Úvod Starosta informuje
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Oblačno a prehánky, najnižšie ranné teploty -1 až -3 °C a najvyššie denné teploty 3 až 5 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá -6 až -8 °C a denné maximá -2 až 0 °C.

Starosta informuje
Oznámie o zámere obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 14 Marec 2018 11:33

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo

vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 674 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov, a to časť pozemku registra „C“ parc.č. 212 na ulici Školská v Skýcove o výmere 30,78 m2 .

Doba nájmu: neurčitá

Cena nájmu: 360,- € /kalendárny rok za celý predmet nájmu.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- umiestnenie predajného stánku so sortimentom tovaru, ktorý v obci v inej predajni nie je

Poznámka:

Uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa na prenájom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove uznesením č. 187/2018 dňa 9. marca 2018.

Návrh na prenájom bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Skýcove.

Doba zverejnenia: 14.3.2018 do 28.3.2018

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce Skýcov www.skycov.sk a úradná tabuľa Obce Skýcov


V Skýcove dňa 14.3. 2018


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce


Zverejnené: 14.3.2018

 

Posledná úprava Piatok, 30 Marec 2018 08:06
 
Oznámenie o zámere obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 14 Marec 2018 11:28

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok

vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa


Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 674 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov, a to stavbu Materská škola na ulici Školská v Skýcove, súpisné číslo 296, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 231 o výmere 380 m2 ako aj priľahlý pozemok o výmere 1103 m2.

Doba nájmu: od 1.1.2019 do 31.12.2028

Cena nájmu: 10.055,- € (slovom desaťtisícpäťdesiatpäť eur)/kalendárny rok za celý predmet nájmu.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje:

- udržanie zamestnanosti obyvateľov

Poznámka:

Uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa na prenájom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove uznesením č. 185/2018 dňa 9. marca 2018.

Návrh na prenájom bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Skýcove.


Doba zverejnenia: 14.3.2018 do 28.3.2018

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce Skýcov www.skycov.sk a úradná tabuľa Obce Skýcov


V Skýcove dňa 14.3.2018


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce


Zverejnené: 14.3.2018

 

Posledná úprava Piatok, 30 Marec 2018 08:06
 
Pozvánka - pietna spomienková slávnosť dňa 18. marca 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 12 Marec 2018 09:14

POZVÁNKA

Obec Skýcov a ZO SZPB v Skýcove Vás pozývajú na pietnu spomienkovú slávnosť pri príležitosti 73. výročia vypálenia obce nemeckými fašistami, ktorá sa uskutoční v nedeľu dňa 18. marca 2018 pri pamätníku 1. a 2. svetovej vojny pri kostole.

 

Program:


10.00 hod. - slávnostná svätá omša v kostole Nanebovzatia Panny Márie

11.00 hod. :

- kladenie vencov a kvetov k pamätníku pri kostole

- hymnická pieseň DH Skýcovanka

- otvorenie

- príhovor starostu obce a pozvaných hostí

- pieseň súboru Vápenkár

- cirkevný obrad venovaný obetiam vojny

- ukončenie, hymna

- stretnutie s pozvanými hosťami v zasadačke OcÚ

Posledná úprava Piatok, 30 Marec 2018 08:08
 
Upozornenie pre majiteľov psov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 06 Marec 2018 15:17

Na základe viacerých sťažností občanov upozorňujeme majiteľov psov, ktorí voľne behajú po verejných priestranstvách na porušovanie zákona 282/2002 Z.z.. Majiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa nemohol jeho pes voľne pohybovať po verejných priestranstvách a miestnych komunikáciach. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, alebo zvieratá, či spôsoboval škodu na majetku, prírode, alebo životnom prostredí. V prípade porušenia zákona hrozí majiteľovi psa pokuta od 65 € až do výšky 165 €.

 
Strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 22 Február 2018 15:14

Obec Skýcov oznamuje, že na stránke

 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201-1

 

je zverejnený strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko:

Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o ŽP,

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

do 15 dní od zverejnenia.

Posledná úprava Štvrtok, 22 Február 2018 15:14
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 9 z 90
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Božie telo_...
Image Detail