Úvod Starosta informuje
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Oblačno a prehánky, najnižšie ranné teploty -1 až -3 °C a najvyššie denné teploty 3 až 5 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá -6 až -8 °C a denné maximá -2 až 0 °C.

Starosta informuje
Komunitný plán obce Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 08 Jún 2018 07:46

 

KOMUNITNÝ PLÁN


SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


OBCE SKÝCOV


2018 - 2022


Príhovor starostu obce Skýcov

Úvod

1. Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb

1.1. Právny rámec poskytovania sociálnych služieb

1.2. Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov

2. Analýza demografických údajov a sociálnej situácie

2.1. Obyvateľstvo

2.2. Školstvo

2.3. Služby

2.4. Nezamestnanosť

3. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb

3.1. Sociálne znevýhodnené skupiny

Seniori

Nezamestnaní a zamestnanci s nízkym vzdelaním

Deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia

Zdravotne postihnutí

Občania so sociálnymi a spoločenskými problémami.

4. Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb

4.1. SWOT analýza v sociálnej oblasti

5. Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb obce

5.1. Priority rozvoja sociálnych služieb obce

6. Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb

6.1. Finančné podmienky

7. Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb

8. Podmienky s spôsob zmeny a aktualizácie KPSS

9. Súlad poskytovania sociálnych služieb

Záver

Prílohy

Posledná úprava Pondelok, 09 Júl 2018 07:43
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o zámere obce Skýcov prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 16 Máj 2018 14:20

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce

a výzvu na predloženie žiadostí

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle § 9a ods.1 písm. c) v spojitosti s odsekom 5 a odsekom 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Skýcove č. 198/2018 zo dňa 11.5.2018 zverejňuje

zámer priameho prenájmu svojho majetku a

výzvu na predloženie žiadostí

na prenájom

a) nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 674 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov, a to stavby obecného bytu v školskej bytovke na ulici Školská v Skýcove, súpisné číslo 523, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 403/49 – bytový dom o výmere 83 m2 celkovej podlahovej plochy ako aj pozemku, na ktorom je stavba postavená.

Cena nájmu, za ktorú Obec Skýcov ponúka na prenájom stavbu spolu s pozemkom, na ktorom je postavená, je stanovená Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008.

Posledná úprava Štvrtok, 14 Jún 2018 14:45
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o zámere obce Skýcov prenájmu majetku vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 16 Máj 2018 14:05

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov prenájmu majetku vo vlastníctve obce a výzvu na predloženie cenových ponúk

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle § 9a ods.1 písm. c) v spojitosti s odsekom 5 a odsekom 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Skýcove č. 197/2018 zo dňa 11.5.2018 zverejňuje

zámer priameho prenájmu svojho majetku a

výzvu na predloženie cenových ponúk

zámer prenajať

a) nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1164 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov,

parc. registra „E“ č. 345 - orná pôda o výmere 2413 m2,

parc. registra „E“ č. 381/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 533 m2,

parc. registra „E“ č. 475/1 - orná pôda o výmere 356 m2,

parc. registra „E“ č. 475/2 - orná pôda o výmere 1 463 m2,

parc. registra „E“ č. 1691 - trvalé trávnaté porasty o výmere 30 506 m2,

parc. registra „E“ č. 2193/2 – orná pôda o výmere 31 036 m2.

 

Spolu: 66 307 m2.

Minimálna cena nájmu, za ktorú Obec Skýcov ponúka pozemky je 100 € za hektár ročne.

Doba nájmu: 5 rokov

Špecifické požiadavky: Záujemca o prenájom hore uvedenej nehnuteľnosti musí predložiť cenovú ponuku a budúce využitie pozemkov. Parcely nemôžu byť využívané na chov hospodárskych zvierat, bez vopred stanovenej dohody s majiteľom. Žiadateľ musí vziať do prenájmu všetky nami ponúkané parcely.

Posledná úprava Štvrtok, 14 Jún 2018 14:46
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce - osobitný zreteľ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 16 Máj 2018 14:00

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer predať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 62/2018 dňa 4.5.2018 vyhotoviteľa Geodetická odborná kancelária Topoľčianky, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 4.5.2018 pod č. 295/2018 a to:

 

- novoutvorené pozemky v registri E KN, parc.č. 1842/145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m², parc.č. 1842/293 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m² a parc.č. 1842/168 záhrady o výmere 517 m², ktoré vznikli odčlenením od pôvodných parc.č.1842/1 a parc.č. 1842/100, zapísané v LV č. 1164

 

Pavlíne Dávidovej rod. Határovej, nar. 07.07.1943, bytom Skýcov, ul. Pod Vŕškami 447/9

 

Posledná úprava Štvrtok, 14 Jún 2018 14:45
Čítať celý článok...
 
Pozvánka na 23. zasadnutie OZ - 11. 05. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 09 Máj 2018 14:26

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 11. mája 2018 (t.j. v piatok)

o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Zámer Obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (M.Dávid)
 5. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce (orná pôda)
 6. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce (obecný byt v školskej bytovke)
 7. Návrh na kúpu pozemku (J.Žikavský)
 8. Návrh na kúpu pozemku (šk.bytovka)
 9. Žiadosť o kosenie pozemkov (L.A.M.A. GROUP, s.r.o.)
 10. Záverečný účet Obec Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
 11. Žiadosť o zriadenie kamerového systému (R.Černák)
 12. Žiadosť o zhutnenie cesty (M.Jurík)
 13. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (I.Zuziaková)
 14. Organizačno-technické zabezpečenie 30. ročníka NPCH Zlatno - Skýcov
 15. Schválenie prenájmu - budova MŠ, budova PZ, pozemok na obecnej tržnici
 16. Rekonštrukcia školskej bytovky - výmena okien
 17. Informácie starostu obce
 18. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

Posledná úprava Streda, 16 Máj 2018 13:48
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 7 z 90
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
P1010036
Image Detail