Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 2 až 0 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 6 až 4 °C a denné maximá 10 až 12 °C.

Voľby

Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do stáleho zoznamu voličov, podľa miesta trvalého pobytu. Každý volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname. Stály zoznam voličov zostavuje a vedie obec

Voľby prezidenta SR

Voľby do Národnej rady SR 

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do VUC (Vyšší územný celok)

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby starostu obce 

 Voľby do NR SR - 5.3.2016 - Informácie pre voliča PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 19 November 2015 12:55

Predseda NR SR dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016.

Obec podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinná zverejniť na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

 

 

Voľby


do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 hodiny.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

meno a priezvisko,

rodné číslo,

adresu trvalého pobytu,

adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

hlasovacie lístky,

návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

 

Posledná úprava Štvrtok, 19 November 2015 12:58
 
Výsledky hlasovania v komunálnych voľbách konaných 15. novembra 2014 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 18 November 2014 10:07

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

zo dňa 15. novembra 2014 v obci Skýcov :

 

Počet volebných obvodov

1

Počet volebných okrskov

1

Počet osôb zapísaných v zozname voličov

835

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

605

Počet odovzdaných obálok

605

Účasť voličov vo voľbách

72,45 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva

589

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť

7

Počet zvolených poslancov

7

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce

593

 

 

 

P.č.

Meno a priezvisko kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

Politická strana alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

%

1.

Ľubomír Černák

SNS

428

72,60 %

2.

Alžbeta Pavková

SMER - SD

367

62,30 %

3.

Ing. Roman Černák

nezávislý kandidát

360

61,10 %

4.

Jarmila Minárová

nezávislá kandidátka

352

59,80 %

5.

Ján Gunda

SNS

311

52,80 %

6.

Milan Černák

nezávislý kandidát

287

48,70 %

7.

Ing. Milan Krigovský

KDH

225

38,20 %

 

 

P.č.

Meno a priezvisko náhradníkov - kandidátov, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ

Politická strana alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

%

1.

Stanislav Húska

SMER - SD

143

24,30 %

2.

Marián Miškov

SMER - SD

135

22,90 %

3.

Marian Černák

nezávislý kandidát

102

17,30 %

 

 

P.č.

Počet platných hlasov pre kandidátov na funkciu

starostu obce

Politická strana alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

%

1.

Mgr. Tomáš Kolembus

nezávislý kandidát

529

89, 20 %

2.

Ing. Miroslav Jurík

nezávislý kandidát

64

10, 80 %

 

Za starostu obce Skýcov bol zvolený Mgr. Tomáš Kolembus.

Posledná úprava Pondelok, 24 November 2014 15:53
 
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ a starostu obce Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 26 September 2014 09:19

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

S k ý c o v e

15. novembra 2014

 

Miestna volebná komisia v Skýcove podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e ,
že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1. Ľubomír Černák, 59 r., živnostník, Skýcov Za humnami 113, Slovenská národná strana

2. Marian Černák, 35 r., stolár, Skýcov Topoľčianska 171, nezávislý kandidát

3. Milan Černák, 55 r., predavač, Skýcov Mierová 367, nezávislý kandidát

4. Roman Černák, Ing., 31 r., operátor primárneho okruhu, Skýcov Mierová 344, nezávislý kandidát

5. Ján Gunda, 61 r., dôchodca, Skýcov Konopniská 151, Slovenská národná strana

6. Stanislav Húska, 33 r., vodič, Skýcov Za humnami 129, SMER – sociálna demokracia

7. Milan Krigovský, Ing., 51 r., technik, Skýcov Hlavná 66, Kresťanskodemokratické hnutie

8. Jarmila Minárová, 55 r., technicko-hospodárska pracovníčka, Skýcov Za humnami 135,

nezávislá kandidátka

9. Marián Miškov, 33 r., nastavovač, Skýcov Športová 415, SMER – sociálna demokracia

10. Alžbeta Pavková, 64 r., dôchodkyňa, Skýcov Partizánska 286, SMER – sociálna demokracia

 

V  Skýcove

Dátum : 25. septembra 2014

 

Ing. Rudolf Dávid

predseda volebnej komisie

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

 

pre voľby starostu obce

v S k ý c o v e

15. novembra 2014

 

Miestna volebná komisia v Skýcove podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e ,


že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov :

 

 

1. Miroslav Jurík, Ing., 45 r., lesný inžinier, Skýcov Topoľčianska 175, nezávislý kandidát

2. Tomáš Kolembus, Mgr., 31 r., starosta obce, Skýcov Športová 386, nezávislý kandidát

 

V Skýcove

 

Dátum: 25. septembra 2014

 

Ing. Rudolf Dávid

predseda volebnej komisie

Posledná úprava Piatok, 26 September 2014 15:12
 
Oznámenie o určení počtu poslancov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 09 September 2014 09:11

Obec SKÝCOV

 

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

dňa 15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 8.8.2014 č. 175/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Skýcove bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Skýcov.

 

V Skýcove dňa 4.9.2014

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

Posledná úprava Utorok, 09 September 2014 16:05
 
Oznam o počte obyvateľov obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 14 August 2014 08:33

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014 Z.z.,  budú konať v sobotu dňa 15. novembra  2014, je úloha obce zverejniť počet obyvateľov v termíne do 22.8.2014.

Počet obyvateľov obce Skýcov je 971.

Posledná úprava Pondelok, 18 August 2014 08:43
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 6 z 11
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
2003-2004_0...
Image Detail