Úvod Starosta informuje
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Oblačno a prehánky, najnižšie ranné teploty -1 až -3 °C a najvyššie denné teploty 3 až 5 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá -6 až -8 °C a denné maximá -2 až 0 °C.

Starosta informuje
Pozvánka - Deň matiek PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 04 Máj 2018 10:41

Obec Skýcov, základná škola a materská škola Vás srdečne pozývajú na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu dňa 13. mája 2018 o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu Skýcov. Všetci ste srdečne pozvaní. Plagát si môžete pozrieť tu.

 

Posledná úprava Streda, 16 Máj 2018 13:49
 
Pozvánka - STAVANIE MÁJA s DH Skýcovanka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 19 Apríl 2018 08:08

Stavanie mája
Stavanie mája Stavanie mája

Obec Skýcov a DH Skýcovanka Vás pozývajú na STAVANIE MÁJA, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 29. apríla 2018 o 16.00 hod. na námestí. Príďte si vypočuť ľudové piesne v podaní dychovej hudby Skýcovanka. Tešíme sa na Vašu účasť. Pozvánku si môžete pozrieť tu.

Posledná úprava Streda, 02 Máj 2018 08:37
 
Oznam - zápis deti do materskej školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 19 Apríl 2018 08:06

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že zápis detí do materskej školy v Skýcove na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch od 14. 5. 2018 do 16. 5. 2018, od 10.30 hod. do 16.00 hod.

Na zápis je potrebné so sebou priniesť rodný list dieťaťa a kartu zdravotnej poisťovne.

Do materskej školy sa prijímajú spravidla deti od troch do šesť rokov veku a deti s odloženou, alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Žiadosť o prijatie dostanú rodičia pri zápise dieťaťa.

Pre prijímanie detí do Materskej školy je dôležitá úroveň sebaobslužných zručností dieťaťa (používanie WC, základy hygieny, stolovania, obliekania, komunikácie s učiteľkou a pod.).

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Alžbeta Černáková
riaditeľka MŠ

Posledná úprava Štvrtok, 14 Jún 2018 14:45
 
Oznam okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 19 Apríl 2018 07:54

Vážení občania,

najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypal'ovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej révy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy.

Upozorňujeme občanov aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiamym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty, nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spósobiť. Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ziatých Moravciach postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.

 

Posledná úprava Štvrtok, 19 Apríl 2018 07:56
 
Oznámenie o zámere obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 14 Marec 2018 11:36

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok

vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 674 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov, a to stavbu Požiarna zbrojnica na ulici Hlavná v Skýcove, súpisné číslo 21, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 171/1 o výmere 158 m2 a priľahlý pozemok.

Doba nájmu: 1.1.2019 do 31.12.2028

Cena nájmu: 8.550,- € (Osemtisícpäťstopäťdesiatpäť)

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- udržanie zamestnanosti obyvateľov

Poznámka:

Uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa na prenájom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove uznesením č. 186/2018 dňa 9. marca 2018.

Návrh na prenájom bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Skýcove.

Doba zverejnenia: 14.3.2018 do 28.3.2018

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce Skýcov www.skycov.sk a úradná tabuľa Obce Skýcov

V Skýcove dňa 14.3.2018


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce


Zverejnené: 14.3.2018

 

Posledná úprava Piatok, 30 Marec 2018 08:06
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 8 z 90
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
atletika_16
Image Detail