Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 1. zasadnutie OZ Skýcov - 27. decembra 2010
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

1. zasadnutie OZ Skýcov - 27. decembra 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 30 December 2010 09:31

Zápisnica

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

                                                        konaného dňa 27. decembra 2010

 

     Rokovanie 1. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Skýcove, otvoril doterajší starosta obce Štefan Gahér, ktorý privítal nového starostu obce a poslancov OZ, kontrolórku obce, pracovníčky OcÚ, prizvaných hostí  a prítomných občanov. 

               

UZNESENIA

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Skýcov

zo dňa 27. decembra 2010

 

Obecné zastupiteľstvo  v  S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o 

1.        Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce

2.        Zloženie sľubu starostu obce

3.        Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

4.        Schválenie programu zasadnutia OZ

5.        Príhovor novozvoleného starostu obce

6.        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

7.        Návrh na zriadenie pracovných komisií

8.        Overenie platnosti voľby starostu obce a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií

9.        Určenie zástupcu starostu obce

10.     Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

11.     Určenie mesačného platu starostu obce

12.     Voľné návrhy:

 • regenerácia centrálnej zóny – schválenie textu na pamätnú dosku
 • schválenie preúčtovania kódov zdrojov financovania rozpočtu

13.     Diskusia

14.     Uznesenia

15.     Záver 

 

     OZ sa dohodlo na presunutí bodov z pozvánky týkajúcich sa zriadenia obecnej rady, voľbu jej členov, ako aj zriadenia komisií OZ, voľbu predsedov a členov uskutočniť na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva, ktoré bude 14.1.2011.

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 1/2010

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Skýcov konaných dňa 27.11.2010, s ktorými prítomných oboznámil predseda MVK p. Pavol Černák

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 2/2010

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

k o n š t a t u j e, že

 • novozvolený starosta obce Skýcov Mgr. Tomáš Kolembus, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 3/2010

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

k o n š t a t u j e, že

 • zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:  Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Zuzana Juríková, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír Ondrejka a Alžbeta Pavková

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 4/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e    n a    v e d o m i e

 • po zložení a podpísaní sľubu starostu a poslancov, ktorí si prevzali osvedčenia o zvolení, sa vedenia rokovania OZ ujal novozvolený starosta obce Mgr. Tomáš Kolembus, ktorý konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, takže Obecné zastupiteľstvo v Skýcove je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať

s c h v a ľ u j e

 • program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 5/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • vystúpenie a príhovor novozvoleného starostu obce Mgr. Tomáša Kolembusa

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 6/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • že za zapisovateľa z dnešného rokovania bola určená p. Gabriela Pauková a  za overovateľov zápisnice p. Jarmila Minárová a Mgr. Vladimír Ondrejka

 

K bodu 7/

Uznesenie č. 7/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • návrh na zriadenie mandátnej komisie

s c h v a ľ u j e

 • mandátnu komisiu v zložení p. Ľubomír Černák, p. Alžbeta Pavková a  Mgr. Zuzana Juríková

 

K bodu 8/

Uznesenie č. 8/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • stanovisko mandátnej komisie ktoré predniesol p. Ľubomír Černák a oboznámil prítomných, že mandátna komisia overila platnosť voľby starostu obce a poslancov a zlučiteľnosť ich funkcií v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 2 a § 13 ods.3

 

K bodu 9/

Uznesenie č. 9/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

k o n š t a t u j e,  že

 • za zástupcu starostu obce podľa zákona č. 369/1990 § 13b ods. 1 poveril starosta obce Mgr. Tomáš Kolembus poslanca p. Ľubomíra Černáka

 

K bodu 10/

Uznesenie č. 10/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p o v e r u j e

 • poslanca Ing. Miroslava Juríka zvolávaním a  vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

K bodu 11/

Uznesenie č. 11/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

u r č u j e

 • v zmysle zákona č. 369/1990 § 11 ods. 4 a v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, mesačný plat starostu vo výške 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve

 

K bodu 12/

Uznesenie č. 12/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • návrh starostu obce pripraviť texty a dôležité dátumy na pamätnú dosku, ktorá bude umiestnená na námestí vrámci revitalizácie centrálnej zóny, na prerokovanie a schválenie na najbližšom rokovaní OZ
 • návrh p. J.Minárovej osloviť a požiadať o spoluprácu kronikárku obce Mgr.H.Juríkovú

s c h v a ľ u j e

 • preúčtovanie zmeny kódov zdrojov financovania rozpočtu obce

 

K bodu 13/

Uznesenie č. 13/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a  v e d o m i e

 • návrh p. Pavla Černáka o umiestnenie nápisu o bývalom majiteľovi kaštieľa Odeschalchi pri vstup do areálu kaštieľa
 • vystúpenie Ing. Jána Husáka, ktorý odovzdal p. Štefanovi Gahérovi medailu M.R.Štefánika od ÚV SZPB a zároveň mu poďakoval za doterajšiu prácu pre obec vo funkcii starostu obce
 • p. Ing.Husák ďalej odovzdal svoju plaketu novému starostovi Mgr. Tomášovi Kolembusovi a poprial mu veľa úspechov v práci
 • p. Milan Černák vyslovil návrh, aby sa v prípade projektu budovania bytovky urobil nábor aj po okolí, aby sa do dediny prilákali mladé rodiny

 

K bodu 14/

Prijaté uznesenia boli prítomnými  poslancami OZ schválené jednomyseľne, okrem uznesenia č.10/2010 – pri ktorom boli 8 poslanci za a  poslanec Ing. M.Jurík sa zdržal hlasovania.

 

K bodu 15/

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.         

 

Mgr. Tomáš  Kolembus

starosta obce

 

Overovatelia :                      

Jarmila Minárová                                               

Mgr. Vladimír Ondrejka                     

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

 

 

Posledná úprava Štvrtok, 30 December 2010 14:51
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Viedeň_2011...
Image Detail