ján Gunda, Milan Matejov, Jarmila Minárová a Alžbeta Pavková.

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Milana Černáka a Milana Matejova.

 

U z n e s e n i a

z päťdesiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 22. novembra 2010

 

     Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1.        Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2010

2.        Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2010

3.        Informácia o škodovej udalosti OMV z októbra 2008

4.        Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Skýcov

5.        Poplatok za tvaromiestnu obhliadku pri ohlásení drobnej stavby

6.        Uznesenie

 

U z n e s e n i a

K bodu 1/

Uznesenie č. 300/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2010 (príloha zápisnice)

- správu kontrolórky obce k plneniu rozpočtu za 3. štvrťrok 2010 (príloha zápisnice)

- záznam zo zasadnutia plánovacej komisie (príloha zápisnice)

konštatuje, že

- celkové príjmy obce a Základnej školy za 3. štvrťrok dosiahli výšku 437 175,60 €, čo je 101,68 %-né plnenie rozpočtu

- celkové výdavky obce a Základnej školy za 3. štvrťrok dosiahli výšku 424 113,79 €, čo je 98,64 %-né plnenie rozpočtu

schvaľuje

- rozbor hospodárenia obce Skýcov za 3. štvrťrok 2010 (pri hlasovaní bolo za 5 poslancov a proti boli 2 poslanci – Dominik Černák a Jarmila Minárová)

- návrh poslanca Milana Matejova na vyplatenie odmien poslancom a starostovi obce za 2. polrok 2010 v zmysle schváleného rozpočtu

- aby sa miestne dane a poplatky na rok 2011 nezvyšovali, ale aby zostali na úrovni roku 2010

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 301/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- návrh na úpravu rozpočtu na rok 2010 (príloha zápisnice)

schvaľuje

- úpravu rozpočtu obce na rok 2010 na sumu 579 139,- € v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu (pri hlasovaní bolo za 5 poslancov a hlasovania sa zdržali 2 poslanci – Dominik Černák a Jarmila Minárová)

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 302/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- informáciu starostu obce o výsledku vyšetrovania  a korešpondenciu týkajúcu sa škodovej udalosti OMV z októbra 2008

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 303/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- príkaz starostu na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Skýcov k 31.12.2010 s tým, že  fyzická inventúra prebehne do 23.12.2010 (príloha zápisnice)

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 304/2010

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- návrh poslanca Milana Matejova na zrušenie poplatku za tvaromiestnu obhliadku pri ohlásení drobnej stavby

schvaľuje

- zrušiť poplatok, ktorý sa vyberá za tvaromiestnu obhliadku pri ohlásení drobnej stavby (pri hlasovaní bolo 6 poslancov za a 1 poslanec – Ľubomír Černák bol proti)

 

K bodu 6/

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne okrem uznesenia č. 300/2010, 301/2010 a 304/2010.

 

     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce  sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

Štefan Gahér

starosta obce

 

Overovatelia:       

Milan Černák                      

 

Milan Matejov

               

Zapísala: Bc. Janka Medvecová

 

Prítomní poslanci : p. Dominik Černák, p. Ľubomír Černák, p. Milan Černák, p. Ján Gunda, p. Milan Matejov, p. Jarmila Minárová,  p. Alžbeta Pavková

 

a kontrolórka obce Bc. Ľudmila Herdová

 

Neprítomní poslanci: Bc. Pavol Drienovský a p. Ján Hözl

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
H_Kubín_201...
Image Detail