Úvod Miestna samospráva Obecné zastupiteľstvo
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá 2 až 4 °C.

Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ - 13.12.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 10 December 2018 15:20

 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

vo štvrtok dňa 13. decembra 2018 o 18.00 hod.,

vo veľkej zasadačke obecného úradu.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. VZN Obce Skýcov č. 1/2018 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Skýcov

4. Dodatok č. 2 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5. Žiadosť p. Vladimíra Pavkova a p. Lucie Pavkovovej o odkúpenie obecného pozemku

6. Žiadosť p. Matúša Korca o odkúpenie obecného pozemku

7. Návrh na vyradenie inventáru v ŠJ Skýcov

8. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

9. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2018

10. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2018

11. Schválenie príspevku pre ZŠ Skýcov

12. Schválenie použitia rezervného fondu

13. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií

14. Informácie starostu obce

15. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

 

Posledná úprava Piatok, 14 December 2018 13:57
 
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ - 3.12.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 28 November 2018 10:53

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A

V súlade s § 12, ods . 1 a 3, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam

 

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať v pondelok dňa 3. decembra 2018 o 18.00 hod.,

vo veľkej zasadačke obecného úradu

Program:

1. Úvod :

a. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ

b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

c. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,     a odovzdanie osvedčení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného zastupiteľstva – predkladá predseda MVK Ing. M. Matejová

d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

e. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva

f. Vystúpenie starostu obce

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva

3. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov

4. Overenie zloženia sľubu starostu obce a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií

5. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov

6. Určenie zástupcu starostu obce

7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a  viesť zasadnutia OZ v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení

8. Schválenie poslancov OZ, ktorí budú poverení vykonávať funkciu sobášiaceho v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine

9. Určenie platu starostu obce

10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

11. Voľné návrhy

12. Návrh uznesení

13. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

 

Posledná úprava Streda, 28 November 2018 10:55
 
Pozvánka na 26. zasadnutie OZ - 5.10.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 03 Október 2018 15:53

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 5. októbra 2018 (piatok) o 17.30 hod.


so stretnutím v kultúrnom dome.

Rokovanie bude pokračovať v kancelárii starostu obce.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok a 1. polrok 2018

5. Konsolidovaná výročná správa Obce Skýcov za rok 2017

6. Správa audítora pre Obecné zastupiteľstvo

7. Text do kroniky za rok 2017

8. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice

9. Žiadosť o prenájom pozemku – M. Ďurišová

10. Projekt Jednoduchých pozemkových úprav – „IBV Skýcov“

11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Skýcov

12. Prevádzka školskej jedálne v roku 2019

13. Návrh na kúpu pozemkov (ul. Topoľčianska smerom k vodojemu)

14. Informácie starostu obce

15. Záver

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

 

 

Posledná úprava Streda, 03 Október 2018 15:54
 
Pozvánka na 25. zasadnutie OZ v Skýcove PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 09 Júl 2018 13:56

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 12. júla 2018 (t.j. vo štvrtok)

o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Projekt jednoduchých pozemkových úprav - "IBV Skýcov"
 5. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2018 a počtu poslancov v obci Skýcov pre volebné obdobie 2018 - 2022
 6. Určenie rozsahu výkonu funkcie - úväzku starostu obce na celé volebné obdobie 2018 - 2022
 7. Určenie volebného okrsku pre komunálne voľby 2018 a určenie volebnej miestnosti pre komunálne voľby 2018
 8. Informácie starostu obce
 9. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

 
Pozvánka na 24. zasadnutie OZ v Skýcove PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 30 Máj 2018 14:03

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 1. júna 2018 (t.j. v piatok)

o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obec Skýcov 2018 - 2022
 5. Predaj pozemkov (P. Dávidová)
 6. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce (orná pôda)
 7. Zmluva o dielo - výmena okien (šk.bytovka), IBV - 3 RD, miestne komunikácie
 8. Použitie Rezervného fondu
 9. Žiadosť M.Pavkova - zmena uznesenia
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

Posledná úprava Piatok, 08 Jún 2018 08:13
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 4 z 11
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Akademia_20...
Image Detail