Úvod Starosta informuje
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 4 až 2 °C a najvyššie denné teploty 4 až 6 °C. Zajtra oblačno a prehánky, ranné minimá 6 až 4 °C a denné maximá 6 až 8 °C.

Starosta informuje
Rozhľadňa na Vápennom vrchu je spístupnená verejnosti PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Nedeľa, 16 August 2020 14:06

Oznamujeme Vám, že od piatku dňa 14. augusta 2020 je sprístupnená rozhľadňa na Vápennom vrchu pre verejnosť. Rozhľadňa sa nachádza za obcou v smere na Klátovú Novú Ves, resp. Bošany. Najlepší prístup je z parkoviska pred areálom Vápeníc (je tam rampa). Od areálu Vápeníc treba prejsť na druhu stranu hlavnej cesty, kde sa nachádza lesná cesta, ktorou pôjdete do kopca a dovedie Vás až hore na Vápenný vrch, kde sa nachádza rozhľadňa.

Tu je video návod: https://www.facebook.com/skycov/videos/744224249705219/

 

 

Posledná úprava Nedeľa, 16 August 2020 14:09
 
32. ročník NPCH Zlatno - Skýcov v obmedzenom režime PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 11 August 2020 10:16

P O Z V Á N K A


Obec Skýcov, Obec Zlatno, Oblastný výbor SZPB v Nitre, ZO SZPB Skýcov a Zlatno a Klub slovenských turistov Zlaté Moravce v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a ZO SZPB Zlaté Moravce Vás srdečne pozývajú na

 

32. ročník turistického pochodu "NÁUČNÝM PARTIZÁNSKYM CHODNÍKOM" Zlatno - Skýcov , ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 22. augusta 2020.


UPOZORNENIE: Tento rok prebehne pochod vzhľadom na zložitú epidemiologickú situáciu v obmedzenom režime. V praxi prebehne pochod nasledovne: na Zlatne sa položia vence, prejde sa trasa pochodu na Skýcov a tu sa tiež len položia vence a pochod bude ukončený. Tento rok nebude žiadny sprievodný program a ani sa nebude variť na ihrisku guláš. Prosíme preto účastníkov pochodu, aby si zabezpečili dostatok stravy a pitný režim. Ďakujeme za pochopenie.


Zahájenie: Zlatno, pamätník SNP - o 08.00 hod.

 

Ukončenie: Skýcov, pamätník SNP pred kultúrnym domom o 14.00 hod.


Poznámka: čas odchodu autobusu zo Skýcova na Zlatno bude ráno o 07.15 hod.

 

Posledná úprava Utorok, 22 September 2020 07:43
Čítať celý článok...
 
Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu za 1. polrok 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 24 Júl 2020 07:12

Podobne, ako zverejňujeme polročne finančný stav obce, budeme odteraz zverejňovať aj množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu za daný polrok. Len pre zaujímavosť zverejníme aj medziročné porovnanie rokov 2020 a 2019.

 

ROK 2020                                  ROK 2019

Január - 13,72 t                          Január - 16,42 t           

Február - 12,72 t                         Február - 15,50 t  

Marec - 19,77 t                            Marec - 15,52

Apríl - 14,8 t                                 Apríl - 24,84 t

Máj - 14 t                                     Máj - 14,88 t

Jún - 13,7 t                                  Jún - 12,98 t

SPOLU: 88,71 t                          SPOLU: 100,14 t

 

Posledná úprava Pondelok, 10 August 2020 07:41
 
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 22 Júl 2020 10:57

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE SKÝCOV

S VÝZVOU NA PODÁVANIE CENOVÝCH PONÚK

Obec Skýcov, so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00308421 v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Skýcov č. 156/2020 zo dňa 17.07.2020.

zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku

1. Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok Obce Skýcov:

- pozemok – parcela registra „C“ parc.č. 403/78 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 735 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov

- k pozemku sú vybudované všetky inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia).

- nehnuteľnosť bola ocenená znaleckým posudkom č. 3/2020 zo dňa 07.01.2020, ktorý vyhotovil Ing. Peter Števula – znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

2. Najnižšia t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné pozemky ponúkajú na predaj je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva vo výške 14.700 eur. t.j. 20 €/m2.

 

Posledná úprava Utorok, 11 August 2020 10:28
Čítať celý článok...
 
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 22 Júl 2020 09:22

OBEC SKÝCOV

so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00 308 421

v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce, a to nehnuteľnosť v kat. území Skýcov za týchto podmienok:

1. PRENAJÍMATEĽ (VYHLASOVATEĽ):

Obec Skýcov, so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00 308 421

zastúpená Mgr. Tomášom Kolembusom – starostom obce


2. PREDMET OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:

Prenájom nehnuteľnosti v kat. území Skýcov, a to časti parcely registra E KN: parc.č. 1414/1 vo výmere 814 m2 vyznačenej v grafickom náčrte (parc.č. 1414/1 – ostatná plocha vo výmere 986 m2 je zapísaná Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov)

Min. výška nájomného je podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva 1 Eur/m2.

Nájomná zmluva s víťazom bude uzatvorená až po schválení obecným zastupiteľstvom Obce Skýcov.


3. MIESTO A SPÔSOB PREVZATIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV:

Osobne na adrese:

Obec Skýcov

Školská 294/2

951 85 Skýcov

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Kolembus

v lehote: od 24.07.2020 do 10.08.2020

v čase: od 08.00 hod. do 15.30 hod. v pracovné dni

 

Posledná úprava Utorok, 11 August 2020 10:28
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 6 z 107
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
akademia201...
Image Detail