Úvod Starosta informuje
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 2 až 0 °C a najvyššie denné teploty 3 až 5 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

Starosta informuje
Finančný stav obce k 30. 06. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 15 Júl 2020 12:48

Starosta_obce
Starosta_obce Starosta_obce

Obec má schválený kontokorentný úver vo výške 100 000 €, pričom k 30.06.2020 bola z tohto úveru vyčerpaná suma 67 437,51 €, ktorá je čerpaná formou debetného zostatku na účte.

Obec má úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol použitý na výstavbu bytovky 6 BJ a jeho zostatok je k 30. 06. 2020 vo výške 130 154,01 €.

Tento úver sa spláca v podobe nájomného, ktoré mesačne platia nájomcovia bytov a bude sa splácať po dobu 30. rokov.

Okrem toho má obec prijatý úver na predfinancovanie nákupu komunálnej techniky (traktor s príslušenstvom) vo výške 49 990,- €, ktorý bude splatený po prefinancovaní projektu z EÚ.

 

Stav na bankových účtoch k 30. 06. 2020:


Bežný účet OcÚ - 87 794,81 €

Rezervný účet - 2 127,08 €

Dotačný účet - 5 968,80 €

Školská jedáleň - 5 062,20 €

Sociálny fond - 906,13 €

Účet pre projekty - 30,00 €

Účet bytovka 6 BJ - 3 798,84 €

Účet fond opráv bytovka 6 BJ - 7 275,41 €

__________________________________

SPOLU: 112 963,27 €


Posledná úprava Streda, 22 Júl 2020 07:23
Čítať celý článok...
 
Obec Skýcov ponúka na predaj pozemok PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 07 Júl 2020 11:03

Pozemok – parcela registra „C“ parc.č. 403/78 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 735 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov

- k pozemku sú vybudované všetky inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia).

- nehnuteľnosť bola ocenená znaleckým posudkom č. 3/2020 zo dňa 07.01.2020, ktorý vyhotovil Ing. Peter Števula – znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

2. Najnižšia t.j. minimálna cena je stanovená vo výške 14.700 eur. t.j. 20 €/m2.

3. Obec Skýcov si vyhradzuje nasledovné podmienky predaja:

a) kupujúci je povinný do 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy zrealizovať výstavbu rodinného domu na príslušnom pozemku a v tejto lehote zároveň predložiť obci Skýcov právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby rodinného domu,

b) ak kupujúci nezačne s výstavbou rodinného domu v lehote uvedenej v bode a) vyhradzuje si obec Skýcov právo spätnej kúpy – obec Skýcov je oprávnená v lehote do 1 roka od uplynutia lehoty uvedenej v bode a) požiadať kupujúceho o vrátenie predmetu prevodu s tým, že obec Skýcov vráti zaplatenú kúpnu cenu, to všetko za podmienok bližšie určených v kúpnej zmluve,

c) ak kupujúci začne s výstavbou, ale v lehote stanovenej v bode a) nepredloží obci Skýcov právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby rodinného domu, má obec Skýcov nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur, pričom spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty a jej úhrady bude bližšie určený v kúpnej zmluve,

d) predávajúci príslušný pozemok predáva s výhradou, že mu kupujúci pozemok ponúkne na predaj za rovnakú cenu, za akú mu ho predávajúci predal, keby kupujúci chcel pozemok predať; toto predkupné právo bude vo forme vecného práva, podmienky bližšie určené v kúpnej zmluve

e) kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť najneskôr do troch dní od účinnosti zmluvy, pričom návrh na vklad podá predávajúci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

V prípade záujmu, bližšie informácie môžete získať na tel. č. 037/6346216, e-mailom Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo osobne na Obecnom úrade obce Skýcov, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

Posledná úprava Nedeľa, 12 Júl 2020 16:38
 
Nová rozhľadňa na Vápennom vrchu je vo výstavbe PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Sobota, 04 Júl 2020 16:03

Chceme Vás informovať, že za obcou v smere na Bošany je vo výstavbe nová 18 m vysoká rozhľadňa na Vápennom vrchu. Najlepší prístup k nej je lesnou cestou z parkoviska pred Vápenicami /pri rampe/. Ešte je potrebné dokončiť schody, striešku, bleskozvod a pred samotným sprístupnením pre verejnosť bude musieť prebehnúť kolaudácia stavby. Predpokladáme, že slávnostné otvorenie a aj požehnanie sa uskutoční, buď na konci augusta, alebo na začiatku septembra 2020. Rozhľadňu stavia firma Remi z Klasova.

Posledná úprava Streda, 22 Júl 2020 07:24
 
Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 23 Jún 2020 09:08

Konanie o pozemkových úpravách sa riadi zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte iba “zákon“)

Zásady umiestenia nových pozemkov vyplývajúce zo zákona :

1. Za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie zodpovedajúce hodnote ich pozemkov. Vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom OÚ musí zohľadniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia. (§11 ods.1 zákona)

 

2. Nové pozemky majú byť svojím druhom výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami. Ak s tým vlastník súhlasí, nemusia byť pri vyrovnaní dodržané vymenované kritériá. (§11 ods.3 a 6 zákona)

3. Nové pozemky sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných a nových pozemkov nepresahuje 25% hodnoty pôvodných pozemkov vrátane príspevku na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie, pri celkovej výmere do 200 m2 sa toto kritérium nemusí dodržať. (§ 11 ods.4 zákona)

Posledná úprava Streda, 22 Júl 2020 07:24
Čítať celý článok...
 
Dodatok k rozhodnutiu zriaďovateľa o otvorení základnej školy zo dňa 26. mája 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 17 Jún 2020 08:08

Obec Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov

 

Vec: Dodatok k rozhodnutiu zriaďovateľa o otvorení základnej školy zo dňa 26. mája 2020

 

Obec Skýcov, ako zriaďovateľ základnej školy

 

rozhodla o otvorení

 

ZŠ Skýcov pre žiakov 1. až 9. ročníka,

 

od 26. júna 2020 za účelom ukončenia školského roka.

 

 

V spolupráci s riaditeľstvom ZŠ bolo dohodnuté nasledovné:

 

1. Podmienky a režim pre prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020:

1) Zákonní zástupcovia budú dodržiavať a akceptovať pokyny vydané riaditeľom ZŠ, ktoré budú zverejnené na webovej stránke školy http://www.skolaskycov.weblahko.sk/

2) Pre žiakov 1. - 9. ročníka bude škola otvorená od 26. júna 2020. Podmienky a rozpis činnosti budú zverejnené na webovej stránke školy.


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

 

Doručí sa: 1. PaedDr. Magdaléna Slezáková, riaditeľka Základná škola Skýcov.

Posledná úprava Streda, 22 Júl 2020 07:25
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 7 z 107
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Popoluška__...
Image Detail