Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2008 15.zasadnutie OZ Skýcov - 25. a 28.január 2008
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá 2 až 4 °C.

15.zasadnutie OZ Skýcov - 25. a 28.január 2008 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 28 Január 2008 12:00

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, prizvaných hostí a prítomných občanov a konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslacov (na 1.časti z 9 poslancov je prítomných 7, na 2.časti z 9poslancov je prítomných 8) , takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra Černáka a Milana Matejova.

1. časť zasadnutia

U z n e s e n i a

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1.Správu o plnení uznesení OZ

2.Organizačné zabezpečenie schválených akcií volebného programu na r. 2008

3.Návrh PK na úpravu výšky nájomného bytov podľa Výnosu č. V-1/2003 MVRR SR

4.Organizačné zabezpečenie pietnej spomienky

5.Záverečný účet obce za r. 2007

Voľné návrhy:

-informácia o ROEP

-prevod osobného motorového vozidla do vlastníctva obce

-výsledky inventarizácie za r. 2007

-organizácia likvidácie KO

-členstvo v regionálnom združení Váh – Dunaj - Ipeľ

-príspevok SOcÚ stavebnému Zlaté Moravce

K bodu 1/

Uznesenie č. 85/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení OZ

K bodu 2/

Uznesenie č. 86/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

- organizačné zabezpečenie investičných akcií volebného programu na r. 2008. Prioritou zostáva rozšírenie miest na pochovávanie, realizáciou schváleného projektu rekonštrukcie vypracovaného ing. arch. Stanislavom Mankoveckým na parcele č. 2452 (pôvodný cintorín), ktorý je majetkom rímskokatolíckej cirkvi, farnosť v Skýcove.

k o n š t a t u j e, ž e

1. súčasťou projektu je hydrogeologický posudok č. 3007 vypracovaný RNDr. E. Ďurovičom – NOBA GEOS, Nová Baňa – máj 2007 a záväzné stanovisko Reg. úradu verejného zdravotníctva v Nitre, ktorým bol vydaný súhlas na územné konanie – umiestnenie stavby Skýcov – rozšírenie cintorína na parcele č. 2452, v ktorom sa na základe predložených dokladov konštatuje, že umiestnenie stavby spĺňa požiadavky právnych predpisov na úseku zdravia ľudí.

2. rekonštrukcia pôvodného cintorína sa bude realizovať iba na časti parcely č. 2452 o výmere 2381 m2 v jej hornej časti, kde bol vykonaný hydrogeologický prieskum.

3. rekonštrukciu svojím rozsahom ani povahou nie je potrebné riešiť stavebným povolením, nakoľko sa jedná o pôvodný cintorín a jednotlivé stavebné objekty a úpravy v zmysle projektu majú charakter drobnej stavby ako príslušenstvo k DS (oprava oplotenia, chodníky, lavičky, picie fontány, centrálny kríž a výsadba zelene).

o d p o r ú č a starostovi obce

- aby zaslal príslušnému stavebnému úradu ohlásenie o realizácii drobnej stavby s povinnými prílohami

z r i a ď u j e

- komisiu v zložení D. Černák, J. Hözl, Ľ. Černák a M. Matejov na posúdenie námietky zástupcov majiteľa susednej nehnuteľnosti p. Karola Šedivého k podozreniu na existujúci priesak dažďových a spodných vôd z objektu, s návrhom riešenia pred začiatkom realizácie.

Termín: 15.2.2008

o d p o r ú č a starostovi obce

- doložiť k oznámeniu stavebnému úradu o podmienkach realizácie stavebných úprav vyjadrenie príslušného cirkevného úradu ako majiteľa cintorína

- zaslať PD k rokovaciemu konaniu viacerým stavebným firmám

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 87/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

- návrh PK na úpravu výšky nájomného bytov podľa Výnosu č. V-1/2003 MVRR SR

- odvádzať do fondu opráv 1.000,- Sk mesačne z príjmu nájomných bytov

u k l a d á OcÚ

- pripraviť, na základe upravenej výšky nájomného bytov, nové nájomné zmluvy

Termín: február 2008

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 88/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

- informáciu starostu obce o dohode s predsedom ZO SZPB v Skýcove gen.por.v.v.ing. Jánom Husákom o organizovanie pamätného dňa obce (vypálenie Skýcova) pri pamätníku pod kostolom dňa 9.3.2008 za účasti zástupcov družobných obcí Kľak a Ostrý Grúň

K bodu 5/

Uznesenie č. 89/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e bez výhrad

- záverečný účet obce za rok 2007 (je prílohou zápisnice)

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 90/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

- informáciu starostu obce o prebiehajúcom ROEP-e

- možnosť prevodu osobného motorového vozidla do vlastníctva obce

- výsledky inventarizácie k 31.12.2007

- organizáciu likvidácie KO

s c h v a ľ u j e

- výsledky inventarizácie za rok 2007

- ponuku ohľadom prevodu motorového vozidla z Daňového úradu do vlastníctva obce

Uznesenie č. 91/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

- vystúpenie z regionálneho združenia Váh – Dunaj - Ipeľ

Uznesenie č. 92/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

- informáciu starostu obce o rokovaní starostov obcí SOcÚ, na ktorom bol schválený zvýšený príspevok z rozpočtu obce z 12,- Sk na 20,- Sk na obyvateľa ročne

n e s c h v a ľ u j e

- navýšenie príspevku z dôvodu zanedbateľného záujmu občanov Skýcova o stavebné povolenia

s c h v a ľ u j e

- poukazovanie správneho poplatku v plnej výške za každé jedno stavebné povolenie

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil s tým, že 2. časť rokovania sa uskutoční 28. januára 2008.

2. časť zasadnutia

U z n e s e n i a

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1.Obnova pohrebiska

2.Rozbor hospodárenia za rok 2007

3.Schválenie rozpočtu na rok 2008

K bodu 1/

Uznesenie č. 93/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

- argumenty p. Karola Šedivého st., ktorý zastupoval svojho syna

o d p o r ú č a

- prerokovať výhrady k obnove pohrebiska osobne s p. Karolom Šedivým ml.

- starostovi obce začať s vybavovaním povolenia na drobnú stavbu

K bodu 2/

Uznesenie č. 94/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

k o n š t a t u j e, že

- príjmy obce za rok 2007 dosiahli výšku 17.629.857,12 Sk

- výdavky obce a ZŠ za rok 2007 dosiahli výšku 17.629.772,12 Sk

- výsledok hospodárenia za rok 2007 je 85,- Sk

s c h v a ľ u j e

- rozbor hospodárenia za rok 2007 (je prílohou zápisnice)

- prebytok hospodárenia vo výške 85,- Sk odviesť do rezervného fondu

K bodu 3/

Uznesenie č. 95/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

- návrh rozpočtu na obdobie 2008 - 2010

- návrh rozpočtu obce na r. 2008 vypracovaný OcÚ v Skýcove v objeme 11.825.000,- Sk ako vyrovnaný rozpočet

 

Poslankyňa J. Minárová odporučila ponížiť položku Dotácia na aktivačnú činnosť v príjmovej aj vo výdavkovej časti zo sumy 100 tis. na 50 tis. Sk z dôvodu malého záujmu nezamestnaných na aktivačných prácach, položku úroky znížiť zo sumy 3.000,- Sk na sumu 1.000,- Sk a plánované výdavky vo výške 20.000,- Sk na zabezpečenie palivového dreva do ZŠ znížiť o 10.000,- Sk.

Bol navrhnutý aj presun z informačného systému vo výške 200 tis. Sk na pohrebisko. Do rozpočtu bola zapracovaná aj dotácia na register obyvateľov vo výške 10.000,- Sk v príjmovej aj výdavkovej časti.

Poslanec M. Matejov navrhol, aby presúvané náklady z informačného systému boli znížené o sumu 17.000,- Sk a túto presunúť na položku odmien pre poslancov OZ, ktorá sa navýši na sumu 35.000,- Sk.

Žiadosť farského úradu v Skýcove o príspevok na plynofikáciu kostola ako aj ďalšie požiadavky občianskych združení a klubov budú riešené v rámci návrhov úpravy rozpočtu v II. štvrťroku 2008.

s c h v a ľ u j e

- rozpočet na rok 2008 po zapracovaní pripomienok poslancov OZ v objeme 11.783.000,- Sk (je prílohou zápisnice)

 

K výzve starostu obce na organizovanie kultúrno spoločenských a športových akcií v rámci 710. výročia prvej písomnej zmienky o obci neboli prezentované žiadne konkrétne návrhy.

 

Prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva boli schválené jednomyselne.

 

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

 

Štefan G a h é r

starosta obce

 

 

 

 

Overovatelia: Ľubomír Černák ............................................

 

 

Milan Matejov ...........................................

 

 

Zapísala: J. Černáková

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 17:35
 
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Hokejový tu...
Image Detail